Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Kaskoförsäkring

 • § 20-6. Förhållandet till kapitel 10-13

  Bestämmelserna i kapitel 10-13 gäller med de ändringar som följer av detta avsnittet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-6. The relationship to Chapters 10-13

  The provision states that for hull insurance the rules of Chapters 10 to 13 apply, with such amendments as follow from this Section.

 • § 20-7. Kasko- och fraktintresseförsäkring, ref. § 10-12

  I stället för § 10-12 gäller följande:
  Om den försäkrade betalas ersättning enligt en intresseförsäkring, reduceras kaskoförsäkringsgivarens ansvar på motsvarande sätt, om inte kaskoförsäkringsgivaren på förhand har samtyckt till att en sådan försäkring tecknas.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-7. Hull and freight-interest insurance/Ref. Clause 10-12

  The hull insurer may consent to the effecting of interest insurance. In that event, the reduction rule will only apply to interest insurances which are larger than what the hull insurer has consented to.

 • § 20-8. Kondemnation/konstruktiv totalförlust, ref. § 11-3

  I stället för § 11-3 andra stycket första punkten gäller följande:
  Fartyget kan kondemneras när det har så omfattande haveriskador att kostnaderna för att reparera det kommer att utgöra minst 90 % av försäkringsvärdet, eller av fartygets värde i reparerat skick, om detta är högre än försäkringsvärdet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-8. Condemnation/Ref. Clause 11-3

  The condemnation limit is 90 % in relation to Cl. 11-3. A limit of 80 % is too advantageous when taking into account that the average age of the fleet is far higher today than 30-40 years ago, that the international marine insurance market relies on a condemnation limit of 100 %.

 • § 20-9. Skrovskador på fartyg som inte är byggda i stål, ref. § 12-1

  Vid skrovskador på fartyg som inte är byggda i stål är försäkringsgivaren inte ansvarig för:

  • deformering av kölen eller skador på kölen till följd av deformering. Det samma gäller vid reducering av värdet när reparation inte äger rum,
  • skada till följd av sammanstötning med eller kontakt med is, om inte fartyget är tillbörligt is-klassat eller innehar ett certifikat utfärdat av relevant myndighet, eller om detta inte är överenskommet i skrift med försäkringsgivaren eller explicit nämnt in policyn.
  • drevning av skrov och däck.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-9. Damage to the hull of vessels which are not built of steel/Ref. Clause 12-1

  Sub-clause 1 (a)  is first and foremost relevant to insurance of vessels deserving of preservation. Sub-clause 1 (b)  is not intended to cover more unforeseeable forms of striking against ice, e.g. where an ice floe has drifted out from a branch of a fjord to an open area of water where there is...

 • § 20-10. Begränsad maskinskadetäckning

  Med mindre än att det är särskilt överenskommet i försäkringsavtalet så är försäkringsgivaren bara ansvarig för skada på:

  • maskineri med tillbehör,
  • rörledningar och elektriska ledningar utanför maskineriet, och,
  • elektronisk utrustning

  om skadan är en följd av att fartyget har varit med om kollision, kontakt, jordbävning, explosion som ej har sitt ursprung i utrymme innehållandes maskineri eller batterier, brand, eller att fartyget har sjunkit eller kantrat, eller att fartyget har fyllts med vatten som följd av att en slang eller rör har sprungit läck förutsatt att läckaget inte har orsakats av korrosion eller ålder. Skador på elektronisk utrustning som beror på hårt väder ska dock ersättas när det vid samma haveri uppstått skador på skrov eller överbyggnad.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-10. Limited cover of damage to machinery

  In Version 2023, a new term for “engine room” was introduced, cf. Cl. 12-16 with commentaries. Cl. 20-10 is identical to Cl. 17-13.  The Clause provides limited cover for damage to machinery. On the other hand, extended cover for damage to machinery may be effected in accordance with Cl. 17-18. T...

 • § 20-11. Kostnader för att spara tid, ref. § 12-7, § 12-8, § 12-11 och § 12-12

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för kostnader för:

  • en temporärreparation enligt § 12-7 andra stycket förutom den besparing denne uppnår genom att den permanenta reparationen skjuts upp,
  • att den försäkrade enligt § 12-8 påskyndar reparationsarbetet genom extraordinära åtgärder för att begränsa sin tidsförlust,
  • reparation och förflyttning enligt § 12-12 andra stycket utöver det belopp som skulle ha ersatts om det lägsta korrigerade anbudet hade valts, eller för tidsförluster enligt § 12-11 andra stycket.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-11. Costs incurred in saving time/Ref. Clause 12-7, Clause 12-8, Clause 12-11 and Clause 12-12

  The provision excludes the time-loss element in the ordinary hull conditions from the cover under the coastal hull insurance conditions. 

 • § 20-12. Avdrag, ref. § 12-15, § 12-16 och § 12-18

  • Isavdrag, jfr. § 12-15:

   Skada som beror på sammanstötning eller kontakt med is ersätts med avdrag enligt försäkringsavtalet.

  • Elektroniskt utrustningsavdrag:

   Skada på elektronisk utrustning ersätts med avdrag enligt försäkringsavtalet.

  • Maskinavdrag, jfr. § 12-16:

   Skada på maskin etc. ersätts med avdrag enligt försäkringsavtalet.

  • Självrisk, jfr. § 12-18:

   För varje enskilt haveri avdrages det belopp som anges i försäkringsavtalet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-12. Deductions/Ref. Clause 12-15, Clause 12-16 and Clause 12-18

  Sub-clause (a)  refers to ice damage. According to the 2013 Plan the deduction will be the subject of individual negotiations where inter alia the strength of the hull and ice class will be taken into account. According to the Plan, the deduction applies only to partial damage in accordance with...

 • § 20-13. Kollisionsansvar, ref. § 13-1

  Förutom begränsningar i § 13-1 andra stycket gäller följande:
  Försäkringsgivaren täcker inte ansvar enligt § 13-1 för skada på eller förlust av fisk eller anordning för förvaring av levande fisk, när skadan eller förlusten sker i samband med anlöp till eller vid vederbörande anordning. Med anlöp menas även ankomst, ankring, arbete, lastning, lossning samt avresa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-13. Collision liability/Ref. Clause 13-1

  “By a call is meant arrival, anchoring, working, discharging, loading and leaving”, it is made clear that the insurance does not cover any collision liability to the relevant structure or any fish contained therein during the whole period when the insured vessel is calling at the structure. The...