Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5: Tilläggstäckning för nät och notar i havet

 • § 17-29. Försäkringens omfattning

  Försäkringen omfattar drivnät och ringnotar med nödvändigt tillbehör, som befinner sig i havet, och som tillhör den försäkrade. Försäkringen omfattar dock inte sensorer o. dyl.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-29. Objects insured

  The distinction between objects which are on board the vessel and objects which are in the sea is commented on in further detail in the Commentary on Cl. 17-19 (b). The insurance does not cover any seines other than ring-nets in the water. The objects that are insured under the supplementary cove...

 • § 17-30. Risker som inte täcks, ref. § 2-8

  Förutom § 2-8 gäller att försäkringsgivaren inte täcker förlust som beror på:

  • att försäkringsföremålet fastnar i havsbotten, om inte detta beror på ett okänt vrak eller okända vrakföremål,
  • brister i försäkringsföremålet,
  • att fartyget, dess tillbehör eller utrustning inte var i försvarbart skick till följd av slitage, frätning, röta, otillräckligt underhåll eller liknande orsaker,
  • att försäkringsföremålet har varit i kontakt med is, eller
  • normal bruk av försäkringsföremålet.


  Den försäkrade har bevisbördan för att förlusten inte beror på risker som nämns i punkt (a) - (e).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-30. Excluded perils/Ref. Clause 2-8

  The most common damage is that seines get caught on the sea bed. The insurers are prepared to cover such damage subject to the limitations that follow from sub-clauses (a) to (e). Such cover could actually be achieved by extending the Clause defining liability, while otherwise retaining the...

 • § 17-31. Självrisk

  För varje enskilt haveri avdrages det belopp som framgår av försäkringsavtalet. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-31. Deductible

  The deductible shall be agreed on an individual basis and be stated in the insurance contract. The deductible shall also apply in the event of total loss.

 • § 17-32. Den försäkrades skyldigheter vid haveri, ref. § 3-29

  Förutom § 3-29 gäller följande:
  Den försäkrade ska underrätta fiskeriverket om haveriet med uppgift om var och när förlusten ägde rum, märken och ålder samt andra upplysningar som kan ha betydelse för att identifiera de förlorade redskapen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-32. Duties of the assured in the event of a casualty/Ref. Clause 3-29

  The purpose of the provision is to make it possible to identify lost objects if they are recovered. This provision comes in addition to the ordinary duty to notify the insurer in Cl. 3-29. In the event of a failure to comply with this duty, Cl. 3-31 shall apply. The text was slightly amended in t...