Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2-3: Skada

 • § 18-17. Huvudregel om försäkringsgivarens ansvar

  Om MOUen har skadats utan att bestämmelserna om totalförlust är tillämpliga, är försäkringsgivaren ansvarig för kostnader för att reparera skadan så att MOUen återställs till det skick den var i innan skadan inträffade.

  Ansvaret inträder allteftersom reparationskostnaderna uppkommer.

  Om reparationen har medfört speciella fördelar för den försäkrade genom att MOUen har förstärkts eller utrustning har förbättrats, ska avdrag på ersättningen göras,begränsat till de merkostnader som förstärkningen eller förbättringen har föranlett.

  Om fullständiga reparationer av skadorna inte är möjligt men MOUen uppfyller kraven på teknisk och operativ säkerhet och kan göras tjänlig sitt syfte genom en mindre omfattande reparation, är försäkringsgivaren, utöver reparationskostnaderna, ansvarig för värdeminskningen. Om fullständiga reparationer av skadorna medför orimliga kostnader kan försäkringsgivaren kräva att dennes ansvar begränsas till den mindre omfattande reparationen skulle kosta, med tillägg av värdeminskningen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-17. Main rule concerning liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-1.  According to the Commentary to Cl. 12-1 the “insurer’s liability covers not just the actual invoice from the repair yard, but also other expenses necessary to have the...

 • § 18-18. Ersättning för oreparerad skada

  Även om reparationer inte har utförts kan den försäkrade kräva att skadan ersätts när försäkringsperioden löper ut.

  Ersättningen beräknas baserat på en ungefärlig uppskattning av den minskning av MOUens marknadsvärde som beror på skadan och gäller vid tidpunkten då försäkringen upphör, men inte utöver de ungefärligt uppskattade reparationskostnaderna. Beräknade gemensamma kostnader ersätts inte, med undantag av 50 % av de beräknade dock- och kajhyra.

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för oreparerad skada om MOUen är föremål för totalförlust eller är kondemnabelt enligt § 18-10 innan försäkringen upphör. Detta gäller också om totalförlusten inte är täckt enligt denna försäkringen. 

  Om MOUen ska överlåtas kan den försäkrade överföra ersättningskrav för kända skador till köparen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-18. Compensation for unrepaired damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-2. 

 • § 18-19. Bristande underhåll m.m.

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för kostnader för att förnya eller reparera den eller de delar av skrovet, maskineriet, anläggningen eller utrustning som på grund av slitage, frätning, förruttnelse, bristande underhåll eller liknande orsaker inte var i försvarbart skick. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-19. Inadequate maintenance

  This Clause was new in the 2013 Plan w and is verbatim the same as Cl. 12-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-3. 

 • § 18-20. Konstruktionsfel m.m.

  Om skadan beror på konstruktionsfel eller materialfel är försäkringsgivaren inte ansvarig för kostnaderna för att förnya eller reparera den eller de delar av MOUen, maskineriet, anläggningen eller utrustningen som inte var i försvarbart skick, om inte den berörda delen eller delarna var godkända av klassifikationssällskapet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-20. Error in design, etc.

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-4. 

 • § 18-21. Förlust som inte ersätts

  Försäkringsgivaren ersätter inte:

  • besättningens hyra och kost, förutom till besättning som är engagerad i reparationer,
  • normala kostnader för driften av MOUen under den tid reparationen varar,
  • kostnader för flänsning, lagring och borttagande av last,
  • kost och logi för utomstående personal och besökande.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-21. Losses that are not recoverable

  The Clause corresponds to Cl. 18-12 of the 1996 Norwegian Plan, which made an amendment to Cl. 12-5 (a). In the 2013 Plan, Cl. 12-5 has been partly incorporated into Cl. 18-21 and has been partly re-written. Cl. 18-21 (e) was deleted in 2016. Cl. 18-21 (a): Clause 12-5 (a) has been split into Cl....

 • § 18-22. Skada på borrsträngen

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust av eller skada på borrsträngen:

  • när den befinner sig nere i brunnen eller i vattnet, med mindre förlusten eller skadan är en följd av yttre förhållanden som borrentreprenören står ansvarig för enligt kontraktsbestämmelser som kan anses sedvanliga inom relevant verksamhetsområdet, eller
  • när den lämnats kvar i brunnen för ett annat syfte än borrning.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-22. Damage to the drill string

  This Clause is the same as Cl. 18-11 of the 1996 Plan, but with some editorial amendments in the 2013 Plan. The provision establishes certain limitations to the cover, which are additional to the limitations in Cl. 12-3 to Cl. 12-5. The provision concerns “loss of or damage to the drill string …...

 • § 18-23. Uppskjuten reparation

  Om reparation inte har utförts inom fem år efter det att skadan upptäcktes, är försäkringsgivaren inte ansvarig för de ökade kostnader för arbetet som senare inträder.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-23. Deferred repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-6. 

 • § 18-24. Temporär reparation

  Försäkringsgivaren svarar för kostnader vid en nödvändig temporär reparation när permanent reparation inte kan utföras på det ställe där MOUen befinner sig.

  Om en temporär reparation av det skadade föremålet utföres vid annat tillfälle är försäkringsgivaren ansvarig för kostnader upp till den besparing denne uppnår genom att den permanenta reparationen skjuts upp, eller upp till 20 % per år av kaskovärdet enligt § 18-1(a) för den tid den försäkrade sparar om detta belopp är större.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-24. Temporary repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-7. When the MOU with disconnectable equipment are insured with separate sums insured as per Cl. 18-1 (a), sub-clause 2, and the loss or damage occurs whilst disconnected as per Cl. 18-1...

 • § 18-25. Kostnader för att påskynda reparationsarbetet

  Om den försäkrade för att begränsa sin tidsförlust påskyndar reparationen av det skadade föremålet genom extraordinära åtgärder, är försäkringsgivarens ansvar för de kostnader som dessa åtgärder medför, begränsat till 20 % per år av kaskovärdet enligt § 18-1(a) för den tid som har sparats in för den försäkrade. Den försäkrades besparing och ansvaret för försäkringsgivaren beräknas sammantaget för alla reparationer som utförs samtidigt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-25. Costs incurred in expediting repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-8. When the MOU with disconnectable equipment are insured with separate sums insured as per Cl. 18-1 (a), sub-clause 2, and the loss or damage occurs whilst disconnected as per Cl. 18-1...

 • § 18-26. Reparationer av en kondemnabel MOU

  Om MOUen repareras trots att villkoren för kondemnation/konstruktiv totalförlust är uppfyllda är försäkringsgivarens ansvar begränsat till försäkringsbeloppet med eventuella tillägg enligt § 4-19, men reducerat med vrakets värde.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-26. Repairs of an MOU that is condemnable

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-9. 

 • § 18-27. Besiktning av skadorna

  Innan skadorna repareras ska de besiktigas av en representant för den försäkrade och en representant för försäkringsgivaren.

  Representanterna ska avge besiktningsrapporter i vilka de beskriver skadorna och uttalar sig om den troliga orsaken till de olika skadorna, tidpunkten när de inträffade och kostnaderna för att reparera dem.

  Om en av parterna så kräver ska representanterna, innan skadan repareras, avge preliminära rapporter där de ungefärligt uppskattar reparationskostnaderna.

  Om det råder oenighet mellan den försäkrades och försäkringsgivarens representant kan parterna tillkalla en skiljeman som ska lämna ett motiverat uttalande om de frågor som denne får. Om parterna inte kan enas om val av skiljeman, utses denne av en nordisk dispaschör.

  Varken den försäkrade eller försäkringsgivaren kan begära rättslig värdering av skadorna om inte detta krävs enligt respektive lands lagstiftning.

  Om den försäkrade utan tvingande orsak låter reparera MOUen utan att låta besiktiga den eller utan att kalla försäkringsgivaren till besiktning, bär den försäkrade, utöver den bevisbörda enligt § 2-12, också bevisbördan att skadan inte beror på orsaker som inte omfattas av försäkringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-27. Survey of damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-10. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-10. 

 • § 18-28. Inhämtande av anbud

  Försäkringsgivaren kan kräva att anbud på reparationsarbetet inhämtas från de verkstäder denne väljer. Om den försäkrade inte inhämtar sådana anbud kan försäkringsgivaren göra det.

  Om inhämtandet av anbud medför längre tidsförlust än 10 dagar räknat från det att anbudinbjudan sänts ut, ersätter försäkringsgivaren tidsförlusten med 20 % per år av kaskovärdet enligt § 18-1(a) under överskjutande tid.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-28. Invitations to tender

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-11. When the MOU with disconnectable equipment are insured with separate sums insured as per Cl. 18-1 (a), sub-clause 2, and the loss or damage occurs whilst disconnected as per Cl 18-...

 • § 18-29. Val av reparationsverkstad

  De inhämtade anbuden ska, för att kunna jämföras, korrigeras genom att kostnader för förflyttning läggs till anbudssumman.

  Den försäkrade bestämmer vilken verkstad som ska användas, men försäkringsgivarens ansvar för kostnader vid reparationen och förflyttningen begränsas till ett belopp som motsvarar det belopp som skulle ha blivit ersatt om det lägsta korrigerade anbudet hade antagits, med ett tillägg av 20 % per år av kaskovärdet, enligt § 18-1(a), för den tid den försäkrade sparar genom att inte välja det anbudet. För det fall att bränsleförbrukningen för förflyttning minskas genom att inte välja det lägsta anbudet, skall försäkringsgivarens maximala ansvar höjas med upp till USD 40 (eller motsvarande enligt försäkringspolicyns valuta) per ton CO2 som därmed sparas. 

  Om den försäkrade på grund av särskild omständigheter har skälig orsak att motsätta sig att reparationerna utförs vid en av verkstäderna som har lämnat anbud, kan denne kräva att anbudet från den verkstaden inte beaktas.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-29. Choice of repairers

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-12. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-12. 

 • § 18-30. Förflyttning för reparation

  Med den begränsning som följer av § 18-29, är försäkringsgivaren ansvarig för kostnader vid förflyttning av MOUen till verkstad, inklusive kost och hyra för nödvändigt manskap, bunkerolja och liknande direkta kostnader för driften av MOUen under den tid som krävs. Om förflyttningen medför besparingar för den försäkrade, görs avdrag för ett motsvarande belopp.

  Om en annan försäkringsgivare i enlighet med § 3-20 uttryckligen har avsagt sig ansvaret under förflyttningen, är den försäkringsgivare som är ansvarig för skadorna på MOUen också ansvarig för förlust som uppstår under eller till följd av förflyttningen, och som annars skulle ha ersatts av den andra försäkringsgivaren. 

  Försäkringsgivaren kan avsäga sig allt ansvar under förflyttningen i enlighet med § 3-20.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-30. Removal for repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-13. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-13. There have been discussions whether the costs involved in getting an MOU back to the place of operation are covered in a case where the MOU has been brought to shore for repairs. I...

 • § 18-31. Fördelning av gemensamma kostnader

  Är det uppstått kostnader som är gemensamma för reparationsarbeten som försäkringsgivaren är ansvarig för och annat arbete som inte omfattas av försäkringen, ska dessa kostnader fördelas baserat på vad var kategori har kostat. De gemensamma kostnader som beror på reparationstidens längd ska dock fördelas med hänsyn till den tid de ersättningsmässiga och de icke ersättningsmässiga arbetena skulle ha tagit om vardera grupp av arbeten hade utförts var för sig.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-31. Apportionment of common expenses

  An editorial amendment was made to the Clause in the 2019 Version. The Clause regulates the apportionment of repair expenses that are common to work the insurers are liable for and work not covered by the insurance.  According to the first sentence, expenses that are common to recoverable and...

 • § 18-32. Isavdrag

  Skada som beror på sammanstötning med is eller kontakt med is, med undantag för sammanstötning med isberg i rum sjö, ersätts med eventuellt avdrag enligt försäkringsavtalet. Till detta ska självrisken som hänvisas till i § 18-33, första stycket, läggas till.

  Följande ersätts utan avdrag:

  • förlust ersatt enligt § 18-17 fjärde stycket, § 18-28 andra stycket och § 18-30,
  • oanvända reservdelar som har skadats eller förlorats,
  • temporära reparationer.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-32. Ice damage deductions

  The sub-clause 1 was new in the 2013 Plan  with further amendments in the 2019 Version  and is verbatim the same as Cl. 12-15. Reference is made to the commentary to Cl. 12-15. The sub-clause 2 was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-17. Reference is made to the commentary to...

 • § 18-33. Självrisk

  För varje enskilt haveri avdras det belopp som framgår av försäkringsavtalet.

  Skador som beror på hårt väder orsakade av en och samma atmosfäriska störning, räknas som ett haveri.

  Kostnader i samband med ersättningsberäkningen, jfr. § 4-5, och förlust vid räddningsåtgärder, jfr. § 4-7 till § 4-12, ersätts utan självriskavdrag.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-33. Deductible

  This Clause corresponds to Cl. 18-13 of the 1996 Plan, but incorporates with amendments Cl. 12-18 in the 2013 Plan. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-18. Damage caused by bad weather arising as a result of the same atmospheric disturbance shall be regarded as one casualty. All loss or...

 • § 18-34. Grund för beräkning av avdrag enligt § 18-32, § 18-33 och § 3-15

  Avdrag enligt § 3-15 tredje stycket, § 18-32 och § 18-33 beräknas på full ersättning enligt Planen och försäkringsvillkoren innan avdrag enligt någon av nämnda paragrafer har gjorts.

  Avdrag görs också när skada på MOUen ersätts enligt § 4-7 jfr. § 4-12 första stycket.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-34. Basis for calculation of deductions according to Clauses 18-32, 18-33 and 3-15

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-19. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-19.