Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Allmänna bestämmelser

 • § 17-1. Tillämpning

  Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas bara om detta anges i försäkringsavtalet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-1. Scope of application

  Chapter 17 provides a special insurance cover for fishing vessels and constitutes a supplement to the other rules of the Plan. The hull part of this Chapter (Sections 2 and 3) is an addition to the general hull part of the Plan (Chapters 10 to 13), while the special insurance for catch and...

 • § 17-2. Förlängning av försäkringen, ref. § 1-5

  Vid försäkringstidens utgång förlängs försäkringen automatiskt i tolv månader för samma premie och på samma villkor.

  Om försäkringsgivaren inte vill förlänga försäkringen, eller om denne bara vill förlänga den med en annan premie eller på andra villkor, måste denne underrätta försäkringstagaren om detta senast en månad före försäkringstidens utgång.

  Om försäkringstagaren vill säga upp försäkringen eller han inte vill acceptera en förlängning med en ny premie eller med nya villkor, måste denne underrätta försäkringsgivaren om detta senast fjorton dagar före försäkringstidens utgång.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-2. Renewal of the insurance/Ref. Clause 1-5

  The non-mandatory rule in the Norwegian Insurance Contracts Act (ICA) Section 3-6 concerning automatic renewal has been departed from in Cl. 1-5, sub-clause 3, of the Plan, which establishes that the insurance is not renewed unless this has been specifically agreed. Many of the persons effecting...

 • § 17-3. Fartområde för fiskefartyg, ref. § 3-15

  Om inte annat framgår av försäkringsavtalets bestämmelser gäller de begränsningar för försäkring av fiskefartyg som framgår av punkt III i Planens bilaga. Uteslutna fartområden vid försäkring av fiskefartyg anges i kapitel 17.

  Vid överskridande av fartområdet enligt första stycket gäller § 3-15, femte stycket, på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-3. Trading areas for fishing vessels/Ref. Clause 3-15

  The consequence of the rules relating to trading areas being placed in Section 1 is that they automatically become applicable to all three types of insurance, hull, equipment and loss of hire. The basic rule for vessels insured under Chapter 17 is that the trading areas are as indicated in Cl. 3-...

 • § 17-4. Klassning och tillsyn, ref. § 3-14 och § 3-8

  Om fartyget vid försäkringstidens början är klassat av ett klassifikationssällskap som är godkänt av försäkringsgivaren, gäller § 3-14 och § 3-8 andra stycket.

  Fartyg som inte har klassats, ska vid försäkringstidens början ha giltigt certifikat i enlighet med fartygets flaggstats regler. Bortfall av giltigt certifikat likställs med förlust av klass jfr. § 3-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-4. Classification and vessel inspection/Ref. Clause 3-14 and Clause 3-8

  Sub-clause 2 was amended in the 2013 Plan. Cl. 3-14 of the Plan assumes that the vessel is in class and establishes that the insurance will automatically lapse in the event of loss of class. Change of classification society is deemed to be an alteration of the risk, cf. Cl. 3-8, sub-clause 2, las...

 • § 17-5. Säkerhetsföreskrifter, ref. § 3-22 och § 3-25

  Särskilda säkerhetsföreskrifter gäller enligt följande, jfr. § 3-25 andra stycket:

  • Fartyget ska inte forcera is.
  • Om fartyget har fartcertifikat, utgör certifikatbestämmelserna särskilda säkerhetsföreskrifter.
  • Vid landuppehåll och när fartyget ligger upplagt ska den försäkrade säkra fartyg och utrustning, och ombesörja daglig tillsyn av fartyget och dess förtöjningar. Tillbehör, utrustning, fångst eller last ska vara inlåst, fastlåst vid eller fastbultad till fartyget, så att man måste använda verktyg för att avlägsna detta.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-5. Safety regulations/Ref. Clause 3-22 and Clause 3-25

  Section 7, sub-clause 1, of the Norwegian Ship Safety Act No. 9 of 15 February 2007 reads as follows in English translation:  “The operator of the ship shall ensure that a safety management system which can be documented and verified is established, implemented and developed in his organisation a...

 • § 17-6. Den försäkrades besparing

  Om den försäkrade som följd av haveri eller ansvar som täcks av försäkringen har uppburit extra intäkter, sparat kostnader eller avvärjt ansvar som annars skulle ha uppstått och som inte skulle ha varit täckt av försäkringsgivaren, kan denne göra avdrag i ersättningen med ett belopp som motsvarar den fördel som har uppnåtts.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-6. Savings to the assured

  The provision is taken from the P&I conditions in the 1964 Plan, but contains a general principle of insurance law and has therefore been generalised.