Translations

Scroll to the top

Kapitel 11: Totalförlust

 • § 11-1. Totalförlust

  Den försäkrade kan kräva ersättning för totalförlust när denne har förlorat fartyget utan utsikt att få det tillbaka, eller när fartyget har blivit så kraftigt skadat att det inte kan repareras.

  När ersättning ska beräknas görs inget avdrag för icke reparerad skada som fartyget har fått vid tidigare haveri. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-1. Total loss

  This Clause is identical to Cl. 161 of the 1964 Plan. The Commentary was amended in the 2007 version in connection with the amendment to Cl. 12-2. Sub-clause 1 states when the assured may claim compensation for a total loss. The provision covers both actual loss and so-called “unrepairability”....

 • § 11-2. Bärgningsförsök

  Försäkringsgivaren har rätt att på egen bekostnad och på eget ansvar försöka bärga fartyget. Den försäkrade ska i så fall göra det denne kan för att sätta försäkringsgivaren i stånd att genomföra bärgningen.

  Om bärgningen inte har slutförts inom sex månader från den dag försäkringsgivaren fick meddelande om haveriet kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust. Om bärgningen försenas på grund av isproblem, förlängs fristen motsvarande, dock längst med sex månader.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-2. Salvage attempts

  The Clause constitutes a necessary supplement to the preceding clause and regulates the situation where the vessel is lost under such circumstances that it is uncertain whether it can be salvaged. The time-limit within which the salvage operation must be carried out is basically six months, cf....

 • § 11-3. Kondemnation/konstruktiv totalförlust

  Den försäkrade kan kräva ersättning för totalförlust när fartyget är kondemnabelt.

  Fartyget kan kondemneras när det har så omfattande haveriskador att kostnaderna för att reparera det kommer att utgöra minst 80 % av försäkringsvärdet eller av fartygets värde i reparerat skick, om detta är högre än försäkringsvärdet. Om flera kaskoförsäkringar har tecknats mot samma risk med olika taxerat försäkringsvärde, ska det högsta taxerade försäkringsvärdet användas.

  Fartygets värde i reparerat skick ska baseras på värdeförhållandena vid den tidpunkt när den försäkrade begär kondemnation/konstruktiv totalförlust.

  Som haveriskador räknas bara skador som har anmälts till berörd försäkringsgivare och besiktigats av denne under de tre år som direkt föregår det haveri som föranleder begäran om kondemnation. Som reparationskostnader räknas alla kostnader vid förflyttning och reparation som vid den tidpunkt då begäran framställs kan antas uppkomma om fartyget ska repareras, dock inte bärgarlön eller ersättning för värdeminskning enligt § 12-1 fjärde stycket.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-3. Condemnation

  The Commentary was adjusted in the 2010 version. In the 2007 version the Commentary was adjusted in accordance with the amendments to Cl. 3-22 and Cl. 12-2. Sub-clause 1 sets out the principle that the total-loss cover also extends to condemnation of the vessel . The rest of the provision contain...

 • § 11-4. Kondemnation/konstruktiv totalförlust när flera risker samverkar

  Om det haveri som utlöser kondemnationen också beror på risker som inte omfattas av försäkringen ska ersättningen minskas motsvarande, jfr. § 2-13, § 2-14 och § 2-16.

  Om haveriet beror på samverkan mellan sjörisk och krigsrisk som avses i § 2-14, andra stycket, jfr. § 2-16, ska beslut om fartyget är kondemnabelt baseras på det taxerade försäkringsvärdet i försäkringen mot sjörisk.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-4. Condemnation in the event of a combination of perils

  The provision regulates the position where the casualty which gives rise to the condemnation is partly due to perils not covered by the insurance, cf. Cl. 2-13, Cl. 2-14 and Cl. 2-16. The situation may be that the assured has breached safety regulations or has sent the vessel out to sea in an...

 • § 11-5. Begäran om kondemnation/konstruktiv totalförlust

  Om den försäkrade vill att fartyget ska kondemneras, ska denne lägga fram en begäran till försäkringsgivaren utan oskäligt dröjsmål efter det att fartyget har bärgats och den försäkrade har haft möjlighet att besiktiga skadorna. Begäran kan dras tillbaka så länge den inte har accepterats av försäkringsgivaren.

  Att den försäkrade eller försäkringsgivaren bärgar eller underlåter att bärga fartyget innebär inte ett godkännande eller uppgivande av rätten till kondemnation.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-5. Request for condemnation

  Sub-clause 1 regulates the conditions for the request for condemnation. The provision must be interpreted antithetically: It is only the assured who can request condemnation. Hence, the insurer may not take advantage of an upward turn in the market to speculate by paying out the sum insured and...

 • § 11-6. Förflyttning av fartyget

  Om den försäkrade har begärt att fartyget ska kondemneras kan försäkringsgivaren kräva att det flyttas till ett ställe där skadan kan besiktigas ordentligt. Kravet ska läggas fram utan oskäligt dröjsmål efter det att fartyget har bärgats.

  Försäkringsgivaren ska bära kostnaderna vid förflyttningen och ansvaret för all förlust som uppstår under eller till följd av förflyttningen och som inte täcks av andra försäkringsgivare.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-6. Removal of the vessel

  When the assured makes a request for condemnation, it is important that the insurer be given the opportunity to have the vessel inspected in a proper manner, e.g. in dock. The insurer therefore has an unconditional right to demand that the vessel be moved to wherever he wants in order to have a...

 • § 11-7. Försvunnet och övergivet fartyg

  Om fartyget har försvunnit kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust när det har gått tre månader från den dag då fartyget senast väntades till hamn. Om fartyget har försvunnit under förhållanden som ger anledning att anta att det har frusit inne och senare kommer att komma till rätta, är fristen tolv månader. 

  Om besättningen har övergivit fartyget i öppen sjö utan att man känner till dess vidare öde, kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust när det har gått tre månader från den dag då fartyget övergavs. Om fartyget övergavs för att för att det har frusit inne är fristen tolv månader. Om fartyget har iakttagits efter det att det övergavs löper fristen från den dag det sågs senast.

  Om det redan före utgången av tidsfristerna i första och andra stycket ovan är uppenbart att den försäkrade inte kommer att få fartyget tillbaka kan försäkringstagaren begära ersättning för totalförlust omedelbart.

  Om fristen har löpt ut och den försäkrade har ställt krav på ersättning för totalförlust kan försäkringsgivaren inte avslå kravet för att fartyget senare kommer till rätta. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-7. Missing or abandoned vessel

  The 1964 Plan contained rules on missing or abandoned vessels in Cl. 168, on seizure, requisition and piracy in Cl. 169 and joint rules for the two groups of cases in Cl. 170. In the new Plan, rules on seizure, etc. have been moved to the Chapter on war-risk insurance, cf. Cl. 15-11. Cl. 168 and...

 • § 11-8. Förlängning av försäkringen när fartyget har försvunnit eller övergivits

  Om det när försäkringstiden löper ut föreligger förhållanden som avses i § 11-7, och fartyget senare kommer till rätta utan att den försäkrade har rätt till ersättning för totalförlust, förlängs försäkringen tills fartyget har kastat ankar eller har förtöjts i första hamn. Om fartyget är skadat ska bestämmelserna i § 10-10 därefter tillämpas.

  Försäkringen förlängs dock inte under några omständigheter längre än två år efter utgången av försäkringstiden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-8. Extension of the insurance when the vessel is missing or abandoned

  Sub-clause 1 states that the insurance will be extended if the vessel , on expiry of the insurance period, is missing or abandoned and is subsequently recovered without the assured being entitled to claim for a total loss. The provision is based on practical considerations: if, for the expiring...

 • § 11-9. Försäkringsgivarens ansvar under utredningsperioden

  Om den försäkrade har rätt till ersättning för totalförlust enligt § 11-2, andra stycket, § 11-3 och § 11-7, är en försäkringsgivare som inte är ansvarig för totalförlusten inte heller ansvarig för nya haverier som inträffar efter det haveri som medförde totalförlust.

  Den försäkringsgivare som är ansvarig för totalförlusten, är ansvarig för den försäkrades ersättningsansvar i enlighet med bestämmelserna i kapitel 13, oavsett om ansvaret har uppstått till följd av sjörisk eller krigsrisk, under förutsättning att ansvaret uppstod efter det haveri som medförde totalförlusten, men innan ersättningen utbetalades, och senast inom två år efter utgången av försäkringstiden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-9. Liability of the insurer during the period of clarification

  If the vessel has sustained extensive damage as a result of a casualty and the assured claims for a total loss, there will be a period of uncertainty when it is not known whether or not the condemnation conditions under Cl. 11-3 are met. The same applies when the vessel is stranded and the insure...