Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Täckning av den försäkrades ansvar gentemot tredje part

 • § 4-13. Huvudregel

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för den försäkrades ansvar gentemot tredje part såvida inte annat har angivits i denna Plan eller särskilt avtalat.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-13. Main rule

  This Clause is identical to Cl. 74 of the 1964 Plan.

 • § 4-14. “Cross liabilities”

  Om den försäkrade har ådragit sig ett ansvar och om denne kan göra ansvar gällande mot skadelidande för förlust som denne själv har ådragit sig vid samma tillfälle, ska ersättningsberäkningen mellan den försäkrade och försäkringsgivaren baseras på de beräknade bruttoansvar innan moträkning har ägt rum. Detta gäller även om ett av de nämnda ansvaren eller båda begränsas i ersättningsberäkningen mellan den försäkrade och den skadelidande. Företas begränsningen på ansvarssaldot mellan den försäkrade och den skadelidande, ska i ersättningsberäkningen mellan den försäkrade och försäkringsgivaren det största beräknade bruttoansvaret reduceras med samma belopp som saldot har reducerats med.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-14. Cross liabilities

  Under Cl. 4-14, first sentence , the Plan maintains the principle of cross-liabilities in connection with liability of the assured to third parties. The principle is in accordance with established customary Norwegian marine insurance law, cf. Brækhus in AfS 4.468-69 with references, and is of the...

 • § 4-15. Ovanliga eller förbjudna kontraktsvillkor

  Försäkringsgivaren svarar inte under några omständigheter för ansvar som beror på att den försäkrade eller någon å dennes vägnar:

  • har ingått ett kontrakt som medför strängare ansvar än det som följer av vanliga sjörättsbestämmelser, om inte sådana villkor kan anses sedvanliga i berörd fart,
  • har använt eller underlåtit att använda kontraktsvillkor som försäkringsgivaren enligt § 3-28 har förbjudit respektive begärt.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-15. Unusual or prohibited terms of contract

  The collision liability covered by the hull insurer will normally have been incurred vis-à-vis a third party with whom the assured does not have any contractual relationship. However, it is conceivable that the assured’s contracts may be of significance, especially in connection with liability to...

 • § 4-16. Föremål som tillhör den försäkrade

  Försäkringsgivaren är ansvarig för den försäkrades förlust om ett föremål som tillhör den försäkrade skadas eller förloras under sådana förhållanden att den försäkrade skulle ha ansvarat för förlusten om föremålet hade tillhört tredje part, och försäkringsgivaren skulle ha täckt detta ersättningsansvar. Härifrån undantas dock förlust av eller skada på det försäkrade fartyget, dess förråd och utrustning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-16. Objects belonging to the assured

  If two of the assured’s vessels collide, the vessels ’ hull insurers will cover the damage they have sustained. If the vessel had belonged to different legal entities, the vessel that was at fault would have also had to cover the other vessel’s loss of time, deductions, deductibles concerning the...

 • § 4-17. Fastställande av den försäkrades ansvar

  Om försäkringen täcker den försäkrades ansvar gentemot tredje part kan skadelidande tredje part inte ställa direkta krav mot försäkringsgivaren.

  Försäkringsgivaren ersätter den försäkrades förlust som resultat av ansvar om det har fastställts på något av följande sätt:

  • slutlig dom eller avgörande utfärdat av en behörig domstol,
  • skiljedom om avtal om avgörande genom skiljedom hade ingåtts innan tvisten uppstod eller har ingåtts senare med försäkringsgivarens samtycke, 
  • förlikning som har godkänts av försäkringsgivaren.


  Om den försäkrade i andra situationer har erkänt ett krav eller betalat ersättning täcker försäkringsgivaren enbart förlusten om den försäkrade kan styrka att kravet var berättigat såväl i fråga om grund som storlek.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-17. Determination of the liability of the assured

  This Clause corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Cl. 4-17 was amended in the 2013 Plan in order to better safe guard against non-Nordic courts allowing a direct action against the insurer. The Nordic ICAs contain a provision which gives an injured third party a...