Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Allmänna bestämmelser om krigsförsäkringens omfattning

 • § 15-1. Riskfältet

  Försäkringen omfattar krigsrisk, jfr. § 2-9.

  Om försäkringen mot sjörisk har upphävts under förhållanden som anges i § 3-19, omfattar försäkringen också sjörisk, jfr. § 2-8.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-1. Perils covered

  Sub-clause 2 was edited in 2016 by deleting the word “are”. Sub-clause 1 sets out the perils covered under the war risks insurance and is, strictly speaking, unnecessary, since the same effect follows from the general part of the Plan. For pedagogical reasons, however, it is a logical step to hav...

 • § 15-2. Försäkrade intressen

  Beroende på § 15-3 så täcker försäkringen:

  • totalförlust och skada, jfr. kapitel 10-12 och avsnitt 4 och 5 nedan,
  • kollisionsansvar, jfr. kapitel 13,
  • kaskointresse/fraktintresse, jfr. kapitel 14,
  • tidsförlust, jfr. kapitel 16 och avsnitt 6 nedan,
  • redaransvar (P&I), jfr. avsnitt 7 nedan inkluderande yrkesskadeförsäkring etc. jfr. avsnitt 8 nedan.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-2. Interests insured

  As a starting point all the interests listed in Cl. 15-2 can be part of a war risks cover based on Chapter 15, but in order to get this comprehensive war risks cover the parties must agree in each individual contract which interests that shall be included in the cover, see further Cl. 15-3.

 • § 15-3. Försäkringsbelopp

  Täckning för vart av intressena uppräknade i § 15-2 är beroende på om parterna har överenskommit om separata försäkringsbelopp för vart och ett av de olika intressena. Angående tidsförlustförsäkring så måste dagsbeloppet också framgå i försäkringsavtalet, jfr. § 16-5 och § 16-6, samt självrisk perioden, jfr. § 16-7, och antalet dagar försäkrade per haveri och totalt, jfr. § 16-1 tredje stycket.

  Om inget annat avtalats, så ska de följande försäkringsbeloppen tillämpas:

  • Försäkringsbeloppet för § 15-2 (e) P&I och yrkesskadeförsäkringen är det totala beloppet som försäkras enligt § 15-2 (a) och (c). Inom detta kombinerade belopp, täcks kostnader som ålagts för att förhindra förluster enligt avsnitt 7 och 8. § 4-18 är inte tillämplig.
  • Försäkringsbeloppet för § 15-2 (b) kollisionsansvar ska vara likvärdigt med försäkringsbeloppet för § 15-2 (a) med tillägg av försäkringsbeloppet för § 15-2 (c) kaskointresse, jfr. § 14-1 (b).
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-3. Sum insured

  The reference to Cl. 14-1 (a) was corrected in 2016 to Cl. 14-1 (b). Cl. 4-18 is not set aside by Cl. 15-3 apart from what is expressly stated in sub-clause 2 (a), see further below. Cl. 15-3 sub-clause 1 requires that a separate sum insured is agreed and inserted in the individual contract of...

 • § 15-4. Säkerhetsföreskrifter

  Försäkringsgivaren kan under försäkringstiden i särskilda säkerhetsföreskrifter (jfr. § 3-22) ställa krav på bl.a. följande:

  • att fartyget inte ska starta en planerad resa eller fullfölja en pågående resa.
  • att fartyget ska eller inte ska följa en viss rutt.
  • att fartyget ska deviera, förflyttas från en hamn till en annan, eller bli liggande i en viss hamn.
  • att fartyget inte ska föra last av en viss typ eller vissa passagerare.
  • att fartyget ska eller inte ska följa främmande statsmakts myndighetsbeslut.
  • att den försäkrade utan oskäligt dröjsmål ska lämna information om fartygets position, om resor som fartyget genomför eller ska genomföra, om avgångs- och ankomsttider, lastens art, resrutt, befraktningsförhållanden m.m., och om eventuella ändringar av information som lämnats tidigare om sådana förhållanden.


  Vid brott mot fastställda säkerhetsföreskrifter gäller § 3-25, andra stycket, på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-4. Safety regulations

  Sub-clause 2 was amended in 2016 by deleting the references to Cl. 3-25, sub-clause 1. Sub-clause 1 gives the insurer the right to stipulate safety regulations while the insurance is running. The regulations will, in reality, be an instruction to the assured to do or refrain from doing certain...