Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5: Skada

 • § 15-14. Förhållandet till kapitel 12

  Bestämmelserna i kapitel 12 gäller med följande undantag:

  • Försäkringen omfattar inte kostnader som anges i § 12-8 och § 12-11 andra stycket. Försäkringen omfattar inte heller hyra och kost och liknande kostnader för driften av fartyget som följer av § 4-11 eller § 12-13 första stycket.
  • I stället för § 12-12 gäller följande:
   De inhämtade anbuden ska för jämförelsens skull korrigeras genom att förflyttningskostnaderna läggs till anbudssumman. Till de korrigerade anbuden läggs ett belopp som motsvarar produkten av dagsbeloppet enligt tidsförlustsförsäkringen och det antal dygn fartyget totalt kommer att vara förhindrat från intäktsgivande verksamhet om reparationen sker vid den aktuella verkstaden. Det resulterande totalbeloppet betecknas som totala kostnader för reparationen. 
   Om den försäkrade på grund av speciella omständigheter har rimliga skäl att motsätta sig att reparationen utförs vid en av de verkstäder som har lämnat anbud, kan denne kräva att anbudet från den verkstaden inte beaktas. Den försäkrade bestämmer vilken verkstad som ska användas, men försäkringsgivarens ansvar begränsas till de belopp som anges i föregående stycken.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-14. Relationship to Chapter 12

  Sub-clause 1 determines, by way of introduction, that the rules in Chapter 12 apply fully to war hull insurance as well. Cl. 15-14 does differ from Chapter 12 on one important point, however. The provision is aimed at solving an underlying problem when the assured has both hull cover and loss of...

 • § 15-15. Självrisk

  Om bestämmelse om självrisk ingår i försäkringsavtalet, jfr. § 12-18, gäller följande:
  Om fartyget har varit beslagtaget av främmande statsmakt, och det lämnas tillbaka utan att den försäkrade kan kräva ersättning för totalförlust, ska förlust som har uppstått under ingripandet i sin helhet anses förorsakad vid ett enskilt haveri.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-15. Deductible

  The Clause was amended in the 2019 Version. The provision follows Cl. 12-18, which establishes that rules relating to the deductible should be stated in the insurance contract. The provision defines the concept of casualty when the vessel is returned following a seizure, and establishes that all...