Translations

Scroll to the top

Kapitel 16: Tidsförlustförsäkring

 • § 16-1. Huvudregler beträffande försäkringsgivarens ansvar

  Försäkringen omfattar försäkringstagarens förlust av inkomst som beror på att fartyget helt eller delvis har varit utom intäktsgivande verksamhet på grund av skada på fartyget, såvida skadan är ersättningsmässig enligt Planen, eller skulle ha varit det om självrisk inte hade avtalats, jfr. § 12-18. Om kaskoförsäkringen tecknats på andra villkor än Planen, och dessa villkor skriftligen har accepteras av försäkringsgivaren, ska bestämmelserna i Planens kapitel 10-12 ersättas med de korresponderande villkoren i berörd försäkring vid bedömningen av om skadan är ersättningsmässig.

  Försäkringen omfattar också försäkringstagarens förlust av inkomst som beror på att fartyget helt eller delvis är ute från intäktsgivande verksamhet:

  • därför att fartyget har gått på grund,
  • därför att fartyget som följd av fysiskt hinder (bortsett från hinder på grund av is) förhindras från att lämna en hamn eller ett liknande avgränsat område, eller
  • som följd av åtgärd för att bärga eller avlägsna skadad last, eller
  • som följd av en händelse som täcks av York-Antwerpen reglerna 2016 vid Gemensamt Haveri. 


  Försäkringsgivarens ansvar som följd av ett enskilt haveri och som följd av haverier som har inträffat under försäkringstiden begränsas till försäkringsbeloppet per dygn multiplicerat medantalet ersättningsdagar så som försäkrade enligt försäkringsavtalet.

  Efterföljande ett försäkringsärende, skall försäkringsavtalets ansvarsgräns automatiskt återställas till den ursprungliga ansvarsgränsen. Premien som skall betalas för ett sådant återställande skall motsvara 100 % av den avtalade premien för det berörda fartyget, beräknat proportionerligt på beloppet som återställs oberoende av återstående tid på försäkringsperioden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-1. Main rules regarding the liability of the insurer

  This provision was amended in the 2003 Version. The Commentary was amended in 2013 and in 2019. In 2023, the provision was amended and the Commentary was substantially amended and restructured. Sub-clause 1 contains the basic conditions for cover under loss of hire insurance. The first sentence...

 • § 16-2. Totalförlust

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för inkomstförlust som beror på ett haveri som berättigar försäkringstagaren till totalförlustersättning enligt den gällande kaskoförsäkringen. Om ingen kaskoförsäkring är gällande skall bedömningen baseras på kapitel 11 i Planen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-2. Total loss

  This provision was amended in the 2023 Version. The first sentence is amended from “The insurer shall not be liable for loss of time resulting from a casualty which gives the assured the right to compensation for total loss under Chapter 11 of the Plan or under the corresponding hull insurance in...

 • § 16-3. Huvudregel för ersättningsberäkningen

  Ersättningen fastställs på grundval av den tid fartyget har varit ute från intäktsgivande verksamhet (tidsförlusten) och intäktsförlusten per dygn (dagsbeloppet). Tidsförlust som har inträtt före händelser som anges i § 16-1 har inträffat, ersätts inte.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-3. Main rule for calculating compensation

  The provision was amended in 2023. Part of the previous Commentary has been moved to Cl. 16-1. The f irst sentence states the main rule for calculating compensation, and provides that compensation is to be determined on the basis of the time during which the vessel has been deprived of...

 • § 16-4. Beräkning av tidsförlusten

  Tidsförlusten anges i dagar, timmar och minuter. Tid där försäkringstagaren bara delvis har varit ute från intäktsgivande verksamhet, omräknas till motsvarande tid med fullt driftsstopp.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-4. Calculation of the loss of time

  The Clause was editorially amended in the 2019 Version by moving sub-clause 2 to Cl. 16-1, sub-clause 3, cf. the Commentary to this Clause. The second sentence in the Clause was amended in 2023. The Commentary has been extended by including part of the text that was removed during the 2003...

 • § 16-5. Dagsbelopp

  Dagsbeloppet skall fastställs till ett belopp som är lika stort som frakten per dygn enligt gällande fraktavtal, med avdrag för kostnader som den försäkrade har eller borde ha sparat in till följd av att fartyget inte har varit i reguljär drift.

  Om fartyget inte är kontrakterat, beräknas dagsbeloppet på grundval av genomsnittliga fraktrater för fartyg av vederbörande typ och storlek i den tidsperiod som fartyget är ute från intäktsgivande verksamhet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-5. The daily amount

  Sub-clause 1 was amended in 2023. The provision lays down rules for calculating the daily amount under open policies. As mentioned in the Commentary to Cl. 16-3, the “daily amount” is the insurable value of the assured’s loss of income per day. In practice, the daily amount is almost invariably...

 • § 16-6. Avtalat dagsbelopp

  Det i försäkringsavtalet enligt § 16-1, stycke 3 angivna dagliga försäkringsbeloppet ska anses som ett avtalat dagsbelopp (försäkringsvärde), såvida inte något annat klart framgår av förhållandena.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-6. Agreed daily amount

  The Clause was amended in 2023. The Commentary was amended accordingly, including a more detailed elaboration regarding the agreed daily amount. The provision regulates the agreed daily amount and states that “The daily sum insured stated in the insurance contract, cf. Cl. 16-1, sub-clause 3, sha...

 • § 16-7. Självriskperiod

  För varje enskilt haveri fastställs en självriskperiod som räknas fr.o.m. tidsförlustens början och fortgår till dess tidsförlusten till följd av haveriet har nått den självriskperiod som anges i försäkringsavtalet, beräknat enligt regeln i § 16-4. Försäkringsgivaren ersätter inte tidsförlust under självriskperioden.

  Skada som har orsakats av hårt väder eller gång i is, och som har uppstått under tidsperioden från avgång från en hamn till anlöp av nästa, räknas som ett enskilt haveri. 

  Om avtal har slutits om en särskild självriskperiod för maskinskada gäller § 12-16 på motsvarande sätt.   

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-7. Deductible period

  The Clause was amended in the 2023 Version. The Commentary was amended accordingly and also extended with comments relevant for the interpretation of the Clause. Sub-clause 1, first sentence , was rewritten by amending “loss of time” to “time lost” and reorganizing the reference to Cl. 16-4. Thes...

 • § 16-8. Besiktning av skadorna

  Bestämmelsen i § 12-10 gäller på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-8. Survey of damage

  The provision refers to the rules for survey of damage in Cl. 12-10 of the Plan. The reference also applies even if the hull insurance has been effected on conditions other than those of the Plan with the written consent of the insurer. Consequently, any survey rules in the differing standard...

 • § 16-9. Val av reparationsplats

  Försäkringsgivaren kan kräva att anbud på reparationsarbetet inhämtas från de verkstäder denne väljer. Om den försäkrade inte inhämtar sådana anbud, kan försäkringsgivaren göra det.

  I jämförande syfte, skall reparationstiden för inkomna anbud, omvandlat i monetära kostnader baserat på det applicerbara dagsbeloppet, justeras genom att lägga till:

  • uppskattad ytterligare återbäringsbar tid under § 16-10 och/eller § 16-13 efter omvandling enligt ovan.
  • reparationskostnader ej återbäringsbara under kaskoförsäkringen endast som följd av att reparationskostnaden varit dyrare än det billigaste alternativet.


  Den försäkrade bestämmer vilken verkstad som ska användas. Försäkringsgivarens ansvar är dock begränsat till det lägst justerade anbudet. Väljer den försäkrade denna verkstad, ska ersättningsuppgörelsen bygga på den faktiska tidsförlusten, även om den är större än vad anbudet förutsatte.

  Om försäkringstagaren, på grund av särskilda omständigheter, har godtagbara skäl att motsätta sig att reparationen utförs av en verkstad som har inkommit anbud, kan denne kräva att anbudet från den verkstaden bortses ifrån.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-9. Choice of repair yard

  This Clause was amended in the 2023 Version. Sub-clause 1 was only editorially amended with no material changes, and is now identical to Cl. 12-11, sub-clause 1. Sub-clause 2 was new, and describes how tenders shall be adjusted for the purpose of comparison. Sub-clause 3 was amended by providing ...

 • § 16-10. Förflyttning till verkstad o. dyl.

  Tidsförlust vid förflyttning till verkstad debiteras den kategori av arbeten som har nödvändiggjort förflyttningen.  

  Om förflyttning till verkstaden var nödvändig p.g.a. mer än en kategori arbeten, fördelas restiden i förhållande till den tid varje kategori av arbeten skulle ha krävt om de hade utförts separat. Förflyttning i självriskperioden fördelas inte.

  Reglerna i första och andra stycket gäller också för tidsförlust vid besiktningar, inhämtande av anbud, tankrengöring, väntetid för själva reparationen och liknande förhållanden som är nödvändiga för att arbetet ska kunna utföras. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-10. Removal to the repair yard, etc.

  The wording of this Clause was amended in the 2013 Plan. The terms “class of repairs” and “class of work” has been replaced with “category of repairs” and “category of work” in order to make the Plan´s use of terms consistent. The Commentary was amended in 2023 as a consequence of the amendment...

 • § 16-11. Extrakostnader för att undgå eller minimera förlust

  Försäkringsgivaren svarar för extrakostnader vid temporära reparationer och vid extraordinära åtgärder som vidtas för att avvärja eller begränsa förlust som försäkringen omfattar, i den utsträckning dessa extrakostnader inte täcks av fartygets gällande kaskoförsäkring. Kapitel 4, stycke 2 skall ej tillämpas.   

  Ansvaret för sådana kostnader är begränsat till den summa försäkringsgivaren hade fått betala utifall åtgärderna inte hade vidtagits.

  Om förlust undgås eller minimeras till fördel för flera intressenter, är försäkringsgivaren endast ansvarig för sådan del av de extra kostnaderna som står i proportion till det försäkrade intresset.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-11. Extra costs incurred in order to avert or minimise loss

  The Commentary was amended in the 2019 Version. In 2023, the provision, including the heading, were amended with a substantial amendment and restructuring of the Commentary. The heading was amended from “Extra costs incurred in order to save time” to “Extra costs incurred in order to avert or...

 • § 16-12. Samtidiga reparationer

  Om reparationer hänförliga till ett haveri som omfattas av denna tidsförlustförsäkring, utförs parallellt med:

  1. reparationer på grund av annan skada täckt under denna eller någon annan tidsförlustförsäkring, och/eller
  2. arbejder der ikke omfattes af nogen tidstabsforsikring, men som er:
   • utförs för att uppfylla klassällskapets begäran, eller
   • är nödvändiga av hänsyn till fartygets förmåga att uppfylla kraven till teknisk och operativ säkerhet eller dess kontraktsåtaganden eller
   • gäller ombyggnad,

  så skall gemensam tid för de två kategorierna av arbete som faller utanför självriskperioden fördelas på följande sätt:

  1. Där gemensam tid faller utom självriskperioden för samtliga skador, och inget arbete som hänvisas till i stycke 1, punkt 2 utförs parallellt, så skall den gemensamma tiden fördelas lika mellan samtliga skador.
  2. Där gemensam tid faller utom självriskperioden för samtliga skador, men reparationsarbetet utförs parallellt med arbete som hänvisas till i stycke 1, punkt 2 så skall hälften av sådan gemensam tid fördelas lika mellan samtliga skador.
  3. Där gemensam tid faller inom självriskperioden för en eller flera skador, men utom självriskperioden för andra skador, så skall hälften av sådan gemensam tid fördelas lika mellan de skador där självriskperioden har löpt ut, oavsett huruvida arbete som hänvisas till i stycke 1, punkt 2 har utförts parallellt.


  Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket ska varje kategori arbeten anses ha pågått i det antal dagar arbetena skulle ha krävt om de hade utförts var för sig, räknat från den tidpunkt arbetena påbörjades. Om inte förhållandena klart utpekar en annan tidpunkt antas alla kategorier arbeten för att ha påbörjats vid fartygets ankomst till verkstaden. Den försening som eventuellt uppstår därför att flera kategorier arbeten utförts samtidigt, ska fördelas på alla kategorier i förhållande till det antal dagar arbetena skulle ha krävt om de hade utförts separat, räknat från den tidpunkt arbetena påbörjades.Försäkringsgivarens ansvar ska dock inte överskrida den summa som hade varit betalningsbar om den kategori av arbeten som denne ansvar för hade utförts separat.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-12. Simultaneous repairs

  The wording of the provision was substantially amended in the 2023 Version, and previous sub-clauses 1 to 3 are replaced by a new sub-clause 1. Sub-clause 2 corresponds with previous sub-clause 4, and has only a minor amendment necessitated by re-arranging the previous sub-clauses 1 - 3 into the...

 • § 16-13. Tidsförlust efter avslutad reparation

  Försäkringsgivaren är ej ansvarig för tidsförlust efter färdigställande av reparation, med undantag för tidsförlust:

  • innan fartyget kan återuppta tjänst enligt det fraktavtal som gällde vid haveritidpunkten,
  • innan fartyg, som används i linjeverksamhet eller följer en fast rutt eller som opererar i ett bestämt geografiskt område, kan återuppta verksamheten,
  • vid förflyttning av fartyget till den första lastplatsen enligt fraktavtal som hade ingåtts innan haveriet ägde rum,
  • innan passagerarfartyg kan återuppta verksamheten, begränsat till fjorton dagar.


  För tidsförlust efter avslutad reparation gäller § 16-10 på motsvarande sätt. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-13. Loss of time after completion of repairs

  Sub-clause 1 (b) was amended in the 2013 Plan. Further amendments were made in 2023 to the provision and the Commentary. Sub-clause 1, first sentence is amended from “After repairs have been completed, the insurer shall only be liable for loss of time:” to “ The insurer is not liable for loss of...

 • § 16-14. Reparationer efter försäkringstidens utgång

  Tidsförlust som påbörjas efter försäkringstidens utgång ersätts enligt bestämmelserna i § 16-5, även om dagsbeloppet enligt § 16-6 är avtalat, om detta leder till en lägre ersättning.

  Försäkringsgivaren skall ej hållas ansvarig för tidsförlust som påbörjas mer än två år efter utgången av försäkringsperioden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-14. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  This provision was amended in 2023. The previous sub-clause 1 became sub-clause 2 and vice versa. In the previous versions both sub-clauses referred to “loss of time resulting from a stay at a repair yard that commences”. This was amended by deleting the reference to the repair yard, now simply...

 • § 16-15. Försäkringsgivarens ansvar när fartyget överlåts till ny ägare

  överlåtelse till ny ägare, har skjutits upp på grund av en skada eller händelse återbäringsbar under § 16-1, ersätter försäkringsgivaren den försäkrades ränteförlust med hänsyn till försäljningsmänden baserat på räntan i § 5-4, stycke 3, likväl som för lön och underhåll av besättningen även då fartyget ej hade haft intäkt under förseningen. Försäkringsgivaren skall dock ej vara ansvarig för tid som i vilket fall som helst hade varit förlorad i samband med överlåtelsen.

  Ersättning enligt första stycket ska inte vara högre än ersättning beräknad på grundval av försäkringsbeloppet per dygn och den tid leveransen uppskjutits med, med avdrag för överenskommen självriskperiod. Självriskperioden räknas i löpande dagar även om ränteförlust och försäkringsbelopp per dygn inte är lika stora. Ingen ersättning kan krävas för tidsförlust efter färdigställande av reparationer, med undantag för tidsförlust under förflyttning efter reparationer. Om förflyttningen resulterar i tidsbesparingar för den försäkrade skall en motsvarande tid fråndragas.

  Den försäkrades krav mot försäkringsgivaren kan inte överlåtas till ny ägare.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-15. Liability of the insurer when the vessel is transferred to a new owner

  This Clause and its Commentary was amended in the 2023 Version. Sub-clause 1 was amended from reading: “When damage to the vessel is repaired in connection with a transfer of ownership, the insurer shall not be liable for time that would in any event have been lost in connection with the said...

 • § 16-16. Förhållande till andra försäkringsgivare och gemensamt haveri

  Bestämmelserna om krav i § 5-13 ska tillämpas på motsvarande sätt för:

  • den försäkrades krav på ersättning vid tidsförlust och ersättning av driftskostnader under förflyttning till verkstad enligt § 12-11 eller § 12-13, eller motsvarande bestämmelser i sådana andra villkor som fartygets kaskoförsäkring baseras på och
  • de krav den försäkrade i övrigt skulle kunna ställa på att få förlusten ersatt av en annan försäkringsgivare eller i gemensamt haveri.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-16. Relationship to other insurances and general average

  This provision has not been amended. However, amendments were made on points of substance in the Commentary in the 2010 Version. The Commentary was further amended in 2023. It follows directly from Cl. 5-13 that the loss of hire insurer is subrogated to the assured’s claim against any third party...