Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Säkerhetsföreskrifter

 • § 3-22. Säkerhetsföreskrifter

  Med säkerhetsföreskrifter avses föreskrifter om förhållningsregler vilka syftar till att förebygga förlust och som har utfärdats av offentliga myndigheter, eller meddelas i försäkringsavtalet, eller har lämnats av försäkringsgivaren med rättsligt stöd i försäkringsavtalet, eller som har lämnats av klassifikationssällskapet. 

  Periodiska besiktningar föreskrivna av offentliga myndigheter eller av klassifikationssällskapet utgör en säkerhetsföreskrift enligt första stycket. Sådana besiktningar ska företas inom de angivna tidsramarna.

  När Safety Management System upprättas som är nödvändig för att uppfylla den försäkrades skyldighet att följa ISM-koden, såsom antagits av IMO, så ska den försäkrade ombesörja att systemet innefattar instruktioner och rutiner för hur smörjolja, kylvatten och matarvatten till panna ska användas och övervakas. § 3-25, andra stycket, ska inte tillämpas.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-22. Safety regulations

  Sub-clause 3 was deleted in 2016, see further the amended Cl. 3-15 with its Commentary, and a new sub-clause 3 was provided. The Commentaries were also amended in 2016. Sub-clause 1 defines safety regulations as “rules concerning measures for the prevention of loss”. A fundamental requirement in...

 • § 3-23. Försäkringsgivarens rätt att kräva besiktning av fartyget

  Försäkringsgivaren har rätt att när som helst under försäkringstiden undersöka om fartyget uppfyller de föreskrifter om teknisk och operativ säkerhet som offentliga myndigheter eller klassifikationssällskapet har utfärdat. Om det är nödvändigt av hänsyn till undersökningen, kan denne kräva att lasten helt eller delvis ska lossas.

  Om den försäkrade nekar att låta försäkringsgivaren företa en sådan undersökning är försäkringsgivaren därefter ansvarig endast i den utsträckning som den försäkrade bevisar att förlusten inte beror på brister hos fartyget som skulle ha upptäckts.

  Om undersökningen inte föranleds av ett haveri eller annat liknande förhållande som omfattas av försäkringen, ska försäkringsgivaren ersätta både den försäkrades kostnader och den förlust denne lider till följd av undersökningen, såvida det inte visar sig att föreskrifterna om teknisk och operativ säkerhet ej är uppfyllda.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-23. Right of the insurer to demand a survey of the vessel

  Sub-clause 1 gives the insurer authority to demand a survey of the vessel at any time during the insurance period for the purposes of ascertaining that the vessel meets the technical and operational safety regulations that are prescribed by public authorities or by the classification society. The...

 • § 3-24. (öppen)

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-24. (open)

  In earlier versions of the 1996 Plan, this provision contained rules on safety regulations. In the 2007 version, the Clause was moved to Cl. 3-22 and in that connection slightly amended.

 • § 3-25. Åsidosättande av säkerhetsföreskrifter

  Om en säkerhetsföreskrift har åsidosatts är försäkringsgivaren ansvarig bara i den utsträckning att förlusten inte är ett resultat av åsidosättandet eller att den försäkrade inte har åsidosatt säkerhetsföreskriften försumligen. Detta gäller däremot inte om den försäkrade är befälhavare på fartyget eller medlem av fartygets besättning och den försummelse denne har gjort sig skyldig till är av nautisk art.

  Om åsidosättandet gäller en speciell säkerhetsföreskrift som anges i försäkringsavtalet, ska försummelse som visats av någon som på den försäkrades vägnar är skyldig att följa föreskriften eller se till att den följs, likställas med att den försäkrade själv har varit försumlig.

  Försäkringsgivaren har bevisbördan att visa att säkerhetsföreskrifter har åsidosatts, såvida inte fartyget springer läck medans flott. Den försäkrade har bevisbördan att visa att denne inte åsidosatt säkerhetsföreskriften genom försumlighet, och att det inte finns något orsakssamband mellan åsidosättandet av säkerhetsföreskrifter och haveriet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-25. Breach of safety regulations

  The Commentary was amended in 2016.  Under sub-clause 1, first sentence , the assured will lose insurance cover if he can be blamed for breaching the safety regulation and there is a causal connection between the breach and the loss. The sanctions may be applied to all forms of negligence. In oce...

 • § 3-26. Fartyg som lagts upp

  För fartyg som ska läggas upp ska en särskild plan för uppläggning utarbetas och godkännas av försäkringsgivaren. Om så inte sker, eller om planen inte följs under uppläggningen, ska § 3-25 första stycket tillämpas på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-26. Vessels laid up

  The Commentary was amended in 2016. The provision introduces safety regulations for vessels that are laid up; the insurer may also invoke other safety regulations, in so far as they are applicable to situations where vessels are laid up. The first sentence imposes on the assured an obligation to...

 • § 3-27. Försäkringsgivarens uppsägningsrätt

  Försäkringsgivaren kan säga upp försäkringen med fjorton dagars varsel, dock så att försäkringen tidigast upphör när fartyget anlöper närmaste säkra hamn enligt försäkringsgivarens anvisning, i följande fall:

  • När fartyget på grund av olämplig konstruktion, svaghet, haveri eller liknande förhållande inte uppfyller säkerhetsföreskrift om teknisk och operativ säkerhet.
  • När en säkerhetsföreskrift av väsentlig betydelse medvetet eller grovt oaktsamt har överträtts av den försäkrade eller av någon som på dennes vägnar är skyldig att följa föreskriften eller att sörja för att den följs.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-27. Right of the insurer to cancel the insurance

  This Clause was amended in the 2007 version, in connection with the revocation of the former Cl. 3-22 on unseaworthiness. The provision corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts, but contains no explicit requirement that the cancellation must be reasonable in order for the...

 • § 3-28. Kontraktsvillkor

  Försäkringsgivaren kan bestämma att vissa villkor ska användas eller inte användas vid slutande av kontrakt gällande driften av det försäkrade fartyget. Detta kan göras generellt eller för en bestämd hamn eller fart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-28. Terms of contract

  This Clause corresponds to earlier versions of the 1996 Plan. The provision gives the insurer authority to impose safety regulations during the period of insurance, cf. Cl. 3-22, sub-clause 1. The rule is of particular significance for the hull insurer’s cover of collision liability, e.g., in...