Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Förlust av eller skada på nybygget

 • § 19-9. Försäkringens omfattning, ref. § 10-1

  Försäkringen omfattar:

  • det försäkrade objektet och delar, utrustning och material framställts eller anskaffats för det försäkrade objektet,
  • delar, utrustning och material som har levererats av beställaren omfattas dock bara om detta framgår av försäkringsavtalet eller av förhållandena i övrigt,
  • verkstadens kostnader för ritningar och annan planering av det försäkrade objektet, och
  • ombordvarande bunkerolja och smörjolja.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-9. Objects insured/Ref. Clause 10-1

  The provision covers the financial effort made by the yard and the buyer at any given time in order to complete the subject-matter insured. Sub-clause 1 (a) and (c) and the commentaries were amended in the 2013 Plan. Sub-clause (a). The term “subject-matter insured” means whatever at any time is...

 • § 19-10. Försäkringsvärde

  Försäkringsvärdet när det försäkrade objektet är färdig för leverans utgör följande:

  • den ursprungliga kontraktsmässiga byggsumman med senare avtalade avdrag,
  • senare avtalade tillägg som anges i försäkringsavtalet, och
  • värdet av beställarens leveranser som omfattas av försäkringen.


  Innan det försäkrade objektet är färdigt för leverans, utgör försäkringsvärdet värdet enligt första stycket med avdrag för:

  • värdet av det arbete som inte har utförts, och
  • värdet av delar och material som inte har tillverkats eller anskaffats.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-10. Insurable value

  The Clause defines the insurable value in builders’ risks insurance. Some editorial amendments were made in the Commentary of the 2013 Plan. Sub-clause 1 defines the insurable value when the subject-matter insured is ready for delivery. The basis for the insurable value is the contract price...

 • § 19-11. Totalförlust vid kondemnation/konstruktiv totalförlust

  Den försäkrade kan kräva ersättning för totalförlust när det försäkrade objektet har så omfattande skador att omkostnaderna för att reparera den utgör mer än 100 % av försäkringsbeloppet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-11. Total loss in the event of condemnation

  The definition of total loss and the determination of compensation in the event of total loss are combined in a joint Clause, Cl. 4-1 . In Chapter 19 the rules are split into three clauses. Cl. 19-11 and Cl. 19-12 define total loss and thus correspond to Cl. 11-1, Cl. 11-3 and Cl. 11-7 of the Pla...

 • § 19-12. Totalförlust vid bortfall av verkstadens leveransskyldighet

  Den försäkrade kan kräva ersättning för totalförlust när verkstadens leveransskyldighet bortfaller som följd av:

  • skada på eller förlust av det försäkrade objektet eller delar av denna,
  • skada på verkstaden, eller
  • skada på en underleverantörs verkstad, såvida arbetet hos denna underleverantör omfattas av försäkringen enligt § 19-5 andra stycket.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-12. Total loss where the yard’s obligation to deliver no longer applies

  This Clause ties total loss under the builders’ risks insurance to the termination of the yard’s obligation to deliver under the building contract due to damage to the subject-matters insured or the yard. However, due to the fact that a condemnation rule has now also been introduced, cf. Cl. 19-1...

 • § 19-13. Ersättning vid totalförlust, ref. § 4-1

  Vid totalförlust, när det försäkrade objektet är färdig för leverans, täcker försäkringsgivaren försäkringsbeloppet, dock inte utöver försäkringsvärdet.

  Vid totalförlust innan det försäkrade objektet är färdig för leverans täcker försäkringsgivaren den andel av försäkringsbeloppet som motsvarar försäkringsvärdet som det beräknas enligt § 19-10 andra stycket.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-13. Compensation in the event of a total loss/Ref. Clause 4-1

  Sub-clause 1 regulates the insurer’s liability for damages in the event of total loss when the subject-matter insured is ready for delivery. The basis for the total-loss settlement may in such cases be either the condemnation rule in Cl. 19-11, or the rule in Cl. 19-12 concerning the termination ...

 • § 19-14. Skada, ref. kapitel 12

  Om det försäkrade objektet eller delar m.m. har skadats utan att § 19-11 eller § 19-12 är tillämpliga, gäller bestämmelserna i kapitel 12 med undantag av § 12-3, § 12-4, § 12-5 punkt (d) och (e), § 12-6, och § 12-15 till § 12-18. § 12-3 ska gälla för ombyggnad/konversion av det försäkrade objektet. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-14. Damage/Ref. Chapter 12

  This Clause was edited in 2016 in order to bring the text in line with the Commentary. This provision refers to Chapter 12, which entails that if the subject-matter insured (or components and materials for the subject-matter insured) are damaged without this constituting a total loss, the insurer...

 • § 19-15. Begränsning av försäkringsgivarens ansvar, ref. § 12-1

  Om skadan beror på konstruktionsfel, fel utförande eller materialfel är försäkringsgivaren inte ansvarig för kostnaderna för att förnya eller reparera den eller de delar av skrovet, maskineriet eller utrustningen som inte var i försvarbart skick.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-15. Limitation of the insurer’s liability/Ref. Clause 12-1

  The Commentary has been rewritten in the 2013 Plan. It is patterned on the definitions in Cl. 12-4, and much of the content must be seen in conjunction with the Commentary on this Clause. Cl. 12-4 deals with the terms “error in design” and “faulty material”, and the terms in Cl. 19-15 must...

 • § 19-16. Ersättning för oreparerad skada, ref. § 12-2

  Även om reparationen inte är utförd, kan bägge parter kräva att skadan görs upp vid försäkringstidens utgång, jfr. § 19-2.

  Ersättningen beräknas på grundval av ungefärligt uppskattade reparationskostnader vid försäkringstidens utgång, men begränsas till det prisavdrag som skadan ger upphov till.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-16. Compensation for unrepaired damage/Ref. Clause 12-2

  Sub-clause 1 deals with the parties’ right to claim compensation for the damage upon expiry of the insurance period even if repairs have not been carried out. Whether the yard and/or the buyer has this right will depend on who owns the damaged interests. Sub-clause 2 states that the compensation...

 • § 19-17. Kostnader för att spara tid, ref. § 12-7, § 12-11 och § 12-12

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för kostnaderna för

  • en temporär reparation enligt § 12-7 andra stycket utöver den besparing försäkringsgivaren uppnår genom att den permanenta reparationen uppskjuts,
  • reparation och förflyttningen enligt § 12-12 andra stycket utöver det belopp som skulle ha ersatts om det lägsta korrigerade anbudet hade valts, eller
  • för tidsförlust enligt § 12-11 andra stycket.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-17. Costs incurred in order to save time/Ref. Clause 12-7, Clause 12-11 and Clause 12-12

  This Clause was edited in 2016 so that loss of time appears as a new separate letter (c) in order to bring the lay-out in line with Cl. 18-93. This Clause deals with the cover of the yard’s costs applied in order to expedite repairs. Such a rule is expedient also in builders’ risks insurance...