Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5: Tilläggstäckning

 • § 19-22. Gällande bestämmelser

  Om det har avtalats tilläggstäckningar enligt § 19-23 till § 19-27, gäller bestämmelserna i kapitel 19 avsnitt 1 till 4, så länge de inte har frångåtts i avsnitt 5. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-22. Applicable rules

  The Commentary was rewritten in the 2013 Plan. This Clause maintains the principle that it is possible to expand the builders’ risks insurance by taking out supplementary covers. A factor common to all such supplementary covers is that the Clauses of Chapter 19, Sections 1 to 4, as a rule are...

 • § 19-23. Försäkring av extrakostnader vid återuppbyggnad och/eller byggande av ett nytt försäkrat objekt

  Försäkringen omfattar differensen mellan utbetald ersättning genom byggriskförsäkringen, jfr. avsnitt 1 och 2, och kostnader för återuppbyggnad/byggande av ett nytt försäkrat objekt. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-23. Insurance of additional costs in connection with rebuilding and/or building of a new subject-matter insured

  The heading and the Commentary were amended in the 2013 Plan. This Clause concerns insurance of additional costs in connection with the rebuilding/building of a new subject-matter insured. It therefore only applies in the event of a total loss necessitating rebuilding and does not apply to repair...

 • § 19-24. Försäkring av verkstadens ansvar för beställarens krav på ränta på gjorda inbetalningar

  Försäkringen innefattar verkstadens ansvar för beställarens räntekrav enligt byggkontraktet vid bortfall av leveransskyldighet på grund av förlust eller skada som är ersättningsgill enligt § 19-12. Räntan beräknas från inbetalningstidpunkten för respektive inbetalning till tidpunkten för totalförlusten.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-24. Insurance of the yard’s liability for the buyer’s interest claim for instalments paid

  The Commentary was amended in the 2013 Plan. It is specified in the Clause heading that this supplementary cover applies to the yard’s liability for the buyer’s claim for interest on instalments paid. This is done in order to make it clear that it is a question of a liability insurance taken out ...

 • § 19-25. Försäkring av verkstadens ränteförlust vid försenad leverans

  Försäkringen omfattar verkstadens ränteförlust som följd av försenad leverans på grund av skador som är ersättningsgilla enligt byggriskförsäkringen, jfr. avsnitt 1 och 2.

  För varje enskilt haveri fastställs en självriskperiod som räknas från haveriets början och fram till dess förseningen som följd av haveriet har nått slutet av den självriskperiod som anges i försäkringsavtalet. Ränteförlust under självriskperioden ersätts inte av försäkringsgivaren.

  Försäkringsgivarens ansvar som följd av ett enskilt haveri är begränsat till försäkringsbeloppet per dygn multiplicerat med det antal ersättningsdagar per haveri som anges i försäkringsavtalet.

  Om den försäkrade och beställaren gör en överenskommelse om att uppskjuta tidpunkten för leveransen på grund av omständigheter som inte föranleder ersättning genom denna tilläggstäckning, förlängs försäkringen automatiskt mot tilläggspremie enligt försäkringsavtalet till dess beställaren faktiskt tagit leverans av det försäkrade objektet.
  § 19-2 tredje stycket gäller på motsvarande sätt.

  Om försenad leverans har förorsakats genom en samverkan av flera olika risker och en eller flera av dessa risker inte omfattas av försäkringen, ersätter försäkringsgivaren en proportionell del av ränteförlusten och vitena. Beräkningen ska ske på grundval av den försening vardera risken kulle ha medfört utöver självriskperioden om de hade uppstått var för sig.

  Om den försäkrade vidtar räddningsåtgärder för att avvärja eller begränsa den försening som försäkringen omfattar, är försäkringsgivaren inte ansvarig utöver det belopp denne skulle ha betalat om åtgärderna inte hade vidtagits. Leder åtgärderna till att tid sparas för den försäkrade, ska denne bära en andel av räddningskostnaderna som står i relation till den tid som sparas för dennes räkning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-25. Insurance of the yard’s loss of interest in the event of late delivery

  The Clause was amended in the 2013 Plan. In previous versions of the Norwegian Marine Insurance Plan the insurance covered both the yard´s loss of interest and its daily penalties, but the daily penalties was removed from the cover in the 2013 Plan. Further, there was made some amendments in...

 • § 19-26. Försäkring av varvets viten vid försenad leverans

  Försäkringen täcker varvets viten som är en följd av sen leverans på grund av skada som är ersättningsgill under byggriskförsäkringen jfr. avsnitt 1 och 2.

  För varje enskilt haveri fastställs en självriskperiod som räknas från haveriets början och fram till dess förseningen som följd av haveriet har nått slutet av den självriskperiod som anges i försäkringsavtalet. Viten under självriskperioden ersätts inte.   

  Försäkringsgivarens ansvar som följd av ett enskilt haveri är begränsat till försäkringsbeloppet per dygn multiplicerat med det antal ersättningsdagar per haveri som anges i försäkringsavtalet.

  Om den försäkrade och beställaren gör en överenskommelse om att uppskjuta tidpunkten för leveransen på grund av omständigheter som inte föranleder ersättning genom denna tilläggstäckning, förlängs försäkringen automatiskt mot tilläggspremie enligt försäkringsavtalet till dess beställaren faktiskt tagit leverans av det försäkrade objektet. § 19-2 tredje stycket gäller på motsvarande sätt.

  Om försenad leverans har förorsakats genom en samverkan av flera olika risker och en eller flera av dessa risker inte omfattas av försäkringen, ersätter försäkringsgivaren en proportionell del av vitena. Beräkningen ska ske på grundval av den försening vardera risken skulle ha medfört utöver självriskperioden om de hade uppstått var för sig.

  Om den försäkrade vidtar räddningsåtgärder för att avvärja eller begränsa den försening som försäkringen omfattar, är försäkringsgivaren inte ansvarig utöver det belopp denne skulle ha betalat om åtgärderna inte hade vidtagits. Leder åtgärderna till att tid sparas för den försäkrade, ska denne bära en andel av räddningskostnaderna som står i relation till den tid som sparas för dennes räkning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-26. Insurance of the yard’s daily penalties in the event of late delivery

  As stated in the Commentary on Cl. 19-22, in the 2013 Plan it was decided to split up the supplementary cover for the yard’s loss of interest and daily penalties in the event of late delivery into two different clauses. This has been done in order to make it easier for the yard in the event it...

 • § 19-27. Bogsering och förflyttning av det försäkrade objektet

  Försäkringen täcker bogsering eller förflyttning av det försäkrade objektet eller delar därav.

  Om bogsering sker på en pråm, täcker försäkringen förlust eller skada på det försäkrade objektet eller delar därav som inträffade vid lossning. Efter överenskommelse, täcker försäkringen även förlust eller skador som
  inträffat vid lastningen.

  Vid bogsering ska följande säkerhetsföreskrifter tillämpas, jfr. § 3-25 första stycket:

  • Bogserbåten med släp ska besiktigas och godkännas av en besiktningsman.
  • Besiktningsmannen ska vara godkänd i förväg av försäkringsgivaren.
  • Besiktningsmannen ska upprätta ett bogser certifikat som ska föreläggas försäkringsgivaren innan bogseringen påbörjas.
  • Den försäkrade ska tillse att bogser certifikatet är undertecknat av rederiet innan bogseringen påbörjas.


  Om det försäkrade objektet förflyttas på annat sätt än vid bogsering, så är tredje stycket tillämpligt på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-27. Towage and removal of the subject-matter insured

  This Clause is new in the 2013 Plan. The Clause has been placed in Chapter 19, Section 5, which means that it is a “supplementary cover” that may be agreed on and included in the ordinary builders’ risks insurance contract. The rationale for incorporating a clause regarding towage under the...