Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Försäkringsbeloppet som gräns för försäkringsgivarens ansvar

 • § 4-18. Huvudregel

  Försäkringsgivaren är ansvarig upp till försäkringsbeloppet för förlust som har förorsakats vid ett enskilt haveri. För räddningskostnader som har uppstått i samband med ett sådant haveri är försäkringsgivaren dessutom ansvarig upp till ett belopp motsvarande försäkringsbeloppet. Om räddningskostnaderna överstiger detta belopp är försäkringsgivaren i kaskoförsäkring också ansvarig med den del av försäkringsbeloppet som inte har använts till att täcka skada på eller förlust av fartyget.

  När det gäller ansvar gentemot tredje part som beror på en kollision eller kontakt är försäkringsgivaren ansvarig särskilt i enlighet med bestämmelserna i § 13-3 och § 14-1.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-18. Main rule

  This provision establishes the principle that the insurer is liable up to the sum insured for each individual casualty, and shall apply in all branches where a sum insured is agreed. Sub-clause 1, first sentence , is based on Cl. 79 of the 1964 Plan, sub-clause 1. The insurer is liable with up to...

 • § 4-19. Ansvar utöver försäkringsbeloppet

  Även om försäkringsbeloppet överskrids ersätter försäkringsgivaren följande: 

  • förlust som avses i § 4-3 till § 4-5, och § 5-21 första punkten,
  • räntor på ersättningen.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-19. Liability in excess of the sum insured

  It is a traditional principle in marine insurance that the assured, in addition to the cover which the insurance affords him within the limits of the sum insured, is entitled to separate cover of a number of accessory expenses and other losses which the casualty has caused him. In the 1964 Plan,...

 • § 4-20. Begränsning av ansvar när flera risker samverkar

  Om försäkringsgivaren enligt § 2-13, § 2-14 eller § 2-16 åläggs att täcka en del av skadan, begränsas dennes ansvar till en motsvarande del av det belopp som avses i § 4-18 och § 4-19.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-20. Limit of liability where loss is caused by a combination of perils

  The provision is based on ND 1956.323 NH Pan, where the question was how the limitation up to the sum insured was to be applied in the event of a casualty with a “mixed cause”. Liability for the damage to the vessel was apportioned, with the marine insurer covering 40% and the war-risks insurer...

 • § 4-21. Försäkringsgivarens möjlighet att befria sig från vidare ansvar genom att utbetala försäkringsbeloppet

  När ett haveri har inträffat kan försäkringsgivaren befria sig från vidare ansvar genom att meddela den försäkrade att denne kommer att utbetala försäkringsbeloppet.

  Förlust som avses i § 4-3 till § 4-5, § 4-7 till § 4-12 och § 5-21 första punkten, ersätts utöver försäkringsbeloppet enligt bestämmelserna i § 4-18 och § 4-19, under förutsättning att den beror på åtgärder som vidtogs innan den försäkrade fick meddelande om försäkringsgivarens beslut.

  Enligt detta har försäkringsgivaren ingen rätt till försäkringsföremålet enligt § 5-19.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-21. Right of the insurer to avoid further liability by payment of the sum insured

  Under sub-clause 1 , the insurer may avoid further liability by paying the sum insured. There is no time-limit on the insurer’s right to limit its liability. The principle in sub-clause 1 is only applicable in property insurance. The insurer cannot invoke the provision if the assured, contrary to...