Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Allmänna bestämmelser om försäkringsgivarens ansvar

 • § 4-1. Totalförlust

  Vid totalförlust kan den försäkrade kräva att försäkringsbeloppet utbetalas, dock inte över försäkringsvärdet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-1. Total loss

  This Clause is identical to Cl. 62 of the 1964 Plan. The provision establishes the traditional principle in insurance law that the assured, in the event of a total loss, is entitled to claim the sum insured, however, not in excess of the insurable value. In the event of a total loss, the insurer’...

 • § 4-2. Allmän förmögenhetsförlust och förlust som följd av försening

  Om inte annat är bestämt i denna Plan eller är särskilt avtalat, är försäkringsgivaren inte ansvarig för allmän förlust av förmögenhet, tid, konjunktur, marknad och liknande förlust som beror på försening.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-2. General financial loss and loss resulting from delay

  This Clause is identical to Cl. 63 of the1964 Plan. The question concerning the interest insured will normally be regulated under the individual type of insurance. However, it should also be addressed in the general part of the Plan for pedagogical reasons. The provision reflects the fact that th...

 • § 4-3. Kostnader vid ställande av säkerhet o. dyl.

  Om den försäkrade med anledning av ett haveri har behövt tillhandahålla likvida medel eller ställa säkerhet, kan denne kräva att skäliga kostnader i samband med detta ersätts av försäkringsgivaren. Detta gäller dock inte om den försäkrade utan skälig orsak har underlåtit att använda sin möjlighet att begära förskott från försäkringsgivaren enligt § 5-7.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-3. Costs of providing security, etc.

  Under Cl. 5-12, the insurer is not obliged to provide security for claims brought by a third party against the assured, which are covered by the insurance. However, if the assured incurs expenses in order to obtain such security, these must, according to the first sentence, be recoverable as...

 • § 4-4. Rättegångskostnader

  När ett ansvar som omfattas av försäkringen görs gällande mot den försäkrade och när den försäkrade riktar ett betalningskrav mot tredje part med anledning av förlust som omfattas av försäkringen, svarar försäkringsgivaren för de kostnader som detta för med sig, under förutsättning att de åtgärder som vidtas har godkänts av försäkringsgivaren eller kan anses försvarbara.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-4. Costs of litigation

  There may be doubt as to who shall bear the litigation costs in the event of a dispute between the assured and the insurer as to whether a case against a third party shall be taken to court. In such situations, several insurers with conflicting interests will normally be interested in the questio...

 • § 4-5. Kostnader i samband med förlusten

  Vid händelse av en skada som kan ge upphov till en ersättningsbar förlust under försäkringen ska försäkringsgivaren också ersätta nödvändiga kostnader för att fastställa huruvida ersättningsbar förlust har inträffat och omfattningen av den förlusten.

  Om den försäkrade har rimliga skäl att använda egen utsänd besiktningsman ska försäkringsgivaren stå för nödvändiga kostnader för denne.

  Försäkringsgivaren ska också ersätta kostnader för skadehantering och ersättningsuträkning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-5. Costs in connection with a claim

  This Clause was amended in the 2019 Version. Sub-clause 1 covers all costs incurred after the casualty which are necessary in order to establish whether any recoverable loss has occurred and, if so, its extent, or which are necessary in order to secure any recourse against third parties. Thus the...

 • § 4-6. Kostnader för åtgärder som berör flera intressen

  Om kostnader som nämns i § 4-3 till § 4-5 har uppstått vid åtgärder som berör flera intressen är försäkringsgivaren enbart ansvarig för den del av kostnaderna som proportionellt kan hänföras till den försäkrades intresse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-6. Costs in connection with measures relating to several interests

  This Clause is identical to Cl. 67 of the 1964 Plan. The provision confirms the principle of apportionment when costs are incurred in connection with measures relating to several interests. The principle of pro rata apportionment is of great practical significance for litigation costs and costs i...