Translations

Scroll to the top

Kapitel 10: Allmänna bestämmelser om kaskoförsäkringens omfattning

 • § 10-1. Försäkringens omfattning

  Försäkringen omfattar följande:

  • fartyget,
  • ombordvarande tillbehör och reservföremål för fartyg och tillbehör, under förutsättning att tillbehören eller reservföremålen tillhör den försäkrade eller har lånats, hyrts eller köpts med äganderättsförbehåll eller liknande villkor,
  • ombordvarande bunkerolja och smörjolja.


  Försäkringen omfattar inte:

  • proviant, maskin- och däcksrekvisita samt andra föremål som är avsedda för förbrukning,
  • båtar och redskap som är avsedda för fångst eller fiske,
  • lösa föremål som uteslutande är avsedda för säkring eller skydd av lasten,
  • lösa containers som är avsedda för transport av last.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-1. Objects insured

  In 2023 there were no changes in the Plan text itself except for replacing the term ship with vessel. In the Commentaries “equipment” is also meant to include more than radio and radar like digital equipment. Sub-clause 1 states the objects covered by hull insurance. Sub-clause 1 (a) and (b)...

 • § 10-2. Föremål o. dyl. som tillfälligt avlägsnas från fartyget

  Försäkringen omfattar också föremål o. dyl. som avses i § 10-1 första stycket och som tillfälligt avlägsnas från fartyget som en del av dettas drift eller på grund av reparation, ombyggnad eller liknande, såvida föremålen i fråga ska föras ombord igen före avgång. För föremål som skickats iland för reparation så bibehålls försäkringstäckningen i 3 månader efter det att reparationen är slutförd.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-2. Objects, etc. temporarily removed from the vessel

  This Clause was amended in the 2 019 Version to provide a broader cover for objects temporarily removed on account of being repaired. The wording in the first sentence was amended and a new second sentence was introduced setting out the scope of cover for objects being repaired.  There is a clo s...

 • § 10-3. Förlust som beror på normalt bruk

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som är en följd av normalt bruk av fartyget och dess tillbehör.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-3. Loss due to ordinary use

  The provision reflects a central principle of insurance law, viz. that the insurance shall only cover unforeseeable or unpredictable losses. The Clause excludes from the insurance cover certain losses which are regarded as regular operating expenses and which must therefore be borne by the owner....

 • § 10-4. Försäkring “på fulla villkor”

  Om inte annat har avtalats är kaskoförsäkringsgivaren ansvarig för totalförlust, skada och kollisionsansvar i enlighet med kapitel 11 till 13.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-4. Insurance "on full conditions"

  Insurance “on full conditions” means that the assured has the full normal cover that follows from the rules of the Plan relating to hull insurance. Any limitations to this cover must be agreed specifically. On the other hand, “full conditions” does not imply that the insurer shall indemnify each...

 • § 10-5. Försäkring “endast mot totalförlust”

  Om försäkring “endast mot totalförlust” har tecknats är försäkringsgivaren ansvarig för totalförlust i enlighet med bestämmelserna i kapitel 11.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-5. Insurance “against total loss only” (T.L.O.)

  Insurance “against total loss only” occurs in very special situations, e.g. in connection with the towage of a vessel that is to be sent to the breaker’s yard. In that event the insurer will only be liable for total loss in accordance with the rules in Chapter 11, i.e. where a vessel is lost or s...

 • § 10-6. Försäkring “endast mot totalförlust och bidrag i gemensamt haveri”

  Om försäkring “endast mot totalförlust och bidrag i gemensamt haveri” har tecknats är försäkringsgivaren ansvarig för följande:

  • totalförlust i enlighet med bestämmelserna i kapitel 11,
  • gemensamt haveribidrag och förlust vid oegentligt gemensamt haveri, jfr. § 4-7, § 4-8, § 4-9 och § 4-11.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-6. Insurance “against total loss and general average contribution only”

  As mentioned in the preceding clause, it is necessary under a “pure” total-loss insurance to split up each general average statement and only cover the contribution to the extent that it concerns sacrifices that have been made in connection with a relevant risk of a total loss. Similarly, it is...

 • § 10-7. Försäkring “endast mot totalförlust, gemensamt haveribidrag och kollisionsansvar”

  Om försäkring “endast mot totalförlust, gemensamt haveribidrag och kollisionsansvar” har tecknats är försäkringsgivaren ansvarig för följande:

  • totalförlust i enlighet med bestämmelserna i kapitel 11,
  • gemensamt haveribidrag och förlust vid oegentligt gemensamt haveri, jfr. § 4-7, § 4-8, § 4-9 och § 4-11,
  • ansvar gentemot tredje part i enlighet med bestämmelserna i kapitel 13. 
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-7. Insurance “against total loss, general average contribution and collision liability only”

  Hull insurance under this Clause covers the same things as insurance in accordance with the preceding clause, plus collision liability to third parties, cf. Chapter 13 of the Plan. The insurer’s liability for loss in connection with measures to avert or minimise the loss, litigation costs, etc....

 • § 10-8. Försäkring “på strandningsvillkor”

  Om försäkring “på strandningsvillkor” har tecknats är försäkringsgivaren ansvarig för följande:

  • totalförlust i enlighet med bestämmelserna i kapitel 11,
  • gemensamt haveribidrag och förlust vid oegentligt gemensamt haveri, jfr. § 4-7, § 4-8, § 4-9 och § 4-11,
  • ansvar gentemot tredje part i enlighet med bestämmelserna i kapitel 13,
  • skada på fartyget som är en följd av:
   • att fartyget har grundstött under sådana omständigheter att det måste komma flott, antingen med assistans eller för egen maskin.
   • att fartyget har kantrat så att det ligger med masterna i sjön eller botten upp,
   • att fartyget har kolliderat med ett annat fartyg eller ett isberg,
   • att brand eller explosion har inträffat, dock undantaget skada som vållas i utrymme med maskinutrustning eller batterier, av brand eller explosion som har uppstått där
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-8. Insurance "on stranding terms"

  In the 2023 Version the Clause was simplified and adjusted to be in line with other clauses in respect of grounding. This provision affords the same cover as Cl. 10-7, plus a limited cover against damage and against loss in connection with measures taken to avert such damage. Sub-clause (d) defin...

 • § 10-9. Reseförsäkringens varaktighet

  Vid reseförsäkring gäller försäkringen från det ögonblick fartyget börjar ta in last eller ballast. Om fartyget varken ska ta in last eller ballast, gäller försäkringen från det ögonblick fartyget lättar ankar eller lossar förtöjningarna för att avgå.

  Försäkringen gäller tills fartyget har lossat sin last eller ballast på angiven bestämmelseort. Om den försäkrade inte sörjer för att lossningen sker med tillbörlig snabbhet upphör försäkringen att gälla när lossningen borde ha varit avslutad. Om fartyget varken ska lossa last eller ballast upphör försäkringen att gälla när fartyget har kastat ankar eller har förtöjts på sedvanlig ankrings- eller förtöjningsplats.

  Om fartyget på bestämmelseorten börjar ta in last eller ballast för en ny resa innan lossningen av den gamla lasten eller ballasten har avslutats, upphör försäkringen att gälla när fartyget börjar ta in last eller ballast.

  Om resan avbryts efter att försäkringen har börjat gälla, betraktas det ställe där resan slutar som bestämmelseort.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-9. Duration of voyage insurance

  Hull insurance is normally effected for a specific period of time, and the provision will consequently not be of any great practical significance. When deciding whether discharging “is proceeding with reasonable speed”, the issue of whether the assured has due grounds for withholding the cargo on...

 • § 10-10. Förlängning av försäkringen

  Om fartyget vid försäkringstidens utgång har skador som försäkringsgivaren är ansvarig för, och som är av sådan art att en reparation måste anses nödvändig för att fartyget ska kunna uppfylla kraven på teknisk och operativ säkerhet, förlängs försäkringen tills fartyget har kastat ankar eller har förtöjts på det första ställe där permanent reparation kan ske. Om reparation utförs på detta ställe förlängs försäkringen tills reparationen är färdig.

  Om det har avtalats att en ny försäkring ska gälla från det ögonblick den gamla skulle ha upphört, förskjuts begynnelsetidpunkten för den nya försäkringen motsvarande. Om fartyget avgår från reparationshamnen innan den gamla försäkringen skulle ha löpt ut enligt § 1-5, övergår ansvaret på den nya försäkringsgivaren vid avgången.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-10. Extension of the insurance

  Sub-clause 1 was amended in the 2007 version in accordance with the amendments to the rules regarding seaworthiness and safety regulations in Cl. 3-22. The Clause otherwise corresponds to earlier versions of the 1996 Plan. Under sub-clause 1 in the earlier versions, the insurance was to be extend...

 • § 10-11. Försäkringsgivarens ansvar när fartyget bärgas av den försäkrade

  Om fartyget bärgas av ett annat fartyg som tillhör den försäkrade är försäkringsgivaren ansvarig som om bärgningen hade utförts av tredje part.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-11. Liability of the insurer if the vessel is salvaged by the assured

  Under Section 442, second sub-clause, of the Norwegian Maritime Code, a salvage award may be claimed even if the salvaging vessel and the salvaged vessel belong to the same owner. The rule allows the crew to claim their share of the salvage award under Section 451, second sub-clause, of the...

 • § 10-12. Reducerat ansvar på grund av intresseförsäkring

  Om den försäkrade får ersättning utbetalad inom ramen för en kaskointresseförsäkring eller en fraktintresseförsäkring, och det utbetalade beloppet enligt de respektive försäkringarna överstiger 25 % av det avtalade försäkringsvärdet i kaskoförsäkringen mot samma risk, reduceras kaskoförsäkringsgivarens ansvar motsvarande.   

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-12. Reduction of liability in consequence of an interest insurance

  This Clause corresponds to Cl. 160 of the 1964 Plan, Cefor I.13 and PIC Cl. 5.28. Under Cl. 160 of the 1964 Plan, the hull insurer’s liability was reduced if the assured received compensation under a hull-interest insurance in an amount that exceeded 25% of the agreed hull value. For freight-inte...