Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5: Den försäkrades uppsåtliga eller vårdslösa framkallande av haveri

 • § 3-32. Uppsåt

  Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat haveri, kan denne inte framställa något krav på försäkringsgivaren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-32. Intent

  This Clause is identical to Cl. 55 of the 1964 Plan and corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision confirms the traditional principle in insurance law to the effect that the insurer is not liable if the assured has intentionally brought about the even...

 • § 3-33. Grov vårdslöshet

  Om den försäkrade har förorsakat ett haveri genom grov vårdslöshet, avgörs med hänsyn till grad av skuld och övriga omständigheter, om och, för det fall ersättning ska utgå, hur mycket försäkringsgivaren ska betala.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-33. Gross negligence

  This Clause is identical to Cl. 56 of the 1964 Plan and corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The Clause regulates cases where the assured brings about the casualty through gross negligence. Gross negligence lies somewhere between ordinary negligence and inten...

 • § 3-34. Försäkringsgivarens uppsägningsrätt

  Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat eller försökt att framkalla ett haveri, kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen utan varsel. Om den försäkrade har förorsakat ett haveri genom grov vårdslöshet kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen med fjorton dagars varsel.

  Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat haveriet kan försäkringsgivaren säga upp andra försäkringar som han har med den försäkrade med fjorton dagars varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-34. Right of the insurer to cancel the insurance

  This Clause corresponds to Cl. 57 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1, first sentence gives the insurer the right to cancel the insurance without notice if the assured has intentionally brought about or attempted to bring about the event...

 • § 3-35. Omständigheter som utesluter tillämpning av § 3-32 till § 3-34

  Bestämmelserna i § 3-32 till § 3-34 tillämpas inte i följande fall:

  • om den försäkrade på grund av sinnessjukdom eller annat onormalt sinnestillstånd - självförvållat rus undantaget - inte var i stånd att bedöma sina handlingar,
  • om den försäkrade har förorsakat haveriet under omständigheter som avses i § 3-12, andra stycket, under förutsättning att dennes handlingar under föreliggande omständigheter måste anses som ändamålsenliga och försvarbara. 
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-35. Circumstances precluding the application of Clauses 3-32 to Clause 3-34

  This Clause corresponds to Cl. 58 of the 1964 Plan And the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision lists a number of cases where the assured will not lose cover despite having brought about the casualty intentionally or negligently. The 1964 Plan also contained a...