Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Tidsförlust

 • § 18-43. Huvudregel beträffande försäkringsgivarens ansvar

  Försäkringen omfattar den försäkrades intäktsförlust som beror på att MOUen helt eller delvis har varit ute från intäktsgivande verksamhet på grund av skada på MOUen, såvida skadan är ersättningsmässig enligt Planen, eller skulle ha varit det om självrisk inte hade avtalats, jfr. § 18-33. Om kaskoförsäkringen tecknats på andra villkor än Planen, och dessa villkor skriftligen har accepteras av försäkringsgivaren, ska bestämmelserna i Planens kapitel 18 avsnitt 2 ersättas med de korresponderande villkoren i berörd försäkring vid bedömningen av om skadan är ersättningsmässig.

  Försäkringen omfattar också den försäkrades intäktsförlust som beror på att MOUen helt eller delvis är ute från intäktsgivande verksamhet:

  • därför att MOUen har gått på grund,
  • därför att MOUen som följd av fysisk instängning (bortsett från instängning på grund av is) förhindras från att lämna en hamn eller ett liknande avgränsat område, eller
  • som följd av åtgärd för att bärga eller avlägsna skadad last, eller
  • som följd av en händelse som täcks av York-Antwerpen reglerna 2016 vid Gemensamt Haveri.


  Försäkringsgivarens ansvar som följd av ett enskilt haveri och haverier som har inträffat under försäkringstiden begränsas till försäkringsbeloppet per dygn multiplicerat med respektive antal ersättningsdagar försäkrade enligt försäkringsavtalet.

  Efterföljande ett haveri, ska försäkringsavtalets ansvarsgräns automatiskt återställas till den ursprungliga ansvarsgränsen. Tilläggspremien som ska betalas för ett sådant återställande ska vara 100 % av den avtalade premien för det berörda MOUen, beräknat proportionerligt på beloppet som återställs oberoende av kvarvarande tid på försäkringsperioden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-43. Main rules regarding the liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and  was amended in the 2019 and in the 2023 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-1.

 • § 18-44. Totalförlust

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för intäktsförlust som beror på ett haveri som ger den försäkrade rätt till totalförlustersättning enligt gällande kaskoförsäkring. Om ingen kaskoförsäkring gäller, ska bedömningen baseras på kapitel 18, avsnitt 2-2 i Planen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-44. Total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-2.

 • § 18-45. Huvudregel för ersättningsberäkningen

  Ersättningen fastställs på grundval av den tid MOUen har varit ute från intäktsgivande verksamhet (tidsförlusten) och intäktsförlusten per dygn (dagsbeloppet). Tidsförlust som har inträtt före händelser som anges i § 18-43 har inträffat, ersätts inte.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-45. Main rule for calculating compensation

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-3.

 • § 18-46. Beräkning av tidsförlusten

  Tidsförlusten anges i dagar, timmar och minuter. Tid där den försäkrade bara delvis har varit ute från intäktsgivande verksamhet, omräknas till motsvarande tid med fullt driftsstopp.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-46. Calculation of the loss of time

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2019 and in the 2023  Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-4.

 • § 18-47. Dagsbelopp

  Dagsbeloppet ska bestämmas till ett belopp som är lika stort som hyran per dygn enligt gällande kontrakt, med avdrag för kostnader som den försäkrade har eller borde ha sparat in till följd av att MOUen inte har varit i reguljär drift.

  Om MOU inte är kontrakterat, beräknas dagsbeloppet på grundval av genomsnittliga hyror för MOUer av vederbörande typ och storlek och driftområde i den tidsperiod som MOUen är ute från intäktsgivande verksamhet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-47. The daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-5 apart from the words “area of operation” which are added to sub-clause 2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-5. The Commentary is amended accordingly. This Clause lays...

 • § 18-48. Avtalat dagsbelopp

  Det dagliga försäkringsbeloppet som statuerat enligt § 18-43, stycke 3 i försäkringsavtalet ska anses konstituera ett överenskommet dagsbelopp (försäkringsvärde) om inte omständigheterna tydligt indikerar något annat.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-48. Agreed daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in 2023. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-6. The Commentary was amended accordingly, including a more detailed elaboration regarding agreed daily amount. This Clause regulates the agreed...

 • § 18-49. Självriskperiod

  För varje enskilt haveri fastställs en självriskperiod som räknas fr.o.m. tidsförlustens början och fortgår till dess den förlorade tiden har nått den självriskperiod som anges i försäkringsavtalet, beräknad i enlighet med regeln i § 18-46. Tidsförlust under självriskperioden ersätts inte.

  Skada som har orsakats av hårt väder eller gång i is, och som har uppstått under tidsperioden från avgång från en hamn eller plats till anlöp av nästa hamn eller plats, räknas som ett enskilt haveri. 

  Skada, orsakad av hårt väder beroende på samma atmosfäriska störningar medanMOUen är stationärt vid en plats, räknas som ett haveri.   

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-49. Deductible period

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause  corresponds to Cl. 16-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-7.  Sub-clause 1 is verbatim the same as Cl. 16-7, sub-clause 1. In sub-clause 2 the words “or location” is added as MOUs seldom enters port...

 • § 18-50. Besiktning av skadorna

  Bestämmelsen i § 18-27 gäller på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-50. Survey of damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-8.

 • § 18-51. Val av reparationsplats

  Försäkringsgivaren kan kräva att anbud på reparationsarbetet inhämtas från de verkstäder denna väljer. Om den försäkrade inte inhämtar sådana anbud, kan försäkringsgivaren göra det.

  I jämförande syfte ska reparationstiden för inkomna anbud, omvandlat i monetära kostnader baserat på det applicerbara dagsbeloppet, justeras genom att lägga till:

  • uppskattad ytterligare återbäringsbar tid under § 18-52 och/eller § 18-55 efter omvandling enligt ovan.
  • reparationskostnader ej återbäringsbara under kaskoförsäkringen endast som följd av att reparationskostnaden varit dyrare än det billigaste alternativet.


  Den försäkrade bestämmer vilken verkstad som ska användas. Försäkringsgivarens ansvar är dock begränsat till det lägsta justerade anbudet. Väljer den försäkrade denna verkstad, ska ersättningsuppgörelsen bygga på den faktiska tidsförlusten, även om den är större än vad anbudet förutsatte.

  Om den försäkrade på grund av särskilda omständigheter, har godtagbara skäl att motsätta sig att reparation utförs av en verkstad som har inkommit med anbud, kan denne kräva att anbudet från den verkstaden bortses ifrån.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-51. Choice of repairer

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-9.

 • § 18-52. Förflyttning till reparationsplats o. dyl.

  Tidsförlust vid förflyttning till reparationsplats debiteras den kategori av arbeten som har nödvändiggjort förflyttningen.   

  Om förflyttning till reparationsplatsen var nödvändig p.g.a. mer än en kategori arbeten, fördelas restiden i förhållande till den tid varje kategori  av arbeten skulle ha krävt om de hade utförts separat. Förflyttning i självriskperioden fördelas inte.

  Reglerna i första och andra stycket gäller också för tidsförlust vid besiktningar, inhämtande av anbud, tankrengöring, väntetid för själva reparationen och liknande förhållanden som är nödvändiga för att arbetet ska kunna utföras.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-52. Move to the repair location, etc.

  This Clause was new in the 2013 Plan and is nearly verbatim the same as Cl. 16-10, but the words “class of works” has been replaced by “category of work”. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-10 which was amended in 2023.

 • § 18-53. Extrakostnader för att undgå eller minimera förlust

  Försäkringsgivaren svarar för extrakostnader vid temporära reparationer och vid extraordinära åtgärder som vidtas för att avvärja eller begränsa förlust som försäkringen omfattar, i den utsträckning dessa extrakostnader inte täcks av fartygets gällande kaskoförsäkring. Kapitel 4, stycke 2 skall ej tillämpas.

  Ansvaret för sådana kostnader er begränsat till den summa försäkringsgivaren hade fått betala utifall åtgärderna inte hade vidtagits.

  Om förlust undgås eller minimeras till fördel för flera intressenter, är försäkringsgivaren endast ansvarig för sådan del av de extrakostnaderna som står i proportion till det försäkrade intresset.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-53. Extra costs incurred in order to avert or minimise loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-11.

 • § 18-54. Samtida reparationer

  Om reparationer hänförliga till ett haveri som omfattas av denna tidsförlustförsäkring utförs parallellt med:

  1. reparationer på grund av annan skada täckt under denna eller någon annan tidsförlustförsäkring, och/eller
  2. arbeten som inte omfattas av någon tidsförlustförsäkring, men som
   • utförs för att uppfylla klassällskapets begäran, eller
   • är nödvändiga av hänsyn till MOUens förmåga att uppfylla kraven till teknisk och operativ säkerhet eller dess kontraktsåtaganden eller
   • gäller ombyggnad,

  så skall gemensam tid för de två kategorierna av arbete som faller utanför självriskperioden fördelas på följande sätt:

  1. Där gemensam tid faller utom självriskperioden för samtliga skador, och inget arbete som hänvisas till i stycke 1, punkt 2 utförs parallellt, så skall den gemensamma tiden fördelas lika mellan samtliga skador.
  2. Där gemensam tid faller utom självriskperioden för samtliga skador, men reparationsarbetet utförs parallellt med arbete som hänvisas till i stycke 1, punkt 2 så skall hälften av sådan gemensam tid fördelas lika mellan samtliga skador.
  3. Där gemensam tid faller inom självriskperioden för en eller flera skador, men utom självriskperioden för andra skador, så skall hälften av sådan gemensam tid fördelas lika mellan de skador där självriskperioden har löpt ut, oavsett huruvida arbete som hänvisas till i stycke 1, punkt 2 har utförts parallellt.

  Arbeten under stycke 1, punkt 2, (a) - (c) som inte skulle ha medfört att MOUen varit ute från intäktsgivande verksamhet, om utförda separat och som inte har försenat haveri reparationerna ska inte beaktas. Om haveri skada upptäckts eller inträffar under tiden som MOUen skulle ha varit ute från intäktsgivande verksamhet om arbeten under stycke 1, punkt 2, (a) - (c) hade utförts separat, tiden för reparationer utförda samtidigt med planerade arbeten under (a) - (c) ska inte ersättas.

  Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket ska varje kategori arbeten anses ha pågått i det antal dagar arbetena skulle ha krävt om de hade utförts var för sig, räknat från den tidpunkt arbetena påbörjades. Om inte förhållandena klart utpekar en annan tidpunkt antas alla kategorier arbeten för att ha påbörjats vid MOUens ankomst till reparationsplatsen. Den försening som eventuellt uppstår därför att flera kategorier arbeten utförts samtidigt, ska fördelas på alla kategorier i förhållande till det antal dagar arbetena skulle ha krävt om de hade utförts separat, räknat från den tidpunkt arbetena påbörjades.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-54. Simultaneous works

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 16-12 with exception of  two sentences to sub-clause 1. The Clause was substantially amended in the 2023 Version, and previous sub-clauses 1 to 3 is replaced by a new sub-clause 1. The two sentences that deviate from Cl. 16-12 has become...

 • § 18-55. Tidsförlust efter avslutad reparation

  Försäkringsgivaren är ej ansvarig för tidsförlust efter färdigställande av reparation, med undantag för tidsförlust: 

  • innan MOUen kan återuppta tjänstgöring enligt det kontrakt som gällde vid haveritidpunkten, eller
  • under tiden som MOUen förflyttas tillbaka till en position på samma avstånd som, förutom haveriet, där man hade börjat förflyttningen till sin nästa plats under ett bindande arbetskontrakt som ingåtts innan början av förflyttningen till reparationsplatsen.


  För tidsförlust efter avslutad reparation gäller § 18-52 på motsvarande sätt. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-55. Loss of time after completion of repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause corresponds to Cl. 16-13, but letters (b) and (d) are not deemed relevant to MOUs and are therefore not included in Cl. 18-55. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-13, letter (a) , Cl. 18-55 is for the...

 • §18-56. Reparationer efter försäkringstidens utgång

  Tidsförlust som påbörjas efter försäkringstidens utgång ersätts enligt bestämmelserna i § 18-47, även om dagsbeloppet enligt § 18-48 är avtalat, om detta leder till en lägre ersättning.

  Försäkringsgivaren ska ej hållas ansvarig för tidsförlust som påbörjas mer än två år efter utgången av försäkringsperioden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-56. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-14. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-14.

 • §18-57. Försäkringsgivarens ansvar när MOUen överlåts till ny ägare

  överlåtelse till ny ägare har skjutits upp på grund av skada eller händelse återbäringsbar under § 18-43, så ersätter försäkringsgivaren den försäkrades ränteförlust på försäljningssumman baserad på räntesatsen i § 5-4, stycke 3, samt lön och uppehälle för besättningen, även om MOUen inte skulle haft intäkt under förseningen. Försäkringsgivaren skall dock ej vara ansvarig för tid som i vilket fall som helst hade varit förlorad i samband med överlåtelsen.

  Ersättning enligt första stycket ska inte vara högre än ersättning beräknad på grundval av försäkringsbeloppet per dygn och den tid leveransen uppskjutits med, med avdrag för den avtalade självriskperioden. Självriskperioden räknas i löpande dagar även om ränteförlust och försäkringsbelopp per dygn inte är lika stora. Ersättning kan inte krävas för tidsförlust efter avslutade reparationer, med undantag för tidsförlust under förflyttning efter reparationer. Om förflyttningen resulterar i tidsbesparingar för den försäkrade skall en motsvarande tid fråndragas.

  Den försäkrades krav mot försäkringsgivaren kan inte överlåtas till ny ägare.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-57. Liability of the insurer when the MOU is transferred to a new owner

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-15. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-15.

 • §18-58. Förhållande till andra försäkringar och gemensamt haveri

  Bestämmelserna om subrogation i § 5-13 ska tillämpas på motsvarande sätt för:

  • den försäkrades krav på ersättning vid tidsförlust och ersättning av driftskostnader under förflyttning till reparationsplats enligt § 18-28 eller § 18-30, eller motsvarande bestämmelser i sådana andra villkor som MOUens kaskoförsäkring baseras på, och
  • de krav den försäkrade i övrigt skulle kunna ställa på att få förlusten ersatt av en annan försäkringsgivare eller i gemensamt haveri.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-58. Relationship to other insurances and general average

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-16. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-16 which was amended in 2023.