Translations

Scroll to the top

Kapitel 13: Den försäkrades ansvar för kollision eller kontakt

 • § 13-1. Omfattningen av försäkringsgivarens ansvar

  Försäkringsgivaren håller den försäkrade skadelös för det ansvar som den försäkrade åläggs genom förlust som fartyget  med tillbehör, utrustning och last, eller av bogserbåt som nyttjas av fartyget, orsakar genom kollision eller kontakt. 

  Försäkringsgivaren ersätter inte:

  • ansvar som uppstår när fartyget genomför bogsering, eller som förorsakas av bogseringen, såvida inte denna sker i samband med bärgning enligt § 3-12, andra stycket,
  • ansvar för personskada eller förlust av liv,
  • annan förlust som vållats passagerare och manskap på det försäkrade fartyget.
  • ansvar för skada på eller förlust av last, andra föremål ombord det försäkrade fartyget, eller utrustning som fartyget använder,
  • ansvar gentemot befraktare eller andra vars intressen är knutna till det försäkrade fartyget,
  • ansvar för föroreningsskador och skador vid brand eller explosion som beror på olja eller andra flytande eller flyktiga ämnen, kontamineringsskador som förorsakats av radioaktiva ämnen och skador på korallrev och andra miljöskador. Försäkringsgivaren är dock ansvarig om den försäkrade vid kollision med annat fartyg åläggs ansvar för sådana skador på detta fartyg med tillbehör och last,
  • ansvar för förlust som last eller bunker förorsakar efter grundstötning eller kontakt med is,
  • ansvar för förlust som beror på fartygets användning av ankare, förtöjnings- och bogsergods, lastnings- och lossningsanordningar, landgångar o. dyl. samt ansvar för skada på eller förlust av dessa föremål,
  • ansvar för att vraket av det försäkrade fartyget avlägsnas och för hinder för fart som skapats av det försäkrade fartyget,
  • återbetalning av belopp som tredje part har betalat som ersättning för förlust som avses i punkt (a) till (i).
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 13-1. Scope of liability of the insurer

  The wording was amended editorially in the 2013 Plan in order to better protect the insurer form being subject to a direct action in a non-Nordic country, cf. the corresponding amendments made to Cl. 4-17. Sub-clause 1 contains a specific statement of the liability the hull insurer shall cover. (...

 • § 13-2. Ansvarsbegränsning på grund av tonnage eller värde för flera fartyg

  Om den försäkrades ansvar begränsas på grund av tonnage eller värde för flera fartyg, och dessa fartyg är försäkrade hos olika försäkringsgivare, är varje enskild försäkringsgivare ansvarig för den del av ansvaret som motsvarar respektive fartygs tonnage eller värde. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 13-2. Limitation of liability based on tonnage or value of more than one vessel

  Where a tug and tow, or a string of barges, become involved in a collision, the calculation of the liable shipowner’s limit of liability may cause problems. In certain cases, the owner will be liable along with several of the involved vessels, insofar as the limit of liability is calculated on th...

 • § 13-3. Gränsen för försäkringsgivarens ansvar vid ett enskilt haveri

  Försäkringsgivaren är ansvarig upp till ett belopp motsvarande försäkringsbeloppet för ersättningsansvar som följd av ett enskilt haveri. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 13-3. Maximum liability of the insurer in respect of any one casualty

  In addition to the Commentary on the Clause contained in the Commentary on Cl. 4-18, the following should be mentioned: Practical considerations seem to call for using the vessel’s limitation amount as a limit for the hull insurers’ liability for collision compensation. In that event, the need to...

 • § 13-4. Självrisk

  För varje haveri görs avdrag med det belopp som anges i försäkringsavtalet.

  Rättegångskostnader, jfr. § 4-4, kostnader i samband med ersättningsuppgörelsen, jfr. § 4-5, samt förlust vid räddningsåtgärder jfr. § 4-7 till § 4-12, ersätts utan avdrag av självrisk.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 13-4. Deductible

  The provision is worded in accordance with the same principles as the provision concerning deductible for hull damage, Cl. 12-18, and reference is made to the Commentary on that Clause. A provision has furthermore been added in Cl. 13-4 to the effect that the insurer is liable for litigation cost...