Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Risker, orsakssammanhang och förlust

 • § 2-8. Risker som omfattas av sjöförsäkring

  En sjöförsäkring omfattar alla risker som intresset kan bli utsatt för, med undantag av följande:

  • risker som omfattas av en krigsförsäkring enligt § 2-9,
  • uppbringande, konfiskation, expropriation eller annat ingripande som företas av egen statsmakt, förutsatt att sådant ingripande utförs för att främja ett övergripande nationellt politiskt mål. . Med egen statsmakt avses statsmakt i fartygets registreringsstat eller i den stat där de väsentliga ägarintressena finns. Egen statsmakt innefattar inte personer eller organisationer som utövar överstatlig myndighet,
  • rekvisition som företas av statsmakt,
  • insolvens eller bristande betalningsförmåga hos den försäkrade, eller företagande av ordinär rättsprocess för att verkställa betalning av böter, vite, skuld eller rätt till säkerhet vilken inte är relaterad till ersättning eller ansvar täckt under försäkringen,
  • risker som omfattas av RACE II-klausulen:
   1. joniserande strålning eller radioaktiv kontaminering från vilket som helst atombränsle eller från vilket som helst radioaktivt avfall eller från förbränning av atombränsle,
   2. radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper i vilken som helst atomanläggning, reaktor eller annan kärnfysisk sammanslagning eller kärnfysisk komponent i sådan sammanslagning,
   3. varje vapen eller anordning som använder atomisk eller kärnfysisk kärnklyvning (fission) och/eller kärnsammanslagning (fusion) eller någon annan liknande reaktion eller radioaktiv kraft eller substans,
   4. radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper i vilken som helst radioaktiv substans. Detta gäller dock inte när andra radioaktiva isotoper än radioaktiva isotoper från atombränsle färdigställs, fraktas, lagras eller används för kommersiella, lantbruksmässiga, medicinska, vetenskapliga eller andra liknande fredliga ändamål, 
   5. varje kemiskt, biologiskt, biokemiskt eller elektromagnetiskt vapen.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-8. Perils covered by an insurance against marine perils

  The Commentary was amended in 2016 to remove some history and reference to the special cover provided by the Norwegian Shipowner’s Mutual War Risks Insurance Association in Chapter 15.  Letter (b) was amended in the 2019 Version and split into two letters (b) and (c) whereas the other letters (c)...

 • § 2-9. Risker som omfattas av krigsförsäkring

  En krigsförsäkring omfattar följande:

  • risker som beror på krig eller krigsliknande förhållanden, inklusive inbördeskrig eller användning av vapen eller andra stridsmedel under militärövningar i fredstid eller vid neutralitetsvärn,
  • uppbringande, konfiskation, expropriation eller annat ingripande som företas av främmande statsmakt, förutsatt att sådant ingripande utförs för att främja ett övergripande nationellt politiskt mål. Med främmande statsmakt förstås en annan statsmakt än egen statsmakt, enligt definitionen i § 2-8 (b), andra meningen, samt personer och organisationer som utövar överstatlig myndighet eller orättmätigt utger sig för att utöva offentlig eller överstatlig myndighet,
  • oroligheter, sabotage, terrorhandlingar eller annat bruk av våld eller hot om våld, som sker av sociala, religiösa eller politiska skäl, strejk eller lockout,
  • sjöröveri och myteri,
  • åtgärder från statsmakt i syfte att avvärja eller begränsa skada, om risken för en sådan skada beror på en risk som nämns i punkterna (a) - (d).


  Följande risker omfattas inte av försäkringen:

  • insolvens eller bristande betalningsförmåga hos den försäkrade, eller företagande av ordinär rättsprocess för att verkställa betalning av böter, vite, skuld eller rätt till säkerhet vilken inte är relaterad till ersättning eller ansvar täckt under försäkringen,
  • risker som omfattas av RACE II-klausulen:
   1. joniserande strålning eller radioaktiv kontaminering från vilket som helst atombränsle eller från vilket som helst radioaktivt avfall eller från förbränning av atombränsle,
   2. radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper i vilken som helst atomanläggning, reaktor eller annan kärnfysisk sammanslagning eller kärnfysisk komponent i sådan sammanslagning,
   3. varje vapen eller anordning som använder atomisk eller kärnfysisk fission och/eller fusion eller någon annan liknande reaktion eller radioaktiv kraft eller substans,
   4. radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper i alla radioaktiva substanser,
   5. varje kemiskt, biologiskt, biokemiskt eller elektromagnetiskt vapen,
  • rekvisition som företas av statsmakt.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-9. Perils covered by an insurance against war perils

  The Commentary was amended in 2016 to remove some history and references to the special cover provided by the Norwegian Shipowner’s Mutual War Risks Insurance Association in Chapter 15.  In addition, the Commentary was substantially amended in the 2019 Version in connection with the amendments to...

 • § 2-10. Risker som omfattas när det inte har avtalats vad försäkringen omfattar

  Om inte annat har avtalats, omfattar försäkringen endast sjörisk.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-10. Perils insured against when no agreement has been made as to what perils are covered by the insurance

  This Clause is identical to Cl. 17 of the 1964 Plan. In practice, it will almost always be clear between the parties whether it is an insurance against war perils or an insurance against marine perils which is effected. Even though the provision is thus rendered less significant, the clarificatio...

 • § 2-11. Orsakssammanhang. Periodisering av förlust

  Försäkringsgivaren är ansvarig för förlust som beror på att det försäkrade intresset under försäkringstiden drabbas av en risk som omfattas av försäkringen.

  Om en okänd svaghet orsakar skada på det försäkrade fartyget, ska svagheten anses vara en sjörisk som drabbar det försäkrade intresset vid tidpunkten när skadan börjar utvecklas.

  Om en okänd skada i en del av fartyget orsakar skada på en eller flera delar av fartyget, ska ursprungsskadan anses vara en sjörisk som drabbar det försäkrade intresset vid tidpunkten när skadan på annan del eller delar börjar utvecklas.

  Ger en svaghet eller skada som existerade vid försäkringens början, och som var känd av den försäkrade men inte av försäkringsgivaren, upphov til skada (vid svaghet) eller ny skada på andra delar (vid existerande skada), ska försäkringsgivarens ansvar ej överstiga det belopp som den försäkrade kunnat erhålla från försäkringen av risken vid tidpunkten då den försäkrade först fick kännedom om den relevanta svagheten eller skadan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-11. Causation. Incidence of loss

  The Commentary was amended in the 2019 Version. Introduction Cl. 2-11 regulates the issues of causation and incidence of loss. The provision firstly states the general requirement that there should be a causal connection between the insured peril and the loss suffered by the assured, the insured...

 • § 2-12. Huvudregel om bevisbörda

  Den försäkrade har bevisbördan för att denne har lidit en förlust som försäkringen täcker, samt för förlustens omfattning.

  Försäkringsgivaren har bevisbördan för att förlusten är förorsakad av förhållanden som försäkringen inte omfattar, såvida inte något annat framgår av andra bestämmelser.

  Den försäkrade har bevisbördan för att förlust inte beror på risker som nämns i § 2-8 punkt (e) eller § 2-9 andra stycket, punkt (b).    

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-12. Main rule relating to the burden of proof

  The wording of Cl. 2-12 has not been amended, but the Commentary has been rewritten for the 2013 Plan. Burden of proof rules identify which party in a legal dispute carries the risk that doubt exists in relation to facts that are essential for a party’s case. In insurance cases as in other privat...

 • § 2-13. Samverkan mellan flera risker

  Om förlusten har förorsakats genom samverkan mellan flera olika risker och en eller flera av dessa risker inte omfattas av försäkringen, fördelas förlusten proportionerligt mellan de olika riskerna efter det inflytande var och en av dem antas ha haft på förlustens inträffande och omfattning, och försäkringsgivaren är endast ansvarig för den del av förlusten som kan hänföras till de risker som försäkringen täcker.

  Om en risk som är undantagen från täckning i § 2-8 punkt (e) och § 2-9 andra stycket punkt (b), direkt eller indirekt har förorsakat eller medverkat till förlusten, ska hela förlusten hänföras till denna risk.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-13. Combination of perils

  Sub-clause 2 was amended in the 2007 version. The Clause is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. The provision maintains the rule of apportionment as the causation principle when a loss is caused by a combination of perils, i.e. when a loss is caused partly by a peril covered...

 • § 2-14. Samverkan mellan sjörisk och krigsrisk

  Om förlusten beror på en samverkan mellan sjörisk, jfr. § 2-8, och krigsrisk, jfr. § 2-9, ska hela förlusten anses förorsakad av den risk som har varit den dominerande orsaken. Om ingen av riskerna framträder som dominerande orsak, ska båda riskerna anses ha övat lika stort inflytande på förlustens inträffande och omfattning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-14. Combination of marine and war perils

  This Clause is identical to Cl. 21 of the 1964 Plan. The provision maintains the solution from the 1964 Plan with a modified dominant-cause rule for a combination of war and marine perils. The rule was introduced in connection with the revision in 1964 because the “free” rule of apportionment had...

 • § 2-15. Förlust som i sin helhet anses förorsakad av krigsrisk

  Krigsrisk ska alltid anses som dominerande orsak till följande:

  • förlust som beror på att fartyget har skadats vid användning av vapen eller andra stridsmedel i syfte att föra krig eller under militärövning i fredstid eller under neutralitetsvärn.
  • förlust som beror på att fartyget till följd av krig eller krigsliknande förhållande får främmande manskap ombord som helt eller delvis berövar befälhavaren fri ledning av fartyget.
  • förlust av eller skada på en båt som beror på att den hänger utsvängd på grund av krigsrisk, och skador på fartyget som en sådan båt vållar.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-15. Losses deemed to be caused entirely by war perils

  This Clause is identical to Cl. 22 of the 1964 Plan. As mentioned above, the application of the modified dominant-cause rule in Cl. 2-14 will entail that the war peril must be deemed to be the dominant cause in all cases where the war peril must be accorded 60% weight or more in the course of...

 • § 2-16. Förlust som antingen beror på sjörisk eller krigsrisk

  Om det är uppenbart att en förlust antingen är förorsakad av sjörisk, jfr. § 2-8, eller av krigsrisk, jfr. § 2-9, utan att det går att utpeka risker i en av grupperna som den övervägande troliga orsaken, ska bestämmelsen i § 2-14 andra punkten tillämpas på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-16. Loss attributable either to marine or war perils

  This Clause is identical to Cl. 23 of the 1964 Plan. Special problems arise when the casualty has occurred under such circumstances that it is uncertain whether it is attributable to marine or war perils. The 1964 Plan introduced a rule of apportionment which is maintained in the new Plan. If it ...

 • § 2-17. Sanktionsbegränsningar och undantag

  Ordalydelsen i denna paragraf ska gå före all annan text i försäkringsavtalet som inte överensstämmer med nedanstående ordalydelse.

  Enligt denna paragraf ska ingen försäkringsgivare anses ha tecknat försäkring och ingen försäkringsgivare ska vara skyldig att ersätta skada eller tillhandahålla annan nytta under försäkringspolisen i det fall att tecknande av sådan försäkring, ersättning av sådan skada eller tillhandahållande av sådan nytta kan utsätta försäkringsgivaren eller dennes återförsäkringsgivare för sanktioner (vare sig primära eller sekundära), förbud eller restriktioner i enlighet FN:s resolutioner, eller ekonomiska och handelsmässiga sanktioner, lagar eller förordningar i EU, Storbritannien, USA eller en stat där försäkringsgivaren eller dennes återförsäkringsgivare har registrerat kontor eller har permanent driftsställe. 

  I det fall att försäkringsobjektet har nyttjats eller nyttjas i vilken som helst aktivitet som kan utsätta försäkringsgivaren eller dennes återförsäkringsgivare för sanktioner (vare sig primära eller sekundära), förbud eller restriktioner i enlighet med första stycket, har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen med 14 dagars varsel. Uppsägningen gäller även för inteckningshavaren, men försäkringsgivaren ska omedelbart meddela inteckningshavaren om uppsägningen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-17. Sanction limitation and exclusion

  The Clause was new in 2016, corresponding to the Cefor Sanction Limitation and Exclusion Clause of 2014 that was already widely used in the market. Similar clauses are used in the international marine insurance and reinsurance market, cf. Lloyd’s LMA 3100. Sub-clause 1 was amended in 2023. The...