Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6-2: Förlust av eller skada på MOUen

 • § 18-87. Försäkringens omfattning, ref. § 18-2

  Försäkringen omfattar:

  • MOUen och delar, utrustning och material framställts eller anskaffats för projektet,
  • kostnader i anslutning till design, ritningar och annan planering av projektet, och
  • ombordvarande bunkerolja och smörjolja.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-87. Objects insured/Ref Clause 18-2

  This Clause is nearly verbatim the same as Cl. 19-9 apart from letter (b), which is not incorporated into Cl. 18-87 as there is no need to distinguish between yard and owner’s supplies in the construction risks insurance when the risk is assumed by the assured. Letter (a) comprises all components...

 • § 18-88. Försäkringsvärde

  Försäkringsvärdet vid fullbordandet av Projektet utgör följande:

  • den ursprungliga kontraktsmässiga projektsumman med senare avtalade avdrag,
  • senare avtalade tillägg som anges i försäkringsavtalet,
  • värdet av ägarens leveranser, och
  • värdet av det existerande fartyget eller MOUen vid ombyggnad- och uppgraderingsprojekt.

  Innan fullbordandet av Projektet utgörs försäkringsvärdet av värdet enligt första stycket med avdrag för:

  • värdet av det projektarbete som inte har utförts, och
  • värdet av delar, utrustning och material som inte har tillverkats eller anskaffats.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-88. Insurable value

  This Clause is nearly verbatim the same as Cl. 19-10 but edited as appropriate to fit construction and rebuilding of MOUs. A new letter (d) is added to sub-clause 1. The Clause defines the insurable value in construction risks insurance.  Sub-clause 1 defines the insurable value when the Project ...

 • § 18-89. Ersättning vid totalförlust, ref. § 4-1

  Vid totalförlust täcker försäkringsgivaren försäkringsbeloppet, dock inte utöver försäkringsvärdet, jfr. § 18-88.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-89. Compensation in the event of a total loss/Ref. Clause 4-1

  This Clause corresponds to Cl. 19-13 but is simplified in accordance with the general rule in Cl. 4-1.  In the event of total loss, cf. Cl. 18-90, the insurer covers the sum insured, but not in excess of the insurable value, cf. Cl. 18-88. According to Cl. 18-88, the insurable value is defined as...

 • § 18-90. Totalförlust, ref. avsnitt 2-2

  Bestämmelserna i avsnitt 2-2 ovan gäller. § 18-10, andra och tredje stycket ersätts med följande:
  Den försäkrade kan kräva ersättning för totalförlust när Projektet har så omfattande skador att omkostnaderna för att reparera den utgör mer än 100 % av försäkringsvärdet enligt § 18-88, eller 80 % av försäkringsbeloppet, om detta är lägre.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-90. Total Loss/Ref. Section 2-2

  The Clause was amended in the 2019 Version. The concepts of insurable value and sum insured is of particular relevance when deciding if the conditions for claiming compensation for a total loss under this provision is fulfilled. These amounts and the relationship between them are explained in Cl....

 • § 18-91. Skada, ref. avsnitt 2-3

  Om MOUen eller dess delar har skadats utan att § 18-90 är tillämplig, gäller bestämmelserna i avsnitt 2-3 med ändringarna i § 18-92 och § 18-93.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-91. Damage/Ref. Section 2-3

  Cl. 18-91 expressly provides that Section 2-3 shall apply to the construction risks insurance, but as amended by Cl. 18-92 and Cl. 18-93. If the Project (or components and materials for the Project) are damaged without constituting a total loss pursuant to Cl. 18-90, the insurer shall indemnify t...

 • § 18-92. Konstruktionsfel m.m.

  Om skadan beror på konstruktionsfel, fel utförande eller materialfel är försäkringsgivaren inte ansvarig för kostnaderna för att förnya eller reparera den eller de delar av skrovet, maskineriet eller utrustningen som inte var i försvarbart skick.

  För delar som är färdigställda gäller § 18-20.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-92. Error in design, etc.

  Sub-clause 1 is verbatim the same as Cl. 19-15. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-15. Sub-clause 2 provides that for parts or components that are completed, Cl. 18-20 shall apply. This entails that for such parts or components there will be the same cover for error in design etc. unde...

 • § 18-93. Kostnader för att spara tid, ref. §§ 18-24, 18-28 och 18-29

  För skada på projektet vilken inträffar och upptäcks under varvsvistelse eller på landbaserad projektplats, är försäkringsgivaren inte ansvarig för kostnaderna för:

  • en temporär reparation enligt § 18-24 andra stycket utöver den besparing försäkringsgivaren uppnår genom att den permanenta reparationen uppskjuts,
  • reparation och förflyttningen enligt § 18-29 andra stycket utöver det belopp som skulle ha ersatts om det lägsta korrigerade anbudet hade valts, eller
  • för tidsförlust enligt § 18-28 andra stycket.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-93. Costs incurred in order to save time/Ref. Clauses 18-24, 18-28 and 18-29

  Cl. 18-93 corresponds to Cl. 19-17 and exclude from the construction risks insurance the so called 20% p.a. rule. This limitation of the cover as compared with the cover for MOUs in operation only applies when damage to the Project occurs and is discovered whilst at a yard or any other onshore...