Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Fångst- och utrustningsförsäkring - normaltäckning

 • § 17-19. Försäkringens omfattning

  Försäkringen omfattar:

  • fångst som befinner sig ombord i fartyget som led i fartygets fiske- och fångstverksamhet. Om fångsten har anmälts till försäljare och dirigerats till närmare bestämd lossningsplats före ett eventuellt haveri, omfattas också frakt.
  • ombordvarande fiskredskap med tillbehör som tillhör den försäkrade.
  • ombordvarande proviant, maskin- och däcksrekvisita och andra föremål avsedda för förbrukning.
  • ombordvarande emballage och annan utrustning för att bevara och säkra fångst, och annan utrustning i samband med fiske, när föremålen eller utrustningen inte innefattas i fartygets kaskoförsäkring enligt § 10-1.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-19. Objects insured

  The provision states the objects and interests covered by the insurance. Sub-clause (a), first sentence , concerns the catch. By catch is meant the quantity taken on board the assured’s own vessel at sea. It is irrelevant whether it was caught by the relevant vessels itself or bought from others ...

 • § 17-20. Försäkringsvärde

  När annat inte har avtalats utgör fångstens försäkringsvärde dess marknadspris på inlastningsplatsen vid inlastningstidpunkten, eventuellt med tillägg för frakt såsom anges i § 17-19 punkt (a).

  Försäkringsvärdet för föremål enligt § 17-19 punkt (b), (c) och (d) utgör föremålets återanskaffningsvärde vid försäkringens början.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-20. Insurable value

  The provision states the value of the interests covered by the insurance based on certain “objective” criteria. Sub-clause 1 regulates the insurable value of the catch, while sub-clause 2 determines the insurable value of the other objects which are insurable under an insurance of catch and...

 • § 17-21. Extraordinära hanteringskostnader

  Försäkringsgivaren täcker extraordinära kostnader i samband med lossning, borttagning och destruktion av skadad fångst upp till ett belopp som motsvarar försäkringsbeloppet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-21. Extraordinary handling costs

  The need for this cover is linked to the problems that arose in winter 1998/99 when a number of fishing vessels proved to have been infected with salmonella due to the fact that the ice used to preserve fish on board was infected with the bacteria. In addition, there is the fact that the...

 • § 17-22. Risker som inte täcks, ref. § 2-8

  Förutom § 2-8 gäller att försäkringsgivaren inte täcker förlust som beror på:

  • fångstens egenskaper eller dess tillstånd när den tagits ombord,
  • bristfällig förpackning eller konservering av fångsten,
  • normalt svinn av fångsten,
  • för hög temperatur på nedkyld eller fryst fångst, om inte fartygets kylmaskineri har varit ur funktion till följd av haveri,
  • nedbrytning eller kontaminering av fångsten som följd av bristande rutiner i fråga om att hantera fångsten ombord.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-22. Excluded perils/Ref. Clause 2-8

  The wording was amended in the 2023 Version by adding a new item (e). The provision states limitations to the perils covered by the insurance, and must be seen in conjunction with the provisions in Cl. 2-8 to Cl. 2-10. According to Cl. 2-8 an insurance against marine perils covers any peril to...

 • § 17-23. Däckslast

  När det gäller föremål som befinner sig på däck är försäkringsgivare inte ansvarig för förlust till följd av:

  • nederbörd eller havsvatten, 
  • smuts eller gnistor som inte förorsakar brand,
  • stötar vid förskjutning,
  • att fångsten går överbord,
  • läckage från övriga föremål ombord.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-23. Deck cargo

  The provision entails that further restrictions are made in the perils covered for deck cargo. In sub-clause (b) the term “dirt” first and foremost covers pollution from the vessel’s own exhaust system.

 • § 17-24. Totalförlust

  Totalförlust anses föreligga när de försäkrade föremålen:

  • är förstörda,
  • har fråntagits den försäkrade utan att det finns möjlighet för denne att få dem tillbaka,
  • som anges i § 17-19 punkt (b) är så starkt skadade att förlusten utgör 100 % av värdet,
  • som anges i § 17-19 punkt (a), (c) och (d) är så starkt skadade att förlusten utgör minst 90 % av värdet.


  Vid totalförlust ersätter försäkringsgivaren försäkringsbeloppet för ifrågavarande föremål, dock inte utöver försäkringsvärdet. I ersättningen görs inget avdrag för eventuella skador som har uppstått under försäkringstiden, oavsett om dessa omfattas av försäkringen eller inte.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-24. Total loss

  The provision concerns all objects insured under the catch and equipment insurance, i.e. both the catch and the accessories, cf. the introductory words of the provision. Sub-clause 1 defines when a total loss has occurred, and is taken from the Norwegian Cargo Clauses Cl. 35, sub-clause 1. Under...

 • § 17-25. Skada på eller förlust av fångst

  Om fångst, jfr. § 17-19 punkt (a), har skadats eller gått förlorad utan att bestämmelserna i § 17-24 är tillämpliga, ersätter försäkringsgivaren så många procent av försäkringsvärdet som motsvarar den slutliga reduktionen av fångstens värde (skadeprocenten).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-25. Damage to or loss of catch

  Due to the renumbering of the Clauses of Chapter 17 in the 2010 version, the number of the Clause was changed from 17-26 to 17-25. The provision regulates the claims settlement where catch is damaged or lost without the rules relating to total loss in Cl. 17-24 becoming applicable. Because there ...

 • § 17-26. Skada på andra föremål

  Om föremål som anges i § 17-19 punkt (b), (c) eller (d) har skadats, kan försäkringsgivaren kräva att skada repareras mot att ersätta kostnaderna för reparationen efter hand som de uppstår. Reparation kan inte krävas om den leder till orimlig förlust eller besvär för den försäkrade.

  Om försäkringsgivaren inte kräver eller kan kräva att skadan repareras eller om reparationen inte är fullständig, ersätter försäkringsgivaren det antal procentenheter av försäkringsvärdet för de skadade föremålen som motsvarar den slutliga reduktionen av deras värde (skadeprocenten).

  Vid skada på eller förlust av ett föremål som består av flera delar, ersätts bara kostnaderna för att reparera eller förnya den delen som är skadad eller har gått förlorad. Detta gäller även om det är av väsentlig betydelse att föremålet är komplett.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-26. Damage to other objects

  The provision regulates settlement in the event of damage to fishing gear, accessories and equipment insured according to Cl. 17-19 (b), (c) and (d). Sub-clause 1 is taken from the Norwegian Cargo Clauses Cl. 37, sub-clause 1, and establishes that the insurer is always entitled to demand that...

 • § 17-27. Besiktning av skadorna

  Bestämmelsen i § 12-10 gäller på motsvarande sätt för försäkring i enlighet med detta avsnitt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-27. Survey of damage

  Insurance of catch and equipment is not subject to the rules in Chapter 12. It is therefore necessary to have a reference to Cl. 12-10 in order to have authority to carry out a survey of damage.

 • § 17-28. Självrisk

  För varje enskilt haveri avdrages det belopp som framgår av försäkringsavtalet. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-28. Deductible

  The deductible applies to damage, total loss and loss arising from measures to avert or minimise loss.