Translations

Scroll to the top

Kapitel 6: Premie

 • § 6-1. Premiebetalning

  Försäkringstagaren ansvarar för premien. När inte annat har avtalats, förfaller premien vid anfordran.

  Om premien inte erläggs när den förfaller till betalning tillkommer dröjsmålsränta med samma räntesats som enligt § 5-4  fjärde stycket.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-1. Payment of premium

  This Clause was amended in the 2013 Plan. Under sub-clause 1, first sentence , the person effecting the insurance is "liable to pay the premium". The premium may, however, be paid by another party, for example the assured. The key point of the provision is thus that responsibility for the payment...

 • § 6-2. Försäkringsgivarens rätt att säga upp försäkringen vid utebliven premiebetalning

  Om en premie inte betalas i rätt tid, kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen med fjorton dagars varsel.

  Om premien betalas innan fristen har löpt ut får uppsägningen ingen verkan. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-2. Right of the insurer to cancel the insurance in the event of non-payment of premium

  The provision corresponds to the Norwegian Insurance Contracts Act (ICA) Section 5-2, with the difference that the ICA provision contains detailed rules on obligatory premium reminders, cf. also Cl. 114 of the 1964 Plan, and rules on protection of the person effecting the insurance if the...

 • § 6-3. Premien vid totalförlust

  När försäkringsgivaren betalar ut ersättning för totalförlust eller utbetalar försäkringsbeloppet enligt § 4-21, har denne rätt till hela den avtalade premien.

  Om totalförlusten helt eller delvis beror på en risk som inte omfattas av försäkringen kan försäkringstagaren, för den del av försäkringsbeloppet som inte betalas ut, kräva en premienedsättning som motsvarar den tid försäkringsgivaren inte har burit risken.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-3. Premium in the event of total loss

  Sub-clause 1 is identical to Cl. 116 of the 1964 Plan, and is in line with established international practice in shipowners' insurance to the effect that the full premium is to be paid for the current insurance year when a total loss has occurred. In loss-of-hire insurance, total loss occurs when...

 • § 6-4. Premietillägg när försäkringen förlängs

  Vid omständigheter som avses i § 10-10 kan försäkringsgivaren kräva premietillägg i förhållande till den tid försäkringen har förlängts.

  Om det när försäkringstiden upphör är ovisst om ersättning för totalförlust kommer att krävas enligt § 11-2 andra stycket, § 11-7 eller § 15-11, och fartyget senare bärgas eller kommer till rätta, kan premietillägg krävas först från den tidpunkt då den försäkrade eller någon å dennes vägnar fick förfoga över fartyget.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-4. Additional premium when the insurance is extended

  Sub-clause 1 must be viewed in connection with the right to an extension of the insurance period. The provision is of significance in relation to both hull insurance and the separate insurance for total loss, cf. reference to the hull insurance rules in Cl. 14-3. If, after arriving in port, the...

 • § 6-5. Premienedsättning

  Om försäkringstiden blir kortare än avtalat eller om försäkringen inte har varit i kraft under en period kan försäkringstagaren kräva en premienedsättning som motsvarar reduceringen av försäkringstiden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-5. Reduction of premium

  This Clause corresponds to Cl. 121 of the 1964 Plan and relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs) relating to termination of the insurance during the insurance period. The term “insurance period” must be interpreted here as the expiry of the agreed insurance period regardless of...

 • § 6-6. Premienedsättning vid uppläggning och liknande uppehåll

  Om fartyget under försäkringstiden ligger minst 30 dagar oavbrutet på ett och samma ställe utan last ombord, kan den försäkrade kräva förhandlingar om premienedsättning (ristorno).

  Försäkringsgivaren har rätt till full premie under uppehållet i följande fall:

  • när fartyget är försäkrat enligt de villkor som avses i § 10-5 till § 10-6,
  • när försäkringsgivaren senare enligt § 6-3 har rätt till hela den avtalade premien.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-6. Reduction of premium when the vessel is laid up or in similar situations

  Cl. 122 of the 1964 Plan did not contain any basis for a return of premium, but stated that if the parties had entered into an agreement on the matter, the premium reduction was to be calculated according to the rules in clauses 123-125. These rules were modified somewhat in the Special Condition...

 • § 6-7. Krav på premienedsättning

  Krav på nedsättning eller återbetalning av premie enligt bestämmelserna i detta kapitel bortfaller om det inte framställs inom sex månader efter utgången av försäkringsåret eller den avtalade försäkringstiden, om sistnämnda är kortare än ett år. Om kravet är avhängigt av hur fartyget har använts ska försäkringstagaren lämna in uppgift om fart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-7. Claim for a reduction of premium

  This Clause corresponds to Cl. 126 of the 1964 Plan. Cl. 126 of the 1964 Plan contained deadlines for the bringing of claims for a reduction of premium, but made no provision for sanctions if the deadline was not complied with. The deadline provision has, accordingly, been amended to become a pur...