Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2-4: Den försäkrades ansvar för kollision eller kontakt

 • § 18-35. Omfattningen av försäkringsgivarens ansvar

  Försäkringsgivaren håller den försäkrade skadelös för det  ansvar som den försäkrade åläggs genom förlust som MOUen med tillbehör, utrustning och last, eller av bogserbåt som nyttjas av MOUen, orsakar genom kollision eller kontakt.

  Försäkringsgivaren ersätter inte:

  • ansvar som uppstår när MOUen genomför bogsering, eller som förorsakas av bogseringen, såvida inte denna sker i samband med bärgning enligt § 3-12, andra stycket,
  • ansvar för personskada eller förlust av liv,
  • annan förlust som vållats utomstående personal, besökande eller manskap på den försäkrade MOUen,
  • ansvar för skada på eller förlust av last, utomstående parts utrustning, proviant eller andra föremål ombord den försäkrade MOU, eller utrustning som MOUen använder,
  • ansvar gentemot befraktare eller andra vars intressen är knutna till den försäkrade MOUen,
  • ansvar för föroreningsskador och skador vid brand eller explosion som beror på olja eller andra flytande eller flyktiga ämnen, kontamineringsskador som förorsakats av radioaktiva ämnen och skador på korallrev och andra miljöskador. Försäkringsgivaren är dock ansvarig om den försäkrade vid kollision med annan MOU, fartyg eller annan manövrerbar enhet åläggs ansvar för sådana skador på den andra MOUen, fartyg eller enhet med tillbehör och last,
  • ansvar för förlust som last eller bunker förorsakar efter grundstötning eller kontakt med is,
  • ansvar för förlust som beror på användning av ankare, undervattens utrustning, förtöjnings- och bogsergods, lastnings- och lossningsanordningar, landgångar o. dyl. samt ansvar för skada på eller förlust av dessa föremål,
  • ansvar för att vraket av den försäkrade MOUen avlägsnas och för hinder för fart som skapats av den försäkrade MOUen,
  • återbetalning av belopp som tredje part har betalat som ersättning för förlust som avses i punkt (a) till (i).
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-35. Scope of liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 13-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-1. Under Cl. 18-14 of the 1996 Plan, MOU owners’ liability for damage to or loss of fixed installations on the continental shelf was excluded from the cover. This exclusion is...

 • § 18-36. Ansvarsbegränsning på grund av tonnage eller värde för flera MOUer

  Om den försäkrades ansvar begränsas på grund av tonnage eller värde för flera MOUer, och dessa MOUer är försäkrade hos olika försäkringsgivare, är varje enskild försäkringsgivare ansvarig för den del av ansvaret som motsvarar respektive MOUens tonnage eller värde. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-36. Limitation of liability based on tonnage or value of more than one MOU

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 13-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-2.

 • § 18-37. Gränsen för försäkringsgivarens ansvar vid ett enskilt haveri

  Försäkringsgivaren är ansvarig upp till ett belopp motsvarande försäkringsbeloppet, ej överstigande USD 500.000.000 eller 50 % av försäkringsbeloppet om detta är högre, för ersättningsansvar som följd av ett enskilt haveri. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-37. Maximum liability of the insurer in respect of any one casualty

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 13-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-3. As the exclusion of liability for damage to or loss of fixed installations that was contained in Cl. 18-14 of the 1996 Plan was removed is considered to represent a significant...

 • § 18-38. Självrisk

  För varje haveri görs avdrag med det belopp som anges i försäkringsavtalet. Rättegångskostnader, jfr. § 4-4, kostnader i samband med ersättningsuppgörelsen, jfr. § 4-5, samt förlust vid räddningsåtgärder jfr. § 4-7 till § 4-12, ersätts utan avdrag av självrisk.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-38. Deductible

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 13-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-4.