Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Gemensamma bestämmelser

 • § 19-1. Riskfältet, ref. § 2-8 jfr. § 2-10

  Försäkringen gäller mot sjörisk, jfr. § 2-8, samt mot strejk och lockout.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-1. Perils covered/Ref. Clause 2-8, cf. Clause 2-10

  This Commentary was amended in the 2013 Plan. Cl. 19-1 applies to marine perils, cf. Cl. 2-8, and to strikes and lockouts. If the assured wishes to take out cover against riots, sabotage, piracy and mutiny, it must be done under Section 6 – Supplementary cover for war perils. This cover applies...

 • § 19-2. Försäkringstid, ref. § 1-5

  Försäkringen gäller fram till leveransdagen enligt byggkontraktet. Om leveransen sker senare än denna tidpunkt, förlängs försäkringen automatiskt, mot den tilläggspremie som anges i försäkringsavtalet, till dess beställaren har faktiskt tagit leverans av det försäkrade objektet.

  Om beställaren inte har tagit över det försäkrade objektet, förlängs försäkringen automatiskt mot den tilläggspremie som anges i försäkringsavtalet, till dess annan beställare faktiskt tar leverans av det försäkrade
  objektet.

  Förlängning av försäkringen enligt första och andra stycket gäller inte längre än 9 månader från tidpunkten för övertagandet i byggkontraktet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-2. Insurance period/Ref. Clause 1-5

  The provision and the commentaries were amended in the 2013 Plan. The term “newbuilding” is replaced with “subject-matter insured” because practice in recent years has shown that the Chapter is increasingly also applied in connection with the rebuilding of vessels and building of other units....

 • § 19-2A. Premien vid totalförlust

  Om försäkringsgivaren lämnar ersättning för totalförlust enligt § 19-13 första stycket, eller betalar ut försäkringssumman enligt § 4-21, så är denne berättigad till hela den avtalade premien.

  Om försäkringsgivaren lämnar ersättning för totalförlust enligt § 19-13 andra stycket så är denne enbart berättigad till den del av den avtalade premien som motsvarar förhållandet mellan den utbetalda ersättningen och försäkringssumman.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-2A. Premium in the event of total loss

  This Clause was added in 2016 and corresponds to Cl. 18-83. The combined effect of Cl. 6-3, cf. Cl. 1-5, sub-clause 4, is that for insurance contracts attaching for more than one year, the insurer would be entitled to only one year premium in case he pays the sum insured as a result of total loss...

 • § 19-3. Medförsäkring, ref. § 8-1

  Om inte annat har avtalats, är beställaren medförsäkrad i enlighet med § 8-1. Detta gäller dock inte kostnadstäckningen enligt avsnitt 3.

  Om ansvar som avses i avsnitt 4 omfattas av en annan försäkring som medförsäkrad har tecknat, är medförsäkrades täckning enligt avsnitt 4 subsidiär i förhållande till den försäkringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-3. Co-insurance/Ref. Clause 8-1

  The Commentary was amended in the 2013 Plan. The subject-matter insured will normally be built according to a building contract entered into between the yard and the buyer. In order to safeguard the interests of both parties in the subject-matter insured and components/parts to be incorporated in...

 • § 19-4. Överlåtande av byggkontraktet, ref. § 3-21

  Vid överlåtelse av byggkontraktet till ny verkstad bortfaller försäkringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-4. Transfer of the building contract/Ref. Clause 3-21

  It has been made some editorial amendments in the Commentary of the 2013 Plan. This Clause states that the insurance will terminate if the building contract is transferred to a new yard. In the Plan, a distinction is made between a transfer to a new buyer and a transfer to a new yard. If the...

 • § 19-5. Försäkringsplatsen

  Försäkringen gäller:

  • inom verkstadens områden i bygghamnen och vid transport mellan dessa områden,
  • vid provturer utförda inom området detaljerat i tillståndet, inkluderande fartområdet.


  Om det har avtalats särskilt och framgår av försäkringsavtalet gäller försäkringen också vid produktion eller transport utanför verkstadens områden i bygghamnen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-5. Place of insurance

  Cl. 19-5 sub-clause 1 (b) was amended in the 2013 Plan. This provision defines the geographical scope of the insurance. Sub-clause 1 (a) delimits the insurance to the builder’s yard or other premises in the port where the yard is situated and transport between these areas. A shipyard will often...

 • § 19-6. Försäkringsbeloppet som gräns för försäkringsgivarens ansvar, ref. § 4-18 och § 4-19

  I tillägg till försäkringsbeloppet enligt § 4-18 första stycket svarar försäkringsgivaren särskilt upp till ett belopp som motsvarar försäkringsbeloppet för skada, kostnader och ansvar enligt avsnitt 3 och avsnitt 4 som uppstått vid ett enskilt haveri.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-6. The sum insured as the limit of the liability of the insurer/Ref. Clause 4-18 and Clause 4-19

  This provision entails that the insurer may become liable for up to three sums insured: one sum insured for loss of or damage to the subject-matter insured according to Section 2, one sum insured for loss in connection with measures to prevent or minimise a casualty covered under Section 2, and o...

 • § 19-7. Ökning av försäkringsbeloppet

  Om värdet av projektet överstiger försäkringsbeloppet ska den försäkrade meddela försäkringsgivaren så snart som möjligt om detta. Den försäkrade ska betala en premie för värdeökningen och försäkringsgivaren/(-givarna) ska acceptera sin/deras andel av ökningen.

  Under inga omständigheter ska försäkringsbeloppet överstiga 110 % av det ursprungliga försäkringsbeloppet såvida inte försäkringsgivaren har givit sitt tidigare tillstånd till ökningen och överenskommelse har nåtts
  angående villkoren för en sådan ökning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-7. Escalation of the sum insured

  This Clause was new in the 2013 Plan. The rationale for this Clause is that the assured must be able to be certain that he is covered even if the contract price increases during the building process by, for instance, 5%. At present, insurers are only bound to a maximum of the sum insured fixed in...

 • § 19-8. Självrisk

  För varje haveri avdrages det belopp som anges i försäkringsavtalet. Ger samma haveri rätt till ersättning enligt avsnitt 2, 3 och/eller 4, ska endast ett självriskbelopp dras av.

  Ersättning för totalförlust, jfr. § 19-10 och § 19-11, kostnader i samband med ersättning, jfr. § 4-5, och förlust vid räddningsåtgärder, jfr. § 4-7 till § 4-12, ersätts utan självrisk.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-8. Deductible

  Sub-clause 1 of the Clause states that the deductible must be specified in the insurance contract, and that if the one and the same casualty entitles the assured to compensation under Sections 2, 3 and 4, only one deductible applies. Sub-clause 2 emphasizes that no deductible shall apply to total...