Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Allmänna regler för omfattningen av försäkringen

 • § 18-1. Användningsområde och vilka regler som gäller

  Bestämmelserna i Del I tillämpas med följande tillägg:

  • Försäkringsvärde/Försäkringsbelopp ref. § 2-2 och § 2-3
   MOU som kan koppla loss offshore fält utrustning kan noteras i försäkringsavtalet med skilda försäkringsbelopp för MOUen och den avskiljbara utrustningen.

   När MOUen är losskopplad och avlägsnad från positionen på offshore fältet, så fungerar försäkringen som separata försäkringar för varje försäkrad del med skilda försäkringsvärden som noterats i försäkrings-avtalet.

   När MOUen är inom offshore fältet där den ska verka eller är kopplad till fältutrustningen, så utgör de kollektivt en försäkrad enhet med de kombinerade avtalade försäkringsbeloppen som det försäkrades värde.
    
  • Risker/ref. § 2-8 and § 2-9.
   Försäkringen täcker inte förlust som en följd av att MOUen används för att borra en avlastningsbrunn i syfte att begränsa en brand, en utblåsning eller kraterbildning vid en annan MOU eller offshore fält installation.

   För MOUer under konstruktion eller ombyggnad, ref. avsnitt 6 nedan, täcker försäkringen risker enligt definitionen i § 2-8, samt strejker och lock-outs.
    
  • Riskändring/ref. § 3-8
   Lagring och användande av sprängämnen eller radioaktiva medel ombord på MOU i samband med dess normala drift ska inte räknas som en riskändring enligt § 3-8.

  • Förlust av huvudklassen/ref. § 3-14
   När försäkringen börjar löpa ska MOUen vara klassad i ett sällskap som är godkänt av försäkringsgivaren.

   Försäkringen upphör vid förlust av MOUens huvudklass, såvida inte försäkringsgivaren uttryckligen accepterar en fortsättning av försäkringskontraktet. Om MOUen tjänstgör i normal drift offshore eller är på väg när huvudklassen är förlorad, ska försäkringen icke desto mindre fortsätta att gälla tills MOUen avslutar pågående verksamhet i enlighet med tillämpliga regler och samtycke från operatören av fältet och anländer till närmaste säker hamn i enlighet med försäkringsgivarens instruktioner.

   Förlust av huvudklassen inträffar när den försäkrade, eller någon å dennes vägnar, begär att huvudklassen ska upphöra, eller när klassen är tillfälligt upphävd eller återkallad av annan anledning än ett haveri.

   § 3-8 andra stycket, andra punkten är tillämplig vid byte av klassifikationssällskap.
    
  • Säkerhetsföreskrifter/ref. § 3-22 och § 3-25
   1. Borrhålet(hålen)/brunnen ska vara utrustat med blow-out preventers (BOPs) eller annan standard utrustning för att kontrollera trycket i brunnen, installerat och testat i enligt vanlig praxis.
     
   2. För MOUer som ska flyttas ska en egen flyttplan godkännas av huvudförsäkringsgivaren när:

    • MOUen flyttas utan egen maskin, eller

    • MOUen flyttas med riser och BOP upphängda.
      

    Flytt av MOUen ska genomföras i enlighet med godkänd flyttplan.

   3. För MOUer under konstruktion eller ombyggnad, ref. avsnitt 6 nedan, så ska en av huvudförsäkringsgivaren godkänd besiktningsman utses för att granska projektplanering och förfarande av flytt och lyft, och när så är tillämpligt offshore-installationer av komponenter och moduler, samt framarbeta en initial riskbedömning. Baserat på den initiala riskbedömningen ska huvudförsäkringsgivaren godkänna omfattningen av besiktningsbehov som behövs för den identifierade risknivån.

    När det inom ramen för besiktningen så krävs av huvudförsäkringsgivaren för vissa operationer, ska besiktningsmannen utfärda ett intyg om godkännande då denne är tillfreds med förberedelserna för operationen. Den berörda operationen kan påbörjas när besiktningsmannens underskrivna intyg är tillhanda.

   Föreskrifterna i (1) och (2) anses vara speciella säkerhetsföreskrifter i förhållande till § 3-25, andra stycket, och föreskrifterna i (3) anses vara säkerhetsföreskrifter i förhållande till § 3-25, första stycket.
    
  • Åtgärder för att förhindra utblåsning, etc./ref.§ 4-7 till 4-12
   Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust orsakad av åtgärder för undvika eller minimera utblåsning, kraterbildning eller brand i samband med en utblåsning.

   Förlust eller skada på den försäkrade MOUen är icke desto mindre täckt.

  • Försäkringsgivarens ansvarsgräns/ref. § 4-18
   Kaskoförsäkringsgivaren är ansvarig intill försäkringsbeloppet för förluster orsakade av ett haveri. Kaskoförsäkringsgivaren är också ansvarig för samma belopp, icke överstigande USD 500.000.000 för kostnader av åtgärder för att undvika eller minimera förlust uppstående i samband med haveriet. Om kostnader av sådana åtgärder överstiger detta belopp så är kaskoförsäkringsgivaren också ansvarig med den del av försäkringsbeloppet som inte har använts för att täcka förlust av eller skada på MOUen.

   Kaskoförsäkringsgivaren har ett separat ansvar i enlighet med § 18-35 till § 18-37 för ansvar gentemot tredje man orsakade av kollision eller stöt.

  • Driftsområdet/ref. § 3-15
   Driftområdet för MOUen är begränsat i enlighet med de ordinarie fartområdena i § 3-15, första stycket, om det inte annars är definierat i försäkringsavtalet. All verksamhet i det exkluderade eller villkorade fart-området är föremål för § 3-15. Det maximala avdraget i § 3-15, tredje stycket, ska vara USD 1.000.000. Bestämmelsen i § 18-34 ska tillämpas på motsvarande sätt.

   Om MOUen ska ändra driftområdet som är definierat i försäkringsavtalet, ska försäkringsgivaren underrättas snarast möjligt. Bägge parterna kan då kräva en justering av premien. Meddelande om premiehöjning ska ges till försäkringstagaren inom 14 dagar från mottagandet av underrättelsen.

  • Avstående från regressrätt och medförsäkring av tredje part/ref. § 8-1
   Försäkringsgivaren kan inte åberopa regress mot en person som enligt kontraktsvillkoren har tillförsäkrats regresskydd, såvida sådana kontraktsbestämmelser kan anses sedvanliga för den verksamhetsgren som MOUen används inom.

   Försäkringen har tecknats till förmån för vem som helst som enligt försäkringsavtalet har rätt att vara medförsäkrad i försäkringen, såvida sådana bestämmelser kan anses sedvanliga för den verksamhetsgren som MOUen används inom. Om den medförsäkrades krav omfattas av annan försäkring som denne har tecknat, är täckningen enligt den här bestämmelsen subsidiär i förhållande till den försäkringen.

   Under inga omständigheter ska avståendet från regressrätt och/eller medförsäkring beviljad enligt detta avsnitt överstiga personens eller partens rättighet eller ersättning enligt kontraktet.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-1. Scope of application and applicable rules

  This provision was amended in 2016. The first sentence establishes that the rules in Part One shall apply unless specifically amended under this Clause. It is no longer deemed necessary to state in cl. 18-1 that Chapter 18 only applies to the extent it is set out in the insurance contract. The 19...