Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Den försäkrades ansvar gentemot tredje part

 • § 5-9. Den försäkrades skyldighet när ett ansvar som omfattas av försäkringen görs gällande mot den försäkrade

  När ett ansvar som omfattas av försäkringen görs gällande mot den försäkrade är denne skyldig att omedelbart meddela försäkringsgivaren. Försäkringstagaren ska tillvarata försäkringsgivarens intresse på bästa sätt och när det är nödvändigt använda sig av kvalificerad teknisk och juridisk assistans. Försäkringsgivaren har rätt att snarast få ta del av alla dokument och andra bevis.

  Om den försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet försummar sina skyldigheter enligt föregående stycke, täcker försäkringsgivaren enbart det ansvar som skulle ha åvilat denne om skyldigheterna hade varit uppfyllda.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-9. Duties of the assured when a claim for damages covered by the insurance is brought against the assured

  The provision is closely bound up with Cl. 3-29 concerning the duty of the assured to notify the insurer of a casualty. Sub-clause 1 applies first and foremost where the assured is held liable for a loss which he has caused a third party, but it may also become applicable where a third party make...

 • § 5-10. Försäkringsgivarens möjlighet att överta handläggningen av kravet

  Försäkringsgivaren kan med den försäkrades samtycke åta sig handläggningen av ett anspråk som riktas mot den försäkrade och i förekommande fall processa om det i den försäkrades namn. Detta innebär inte att försäkringsgivaren erkänner någon skyldighet att täcka det ansvar som den försäkrade kan åläggas.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-10. Right of the insurer to take over the handling of the claim

  The first sentence states that the insurer may, subject to the consent of the assured, take over the handling of a claim brought against him. From the insurer’s point of view, it will always be desirable to be able to take over the handling of the assured’s disputes with third parties. In this ar...

 • § 5-11. Avgörande av fråga om anhängiggörande eller överklagande vid domstol

  Om det råder oenighet mellan försäkringsgivaren och den försäkrade om anhängiggörande eller överklagande avgörs frågan med slutlig verkan av en skiljeman utses gemensamt av de nordiska dispaschörerna.

  Skiljemannen ska välja den lösning som enligt dennes bedömning troligen kommer att leda till den lägsta sammanlagda förlusten för den försäkrade och för dennes försäkringsgivare. Skiljemannen ska inte ta hänsyn till den fördel som den försäkrade eller en försäkringsgivare kan behålla eller uppnå genom att den försäkrade godtar eller söker bli ålagd en större andel av skulden i ett kollisionsärende.  

  Om den försäkrade inte följer skiljemannens beslut, har den försäkringsgivare som har fått medhåll av skiljemannen inte på några villkor ansvar utöver det försäkringsgivaren hade förklarat sig villig att godta då tvisten förelades för skiljemannen. Om den försäkrade anhängiggör ärendet vid domstol eller överklagar en dom i strid mot skiljemannens beslut, och om processen eller överklagandet leder till att försäkringsgivaren måste bära ett mindre ansvar än det denne hade förklarat sig villig att godta, svarar försäkringsgivaren inom den uppnådda besparingen för sin proportionella del av rättegångskostnaderna.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-11. Decisions concerning legal proceedings or appeals

  Sub-clause 1 was amended in the 2013 Plan. Difficult questions may arise where the assured and his liability insurer disagree as to how to handle a dispute with a third party, for instance, whether to accept an offer of an out-of-court settlement, or whether to accept or appeal against a court...

 • § 5-12. Ställande av säkerhet

  Försäkringsgivaren är inte skyldig att ställa säkerhet för den försäkrades ansvar gentemot tredje part.

  Att försäkringsgivaren ställer sådan säkerhet har ingen betydelse för ersättningsskyldigheten.

  Om försäkringsgivaren har ställt säkerhet för ett ansvar som visar sig att vara denne ovidkommande, ska den försäkrade ersätta försäkringsgivaren för de kostnader denne har haft i samband med ställandet av säkerheten.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-12. Provision of security

  Under sub-clause 1 , the insurer has no legal obligation to provide security. Such an obligation could result in liability for him vis-à-vis the assured in cases where the security is provided too late, or where no security is provided at all due to unforeseen difficulties. However, in practice t...