Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Kaskoförsäkring

 • § 17-7. Förhållandet till kapitel 10-13

  Bestämmelserna i kapitel 10-13 gäller med de ändringar som följer av § 17-7A och § 17-10 till § 17-17. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-7. The relationship to Chapters 10-13

  The provision states that for hull insurance the rules of Chapters 10 to 13 apply, with such amendments as follow from Cl. 17-7A and Cl. 17-10 to Cl. 17-17 inclusive. Certain amendments in the general rules of the Plan, see Cl. 17-8 and Cl. 17-9, also apply. The reference to Cl. 17-7A is new in t...

 • § 17-7A. Fast utrustning som temporärt avlägsnas från fartyget

  När fast utrustning för fiskefartyg tillfälligt tas iland, ska det lagras i låst förrådsbyggnad eller rum. Försäkringsgivaren är ansvarig för förlust genom brand och stöld med yttre våld till en låst förvaringsbyggnad eller rum.

  Vid totalförlust av fartyget, jfr. § 11, ska avdrag göras från totalförlustersättningen med värdet av utrustningen som täckts enligt första stycket.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-7A. Fixed equipment temporarily removed from the vessel

  This Clause was new in the 2013 Plan. The two sub-clauses used to be found in Cl. 10-2 sub-clause 2 and 3. It is an absolute prerequisite for this extended cover that the object has been on board before it was stored ashore. This extension of the insurance applies only to the explicitly stated...

 • § 17-8. Ändring av det öppna eller avtalade försäkringsvärdet, ref. § 2-2 och § 2-3

  Förutom § 2-2 och § 2-3 gäller följande:
  Den försäkrade ska underrätta försäkringsgivaren om ändringar av villkor som meddelas av myndigheter och avser fartygets fiskerättigheter, eller om denne accepterar ett erbjudande om ett statligt kondemnationsbidrag som är lägre än det öppna eller avtalade försäkringsvärdet. Försäkringsgivaren kan i sådana fall kräva att det öppna eller avtalade försäkringsvärdet sänks.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-8. Change of the open or agreed insurable value/Ref. Clause 2-2 and Clause 2-3

  According to the rules of the Plan, the parties may choose between open and agreed insurable value, cf. Cl. 2-2 and Cl. 2-3. An open insurable value is fixed at the “full value of the interest at the inception of the insurance”, cf. Cl. 2-2. However, an agreed insurable value is fixed by agreemen...

 • § 17-9. Skada på båtar, fångstredskap och fångst, ref. § 4-7 till § 4-12 och § 4-16

  Försäkringsgivarens ansvar för räddningskostnader, jfr. § 4-7 till § 4-12, innefattar inte förlust av eller skada på fiskefartygets båtar, fångstredskap eller fångst som sker när dessa föremål befinner sig utanför fartyget.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-9. Damage to lifeboats, fishing, whaling and sealing tackle and catch/Ref. Clause 4-7 to Clause 4-12 and Clause 4-16

  The dories, fishing gear and catch have in principle been lifted out of the hull insurance through the exception in Cl. 10-1, sub-clause 2. The insurer is nevertheless in principle liable for damage to such objects if the damage occurs during a measure to avert or minimise loss. Damage to or loss...

 • § 17-10. Kasko- och fraktintresseförsäkring, ref. § 10-12

  I stället för § 10-12 gäller följande:
  Om den försäkrade betalas ersättning enligt en intresseförsäkring, reduceras kaskoförsäkringsgivarens ansvar på motsvarande sätt, om inte kaskoförsäkringsgivaren på förhand har samtyckt till att en sådan försäkring tecknas.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-10. Hull and freight-interest insurance/Ref. Clause 10-12

  Today separate total-loss insurances for fishing vessels and freighters are not normally offered. However, the owners wish to have such an offer. It has therefore been stated explicitly that the hull insurer may consent to the effecting of interest insurance. In that event, the reduction rule wil...

 • § 17-11. Kondemnation/konstruktiv totalförlust, ref. § 11-3

  I stället för § 11-3 andra stycket första punkten gäller följande:
  Fartyget kan kondemneras när det har så omfattande haveriskador att kostnaderna för att reparera det kommer att utgöra minst 90 % av försäkringsvärdet, eller av fartygets värde i reparerat skick, om detta är högre än försäkringsvärdet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-11. Condemnation/Ref. Clause 11-3

  The condemnation limit is 90% in relation to Cl. 11-3. A limit of 80% is too advantageous when taking into account that the average age of the fleet is far higher today than 30-40 years ago, that the international marine insurance market relies on a condemnation limit of 100%, and that the value ...

 • § 17-12. Skrovskador på fartyg som inte är byggda i stål, ref. § 12-1

  Vid skrovskador på fartyg som inte är byggda i stål är försäkringsgivaren inte ansvarig för:

  • deformering av kölen eller skador på kölen till följd av deformering. Det samma gäller vid reducering av värdet när reparation inte äger rum,
  • skada till följd av sammanstötning med eller kontakt med is,
  • drevning av skrov och däck.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-12. Damage to the hull of vessels which are not built of steel/Ref. Clause 12-1

  Sub-clause 1 (a) is first and foremost relevant to insurance of vessels deserving of preservation. Sub-clause 1 (b) is not intended to cover more unforeseeable forms of striking against ice, e.g. where an ice floe has drifted out from a branch of a fjord to an open area of water where there is...

 • § 17-13. Begränsad maskinskadetäckning

  Med mindre än att det är särskilt överenskommet i försäkringsavtalet så är försäkringsgivaren bara ansvarig för skada på:

  • maskineri med tillbehör,
  • fabriksmaskineri som används för bearbetning eller fångstförädling o. dyl.
  • notvinsch, linspel, trålvinsch eller annan hävanordning för fiskeredskap, sillpumpar o. dyl.,
  • rörledningar och elektriska ledningar utanför maskineriet, och
  • elektronisk utrustning

  om skadan är en följd av att fartyget har varit med om kollision, kontakt,  jordbävning, explosion som ej har sitt ursprung i utrymme innehållandes maskineri eller batterier, brand, eller att fartyget har sjunkit eller kantrat, eller att fartyget har fyllts med vatten som följd av att en slang eller rör har sprungit läck förutsatt att läckaget inte har orsakats av korrosion eller ålder. Skador på elektronisk utrustning som beror på hårt väder ska dock ersättas när det vid samma haveri uppstått skador på skrov eller överbyggnad.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-13. Limited cover of damage to machinery

  The 2023 Version introduced a new term for “engine room”, cf. Cl. 12-16 with commentaries. Cl. 17-13 provides limited cover for damage to machinery. On the other hand, extended cover for damage to machinery may be effected in accordance with Cl. 17-18. The first part of the first sentence specifi...

 • § 17-14. Kostnader för att spara tid, ref. § 12-7, § 12-8, § 12-11 och § 12-12

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för kostnader för:

  • en temporärreparation enligt § 12-7 andra stycket förutom den besparing denne uppnår genom att den permanenta reparationen skjuts upp,
  • att den försäkrade enligt § 12-8 påskyndar reparationsarbetet genom extraordinära åtgärder för att begränsa sin tidsförlust,
  • reparation och förflyttning enligt § 12-12 andra stycket utöver det belopp som skulle ha ersatts om det lägsta korrigerade anbudet hade valts,

  eller för tidsförluster enligt § 12-11 andra stycket.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-14. Costs incurred in saving time/Ref. Clause 12-7, Clause 12-8, Clause 12-11 and Clause 12-12

  The provision excludes the time-loss element in the ordinary hull conditions from the cover under the coastal hull insurance conditions. 

 • § 17-15. Avdrag, ref. § 12-15, § 12-16 och § 12-18

  • Isavdrag, jfr. § 12-15:
   Skada som beror på sammanstötning eller kontakt med is ersätts med avdrag enligt försäkringsavtalet.
  • Elektroniskt utrustningsavdrag: 
   Skada på elektronisk utrustning ersätts med avdrag enligt försäkringsavtalet.
  • Maskinavdrag, jfr. § 12-16:
   Skada på maskin etc. ersätts med avdrag enligt försäkringsavtalet.
  • Självrisk, jfr. § 12-18:
   För varje enskilt haveri avdrages det belopp som anges i försäkringsavtalet.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-15. Deductions/Ref. Clause 12-15, Clause 12-16 and Clause 12-18

  Sub-clause (a) refers to ice damage. This sub-clause was amended in the 2013 Plan. Previous versions of the Plan stated that damage resulting from striking against or contact with ice north of 75° north latitude and the waters of Greenland, including the Strait of Denmark, was covered subject to...

 • § 17-16. Kollisionsansvar för fiskefartyg, ref. § 13-1

  Förutom begränsningarna i § 13-1 andra stycket gäller följande:

  • Vid kollision med eller kontakt med annat fartyg är försäkringsgivarens ansvar enligt § 13-1 begränsat till skador som påförs fartyget med fast tillbehör. 
  • Försäkringsgivaren svarar inte för ansvar som uppstår genom sammanstötning med eller kontakt med fiske- och fångstredskap i havet.
  • Försäkringsgivaren täcker inte ansvar som eventuellt uppstår mellan deltagare i samma fiskelag eller mellan par-trålare.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-16. Collision liability for fishing vessels/Ref. Clause 13-1

  This cover follows Cl. 13-1 as regards general liability for collision and striking. The purpose of this amendment is to ensure that cover includes collision and striking with aquaculture structures, which are no t covered under P&I insurance. However, cover for collision has now been generalised...

 • § 17-17. Kollisionsansvar, ref. § 13-1

  Förutom begränsningar i § 13-1 andra stycket gäller följande:
  Försäkringsgivaren täcker inte ansvar enligt § 13-1 för skada på eller förlust av fisk eller anordning för förvaring av levande fisk, när skadan eller förlusten sker i samband med anlöp till eller vid vederbörande anordning. Med anlöp menas även ankomst, ankring, arbete, lastning, lossning samt avresa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-17. Collision liability/Ref. Clause 13-1

  The heading and the Clause was amended in 2016 to make it applicable for all types of vessels insured under Chapter 17. The amended wording is partly mere editorial. Also, by adding the new sentence “By a call is meant arrival, anchoring, working, discharging, loading and leaving”, it is made cle...