Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Riskändring

 • § 3-8. Riskändring

  Med riskändring avses en förändring av de förhållanden som försäkringen enligt avtalet baseras på, och risken därvid ändras i strid med avtalets förutsättningar.

  Byte av flaggstat, den som förfogar över fartyget , eller av det bolag som ansvarar för fartygets tekniska/maritima drift, ska räknas som riskändring enligt första stycket. Detsamma gäller byte av klassifikationssällskap.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-8. Alteration of the risk

  Sub-clause 2, second sentence, was added in the 2007 version. Sub-clause 2 was amended in the 2003 version. The provision is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan and corresponds to Cl. 31 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The...

 • § 3-9. Riskändring som den försäkrade har framkallat eller samtyckt till

  Om den försäkrade efter det att avtalet ingicks medvetet har framkallat eller samtyckt till en riskändring, är försäkringsgivaren fri från ansvar om det kan antas att denne inte skulle ha accepterat försäkringen om denne när avtalet ingicks hade haft kännedom om att ändringen skulle ske.

  Om det kan antas att försäkringsgivaren skulle ha accepterat försäkringen men på andra villkor, ansvarar denne endast i den mån det bevisas att förlusten inte beror på riskändringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-9. Alteration of the risk caused or agreed to by the assured

  This Clause is identical to Cl. 32 of the 1964 Plan. Reference is made to the Commentary on Cl. 3-3 with respect to the burden of proof and combination of causes.

 • § 3-10. Försäkringsgivarens uppsägningsrätt

  Om en riskändring sker kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen med fjorton dagars varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-10. Right of the insurer to cancel the insurance

  This Clause is identical to Cl. 33 of the 1964 Plan. The rule corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs), although the Nordic ICASs contains the additional requirement that the cancellation be reasonable. the Nordic ICAs also contains rules on how the cancellation i...

 • § 3-11. Den försäkrades upplysningsplikt

  Om den försäkrade får kännedom om att en riskändring kommer att ske eller har skett ska denne utan oskäligt dröjsmål underrätta försäkringsgivaren om detta. Om den försäkrade utan giltig orsak underlåter att göra det, tillämpas bestämmelsen i § 3-9, även om ändringen inte har framkallats av denne eller med dennes samtycke, och försäkringsgivaren kan säga upp försäkringen med fjorton dagars varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-11. Duty of the assured to give notice

  This Clause corresponds to Cl. 34 of the 1964 Plan. The first sentence imposes on the assured a duty to inform the insurer in the event of an alteration of the risk. The second sentence allows the insurer, in the event of a failure to notify, to cancel the contract or take other action. The perio...

 • § 3-12. Tillfälle när försäkringsgivaren inte kan åberopa riskändring

  Försäkringsgivaren kan inte åberopa § 3-9 och § 3-10 efter det att riskändringen har upphört att ha betydelse för denne.

  Detsamma gäller om risken har ändrats genom åtgärder som syftar till att rädda människoliv eller till att det försäkrade fartyget under resan bärgar eller försöker bärga fartyg eller gods.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-12. Cases where the insurer may not invoke alteration of the risk

  This Clause is identical to Cl. 35 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 sets out the same rule for alteration of the risk as that in Cl. 3-5, second sentence, regarding the duty of disclosure. However, it is only the rights referred to in Cl. 3-9 and Cl. 3-10 which are lost by the insurer once...

 • § 3-13. Försäkringsgivarens upplysningsplikt

  Om försäkringsgivaren får kännedom om att det har skett en riskändring ska denne utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrätta den försäkrade om i vilken utsträckning denne kommer att åberopa § 3-9 och § 3-10. Om denne inte gör det förlorar denne sin rätt att åberopa dessa bestämmelser.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-13. Duty of the insurer to give notice

  This Clause corresponds to Cl. 36 of the 1964 Plan and has a parallel in the relevant Nordic Insurance Contracts Acts. The provision is identical to the one regarding the duty to notify in Cl. 3-6 above.

 • § 3-14. Förlust av huvudklass

  Vid försäkringstidens början ska fartyget vara klassat av ett klassifikationssällskap som är godkänt av försäkringsgivaren.

  Vid förlust av huvudklass bortfaller försäkringen om inte försäkringsgivaren uttryckligt samtycker till att försäkringsförhållandet fortsätter. Om fartyget är på resa när huvudklassen förloras, bortfaller försäkringstäckningen dock inte förrän fartyget angör närmaste säkra hamn enligt försäkringsgivarens anvisning.

  Förlust av huvudklass föreligger när den försäkrade eller någon på dennes vägnar ber om att huvudklassen ska strykas eller när huvudklassen suspenderas eller dras tillbaka av andra orsaker än att haveri har skett.

  Beträffande ändring av klassifikationssällskap gäller § 3-8 andra stycket andra punkten. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-14. Loss of the main class

  In the 2013 Plan it has been expressly stated what previously was implied in the text and the Commentary that Cl. 3-14 only apply to loss of the main class. The provision is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. In addition to the main class the vessel with its equipment may b...

 • § 3-15. Fartområde

  Försäkringens ordinära fartområde omfattar samtliga farvatten med de begränsningar som följer av Planens bilaga om villkorade eller uteslutna områden. Försäkringstagaren är skyldig att informera försäkringsgivaren innan fartyget seglar utanför det ordinära fartområdet.

  Försäkringsgivaren kan tillåta fartyget fortsätta segla utanför det ordinära fartområdet, och kan kräva tilläggspremie för detta. Försäkringsgivaren kan också ange andra villkor vilka ska utgöra säkerhetsföreskrifter, jmf. § 3-22 och § 3-25, första stycket.

  Fartyget är försäkrat när det seglar inom det villkorade fartområdet, men om det uppstår en skada medan fartyget befinner sig i ett villkorat område med den försäkrades samtycke, och utan att information har lämnats till försäkringsgivaren, ersätts skadan med avdrag av en fjärdedel, högst USD 200.000. Bestämmelsen i § 12-19 ska tillämpas på motsvarande sätt. Ytterligare nedsättningar av ersättningen kan göras om skada på grund av is är ett resultat av den försäkrades försummelse att agera aktsamt och med omsorg. Storleken på nedsättningen baseras på den försäkrades grad av försummelse samt omständigheterna i övrigt.

  Om försäkringsgivaren har blivit underrättad om resa i ett villkorat område i enlighet med första stycket så ska försäkringen gälla i fullo under förutsättning att de villkor, om några, som försäkringsgivaren givit följs.

  Om fartyget seglar in i ett uteslutet fartområde, slutar försäkringen att gälla om inte försäkringsgivaren på förhand har givit sitt godkännande eller överskridandet har gjorts omedvetet av fartygets befälhavare. Om fartyget seglar ut ur det uteslutna området innan försäkringen löper ut, träder försäkringen på nytt i kraft. Bestämmelsen i § 3-12 andra stycket ska tillämpas på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-15. Trading areas

  The Clause was amended in 2016, due to a disagreement that had arisen on the effect of the requirement for compliance with ice class rules introduced in 2007. Hence, Cl. 3-22, sub-clause 3, was deleted in 2016. The rules are still based on a tripartite division: ordinary trading areas, excluded...

 • § 3-16. Olagliga handlingar

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som beror på att fartyget används till lagliga ändamål såvida inte den försäkrade varken kände till eller borde ha känt till förhållandet vid en tidpunkt när det skulle ha varit möjligt för denne att ingripa.

  Om den försäkrade inte ingriper utan oskäligt dröjsmål efter att denne fick kännedom om förhållandet kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen med fjorton dagars varsel.

  Om fartyget med den försäkrades samtycke används huvudsakligen till olagliga ändamål bortfaller försäkringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-16. Illegal undertakings

  This Clause corresponds to Cl. 40 of the 1964 Plan. The provision has no direct parallel in the relevant Nordic Insurance Contracts Acts. Sub-clause 1 establishes that use of the vessel for illegal purposes constitutes a special alteration of the risk. Sub-clause 3, according to which the insuran...

 • § 3-17. Suspension av försäkringen vid rekvisition

  Om fartyget rekvireras av statsmakt upphör både försäkringen mot sjörisk och mot krigsrisk att gälla. Om rekvisitionen bortfaller innan försäkringstiden har löpt ut träder försäkringen på nytt i kraft. Om fartyget då är i väsentligt sämre skick än det var innan rekvisitionen ägde rum, kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen med fjorton dagars varsel, dock tidigast så att den upphör när fartyget anlöper närmaste säkra hamn enligt försäkringsgivarens anvisning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-17. Suspension of insurance in the event of requisition

  Sub-clause 2 was moved to Cl. 15-24 (b) in the 2007 version. The sub-clause is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. Sub-clause 1, first sentence sets out the principal rule, i.e. that in the event of requisition by a State power, all of the vessel’s insurances are suspended....

 • § 3-18. Meddelande om rekvisition

  Om den försäkrade får veta att fartyget är eller kommer att bli rekvirerat eller att det är eller kommer att bli återlämnat efter rekvisition ska denne utan oskäligt dröjsmål informera försäkringsgivaren om detta.

  Försäkringsgivaren kan kräva att den försäkrade omedelbart efter det att fartyget har återlämnats efter rekvisition på egen bekostnad ska låta besiktiga fartyget i docka. Försäkringsgivaren ska i god tid underrättas om besiktningen.

  Om den försäkrade har försummat att uppfylla sina skyldigheter enligt första eller andra stycket har denne bevisbördan för att förlusten inte beror på haverier eller andra liknande förhållanden som har inträffat medan fartyget var rekvirerat.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-18. Notification of requisition

  This Clause corresponds to Cl. 42 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 imposes on the assured a duty to notify the insurer if the vessel is requisitioned or is returned, while sub-clause 2 gives the insurer authority to demand a survey of the vessel when the requisition is over and the vessel has been...

 • § 3-19. Suspension av försäkringen vid tillfälligt beslagtagande

  Om fartyget blir tillfälligt beslagtaget av statsmakt utan att § 3-17 tillämpas upphör försäkringen mot sjörisk att gälla. Försäkringen mot krigsrisk täcker i så fall också de risker som enligt § 2-8 omfattas av en försäkring mot sjörisk.

  § 3-18 ska tillämpas på motsvarade sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-19. Suspension of insurance while the vessel is temporarily seized

  This Clause corresponds in part to Cl. 16 of the 1964 Plan, sub-clause 3. If the vessel is temporarily seized by a foreign State power, without there being a requisition within the meaning of Cl. 2-9 and Cl. 3-17, it is appropriate that the insurance against marine perils be suspended, as in the...

 • § 3-20. Förflyttning av fartyget till reparationsverkstad

  Om det antas att en förflyttning av fartyget till reparationsverkstad kan medföra att risken ökas på grund av skada, ska den försäkrade i förväg informera försäkringsgivaren om förflyttning.

  Om förflyttning medför att risken väsentlig ökas kan försäkringsgivaren innan förflyttning påbörjas meddela den försäkrade att denne av denna orsak motsätter sig förflyttning. Om ett sådant meddelande har lämnats eller om den försäkrade har försummat att informera försäkringsgivaren enligt första stycket, är försäkringsgivaren inte ansvarig för förlust som uppstår under eller som följd av förflyttning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-20. Removal of the vessel to a repair yard

  The Commentary was amended in the 2010 version. This Clause corresponds to Cl. 44 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 imposes on the assured an obligation to notify the insurer if a removal of the vessel to a repair yard entails an increase in the risk. The provision is identical to Cl. 44, sub-clause...

 • § 3-21. Ägarbyte

  Om fartyget genom försäljning eller på annat sätt övergår till ny ägare, upphör försäkringen att gälla. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-21. Change of ownership

  The Commentary was amended in the 2019 Version. The provision sets out that the insurance cover will automatically lapse if the ownership of the vessel changes. In reality, the issue of cover in the event of a change of ownership is usually one of cover of a third party’s (the purchaser’s)...