Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2-2: Totalförlust

 • § 18-8. Totalförlust

  Den försäkrade kan kräva ersättning för totalförlust när han har förlorat MOUen utan utsikt att få det tillbaka, eller när MOUen är så kraftigt skadat att det inte kan repareras.

  När ersättning ska beräknas görs inget avdrag för icke reparerad skada som MOUen har fått vid tidigare haveri.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-8. Total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-1. 

 • § 18-9. Bärgningsförsök

  Försäkringsgivaren har rätt att på egen bekostnad och på eget ansvar försöka bärga MOUen. Den försäkrade ska i så fall göra det denne kan för att sätta försäkringsgivaren i stånd att genomföra bärgningen.

  Om bärgningen inte har slutförts inom sex månader från den dag försäkringsgivaren fick meddelande om haveriet kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust. Om bärgningen försenas på grund av isproblem, förlängs fristen motsvarande, dock längst med sex månader.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-9. Salvage attempts

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-2. 

 • § 18-10. Kondemnation/Konstruktiv totalförlust

  Den försäkrade kan kräva ersättning för totalförlust när MOUen är kondemnabelt.

  MOUen kan kondemneras när den har så omfattande haveriskador att kostnaderna för att reparera den kommer att utgöra minst 80 % av försäkringsvärdet eller av MOUens värde i reparerat skick, om detta är högre än försäkringsvärdet. Om flera kaskoförsäkringsgivare har tecknats mot samma risk med olika taxerat försäkringsvärde, ska det högst taxerade värdet användas vid beräkningen.

  Värdet i reparerat skick på MOUen ska baseras på marknadsvärdena vid den tidpunkt när den försäkrade begär kondemnation/konstruktiv totalförlust.

  Som haveriskador räknas bara skador som har anmälts till berörd försäkringsgivare och besiktigats av denne under de tre år som direkt föregår det haveri som föranleder begäran om kondemnation/konstruktiv totalförlust. Som reparationskostnader räknas alla kostnader vid förflyttning och reparation som vid den tidpunkt då begäran framställs kan antas uppkomma omMOUen ska repareras, dock inte bärgarlön eller ersättning för värdeminskning enligt § 18-17 fjärde stycket.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-10. Condemnation

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-3.

 • § 18-11. Kondemnation/Konstruktiv totalförlust när flera risker samverkar

  Om det haveri som utlöser kondemnationen också beror på risker som inte omfattas av försäkringen ska ersättningen minskas motsvarande, jfr. § 2-13, § 2-14 och § 2-16.

  Om haveriet beror på samverkan mellan sjörisk och krigsrisk som avses i § 2-14 andra stycket, jfr. § 2-16, ska beslut om MOUen är kondemnabelt baseras på det taxerade försäkringsvärdet i försäkringen mot sjörisk.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-11. Condemnation in the event of a combination of perils

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-4. 

 • § 18-12. Begäran om kondemnation/konstruktiv totalförlust

  Om den försäkrade vill att MOUen ska kondemneras, ska den försäkrade lägga fram en begäran till försäkringsgivaren utan oskäligt dröjsmål efter det att MOUen har bärgats och den försäkrade har haft möjlighet att besiktiga skadorna. Begäran kan dras tillbaka så länge den inte har accepterats av försäkringsgivaren.

  Att den försäkrade eller försäkringsgivaren bärgar eller underlåter att bärga MOUen innebär inte ett godkännande eller uppgivande av rätten till kondemnation.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-12. Request for condemnation

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-5. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-5. 

 • § 18-13. Förflyttning av MOU

  Om den försäkrade har begärt att MOUen ska kondemneras kan försäkringsgivaren kräva att den förflyttas till ett ställe där skadan kan besiktigas ordentligt. Kravet ska läggas fram utan oskäligt dröjsmål efter det att MOUen har bärgats.

  Försäkringsgivaren ska bära kostnaderna vid förflyttningen och ansvaret för all förlust som uppstår under eller till följd av förflyttningen och som inte täcks av andra försäkringsgivare.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-13. Removal of the MOU

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-6. 

 • § 18-14. Försvunnet eller övergivet MOU

  Om MOUen har försvunnit kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust när det har gått tre månader från den dag MOUen senast hördes ifrån. Om MOUen har försvunnit under förhållanden som ger anledning att anta att den har frusit inne och senare kommer att komma till rätta, är tidsfristen tolv månader.

  Om besättningen har övergivet MOUen i öppen sjö utan att man känner till dess vidare öde, kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust när det har gått tre månader från den dag MOUen övergavs. Om MOUen övergavs för att den frusit inne är fristen tolv månader. Om MOUen har iakttagits efter det att den övergavs löper fristen från den dag den sågs senast.

  Om det redan före utgången av tidsfristerna i första och andra stycket ovan är uppenbart att den försäkrade inte kommer att få MOUen tillbaka kan denne begära ersättning för totalförlust omedelbart. Om fristen har löpt ut och den försäkrade har ställt krav på ersättning för totalförlust kan försäkringsgivaren inte avslå kravet för att MOUen senare kommer till rätta. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-14. Missing or abandoned MOU

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-7 apart from that the words “at the latest, expected to arrive in port” is replaced by the words “last heard of” as the starting point of the three months period. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-7. 

 • § 18-15. Förlängning av försäkringen när MOUen har försvunnit eller övergivits

  Om det, när försäkringstiden löper ut, föreligger förhållanden som avses i § 18-14, och MOUen senare kommer till rätta utan att den försäkrade har rätt till ersättning för totalförlust, förlängs försäkringen tills MOUen har anlänt och har ankrats/förtöjts på säker plats. Om MOUen är skadat ska bestämmelserna i § 18-5 därefter tillämpas.

  Försäkringen förlängs dock inte under några omständigheter längre än två år efter utgången av försäkringstiden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-15. Extension of the insurance when the MOU is missing or abandoned

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-8. 

 • § 18-16. Försäkringsgivarens ansvar under utredningsperioden

  Om den försäkrade har rätt till ersättning för totalförlust enligt § 18-9 andra stycket, § 18-10 och § 18-14, är en försäkringsgivare som inte är ansvarig för totalförlusten inte heller ansvarig för nya haverier som inträffar efter det haveri som medförde totalförlusten.

  Den försäkringsgivare som är ansvarig för totalförlusten, är ansvarig för den försäkrades ersättningsansvar i enlighet med § 18-35 till § 18-38, oavsett om ansvaret har uppstått till följd av sjörisk eller krigsrisk, under förutsättning att ansvaret uppstod efter det haveri som medförde totalförlusten, men innan ersättningen utbetalades, och senast inom två år efter utgången av försäkringstiden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-16. Liability of the insurer during the period of clarification

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-9.