Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Kaskoförsäkring – utvidgad täckning

 • § 17-18. Utvidgad maskinskadetäckning

  Reglerna i kapitel 12 ska med de ändringar som anges i § 17-14 och § 17-15 tillämpas för täckning av skador på maskineri, elektronisk utrustning m.m.

  Skada på fabriksmaskineri för bearbetning eller förädling av fångst o. dyl. täcks dock inte, om inte skadan är en följd av att fartyget har varit utsatt för kollision, kontakt, jordbävning, explosion utanför maskineriet eller brand, eller att fartyget har sjunkt eller kantrat.

  Förflyttningskostnader i samband med skada på notvinsch, linspel, trålvinsch eller annan hävanordning för fiskeredskap, sillpumpar o. dyl. täcks inte, om skadan är föremål för avdrag enligt § 17-15 punkt (c).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-18. Extended cover of damage to machinery

  Section 2 applies in full to the other parts of the hull insurance. The fact that extended cover for damage to machinery has been agreed will be evident from the insurance contract, see sub-clause 1. In such case, damage to machinery, electronic equipment, etc. will be covered in accordance with...