Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Intresse och försäkringsvärde

 • § 2-1. Försäkring som inte är knuten till någons intresse

  Ett försäkringsavtal som inte är knuten till någons intresse är ogiltigt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-1. Insurance unrelated to any interest

  This provision is identical to Cl. 6 of the 1964 Plan. The provision establishes the traditional precondition for a valid insurance contract, i.e. that the assured must have an economic interest in the subject-matter insured. A “wager insurance”, where it has been clear from the outset that no...

 • § 2-2. Försäkringsvärde

  Försäkringsvärdet är intressets fulla värde vid försäkringens början. Parterna kan genom överenskommelse fastställa försäkringsvärdet till en viss summa, härefter kallat avtalat försäkringsvärde, jfr. § 2-3.

  Den försäkrade summan eller summorna i försäkringsavtalet ska anses vara det avtalade försäkringsvärdet om inte omständigheterna tydligt indikerar annorledes.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-2. Insurable value

  Sub-clause 1, second sentence, and sub-clause 2 were added in 2016. Sub-clause 1, first sentence, states that the insurable value is the full value of the interest at the inception of the insurance. This provision differs from general insurance law, where the insurable value is deter­mined at the...

 • § 2-3. Avtalat försäkringsvärde

  Försäkringsgivaren kan bara kräva att det avtalade värdet frångås om försäkringstagaren har lämnat missvisande upplysningar om försäkringsföremålets egenskaper vilka har betydelse för avtalet.

  Om intressets värde har förändrats väsentligt, på grund av förändringar i omständigheterna vilka bildade grunden av parternas överenskommelse av det försäkrade värdet , har endera part rätt att kräva att det avtalade försäkringsvärdet ändras med fjorton dagars varsel.

  Om det råder oenighet om villkoren för ändring av det avtalade försäkringsvärdet i enlighet med andra stycket ska frågan slutligt avgöras av en nordisk dispaschör som utses av den försäkrade parten.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-3. Agreed insurable value

  The word “assessed” was replaced with “agreed" throughout the Plan and the Commentary in 2016. Sub-clause 2 was amended in the 2019 Version. Cl. 2-3 regulates the extent to which an agreed insurable value is binding on the insurer. For the shipowners, it is important that a valuation is...

 • § 2-4. Underförsäkring

  Om försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet ska försäkringsgivaren endast ersätta en så stor del av förlusten som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och försäkringsvärdet. Om ett taxerat försäkringsvärde har frångåtts i enlighet med § 2-3 första stycket, ska det ändå användas som försäkringsvärde vid tillämpning av den här bestämmelsen. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-4. Under-insurance

  This Clause is identical to Cl. 9 of the 1964 Plan and corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs).  The provision maintains the principle of under-insurance if the sum insured is less than the insurable value, which means that the insurer shall merely compensate the par...

 • § 2-5. Överförsäkring

  Om försäkringsbeloppet är högre än försäkringsvärdet, ska försäkringsgivaren endast ersätta förlusten upp till försäkringsvärdet.

  Om intresset är överförsäkrat i sviklig avsikt är avtalet inte bindande för försäkringsgivaren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-5. Over-insurance

  This provision is identical to the provision in Cl. 10 of the 1964 Plan. The same result follows indirectly from relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 is identical to the earlier provision and requires no comments. Sub-clause 2 relating to fraud is not found in Nord...

 • § 2-6. Försäkringsgivarens ansvar när intresset också är försäkrat hos en annan försäkringsgivare

  Om intresset är försäkrat mot samma risk hos flera försäkringsgivare, är var och en av dessa ansvarig gentemot den försäkrade i enlighet med sitt avtal, tills den försäkrade har fått den ersättning han totalt sett har rätt till.

  Om en av försäkringsgivarna har hävdat ansvarsfrihet emedan intresset samtidigt är försäkrat hos en annan försäkringsgivare, är denne enbart ansvarig för det belopp som försäkringstagaren inte får täckt hos andra försäkringsgivare.

  Om samtliga försäkringsgivare har hävdat ansvarsfrihet emedan intresset samtidigt är försäkrat hos en annan försäkringsgivare, ska bestämmelserna i första stycket gälla.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-6. Liability of the insurer when the interest is also insured with another insurer

  The provision corresponds to Cl. 11 of the 1964 Plan and relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 establishes the principle of primary joint and several liability in the event of “double insurance”, i.e. when the same peril is insured with two or more insurers, and...

 • § 2-7. Regress mellan försäkringsgivarna när intresset är försäkrat hos flera försäkringsgivare

  Om intresset samtidigt är försäkrat mot samma risk hos flera försäkringsgivare, ska de samlade ersättningarna i regressuppgörelsen fördelas enligt förhållandet mellan de belopp som varje enskild försäkringsgivare var ansvarig för.

  Om samtliga försäkringsgivare har hävdat ansvarsfrihet emedan intresset samtidigt är försäkrat hos en annan försäkringsgivare och den försäkrade har fått ersättning enligt bestämmelserna i § 2-6 tredje stycket, ska regressregeln i första stycket tillämpas på motsvarande sätt.

  Om den försäkrade har rätt att kräva att hans förlust täcks av en försäkringsgivare enligt bestämmelserna om räddningskostnader, ska denne försäkringsgivare täcka de sammanlagda ersättningarna i regressuppgörelsen så långt denne är ansvarig. Detta gäller även om samtliga försäkringsgivare har hävdat ansvarsfrihet om intresset samtidigt är försäkrat hos en annan försäkringsgivare.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-7. Recourse between the insurers where the interest is insured with two or more insurers

  This Clause corresponds to Cl. 12 of the 1964 Plan and relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 maintains the principle from Cl. 12, first sentence, of the 1964 Plan of a proportional apportionment among the insurers in the recourse settlement. The formulation is,...