Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Allmänna bestämmelser

 • § 20-1. Tillämpning

  Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas bara om detta anges i försäkringsavtalet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-1. Scope of application

  As mentioned under General, certain freighters and other vessels are insured on so-called hull conditions for ocean-going vessels (Chapters 10 to 13). It is therefore necessary to have a rule determining the applicable cover if this is not clear. According to Cl. 20-1 the rules in Chapter 20 shal...

 • § 20-2. Förlängning av försäkringen, ref. § 1-5

  Vid försäkringstidens utgång förlängs försäkringen automatiskt i tolv månader för samma premie och på samma villkor.

  Om försäkringsgivaren inte vill förlänga försäkringen, eller om denne bara vill förlänga den med en annan premie eller på andra villkor, måste försäkringsgivaren underrätta försäkringstagaren om detta senast en månad före försäkringstidens utgång.

  Om försäkringstagaren vill säga upp försäkringen eller han inte vill acceptera en förlängning med en ny premie eller med nya villkor, måste denne underrätta försäkringsgivaren om detta senast fjorton dagar före försäkringstidens utgång.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-2. Renewal of the insurance/Ref. Clause 1-5

  Cl. 1-5, sub-clause 3, establishes that the insurance is not renewed unless this has been specifically agreed. Many of the persons effecting insurances in this industry do not have professional offices. It may therefore be problematic for them to be required to ensure that the insurance is renewe...

 • § 20-3. Klassning och tillsyn, ref. § 3-14 och § 3-8

  Om fartyget vid försäkringstidens början är klassat av ett klassifikationssällskap som är godkänt av försäkringsgivaren, gäller § 3-14 och § 3-8 andra stycket.

  Fartyg som inte har klassats, ska vid försäkringstidens början ha giltigt certifikat i enlighet med fartygets flaggstats regler. Bortfall av giltigt certifikat likställs med förlust av klass jfr. § 3-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-3. Classification and vessel inspection/Ref. Clause 3-14 and Clause 3-8

  Clause 3-14 assumes that the vessel is in class and establishes that the insurance will automatically lapse in the event of loss of class. Change of classification society is deemed to be an alteration of the risk, cf. Cl. 3-8, sub-clause 2, last sentence. However, there is no reason to introduce...

 • § 20-4. Säkerhetsföreskrifter, ref. § 3-22 och § 3-25

  Särskilda säkerhetsföreskrifter gäller enligt följande, jfr. § 3-25 andra stycket:

  • Fartyget ska inte forcera is, om inte fartyget är tillbörligt is-klassat eller innehar ett certifikat utfärdat relevant myndighet, eller om detta inte är överenskommet i skrift med försäkringsgivaren eller explicit nämnt in policyn.
  • Om fartyget har fartcertifikat, utgör certifikatbestämmelserna särskilda säkerhetsföreskrifter.
  • Vid landuppehåll och när fartyget ligger upplagt ska den försäkrade säkra fartyg och utrustning, och ombesörja daglig tillsyn av fartyget och dess förtöjningar. Tillbehör, utrustning, fångst eller last ska vara inlåst, fastlåst vid eller fastbultad till fartyget, så att man måste använda verktyg för att avlägsna detta.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-4. Safety regulations/Ref. Clause 3-22 and Clause 3-25

  Section 7, sub-clause 1 of the Norwegian Ship Safety Act No. 9 of 15 February 2007 reads as follows in English translation: “The operator of the ship shall ensure that a safety management system which can be documented and verified is established, implemented and developed in his organisation and...

 • § 20-5. Den försäkrades besparing

  Om den försäkrade som följd av haveri eller ansvar som täcks av försäkringen har uppburit extra intäkter, sparat kostnader eller avvärjt ansvar som annars skulle ha uppstått och som inte skulle ha varit täckt av försäkringsgivaren, kan denne göra avdrag i ersättningen med ett belopp som motsvarar den fördel som har uppnåtts.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-5. Savings to the assured

  The provision is taken from the P&I conditions in the 1964 Plan, but contains a general principle of insurance law and has therefore been generalised.