Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6-1: Allmänna bestämmelser om konstruktionsriskförsäkringens omfattning

 • § 18-81. Tillämpning

  Bestämmelserna i avsnitt 6 tillämpas för konstruktion, ombyggnad och större uppgraderingar av MOUer, inkluderat när så är tillämpningsbart även offshore-installation, koppling samt idrifttagning – s.k. “Projektet”.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-81. Scope of application

  Section 6 is drawn up first and foremost with the interests of the owner in mind when he e.g. converts a tanker into an FPSO and enters into various contracts with a yard and/or other contractors and/or suppliers for different parts of the total project. Such projects may be tailor-made for a...

 • § 18-82. Försäkringstid, ref. § 1-5

  Försäkringstiden ska börja löpa från den tidpunkt som angivits i försäkringsavtalet. Försäkringen gäller i förhållande till varje del, utrustning och material som framställts eller anskaffats för MOUen, från den tidpunkt risken övertas av den försäkrade.

  Försäkringen gäller fram till den tidpunkt som är angivet då Projektet ska ha blivit fullbordat. Om den faktiska fullbordan sker senare än denna tidpunkt, förlängs försäkringen automatiskt, mot en tilläggspremie pro rata, eller enligt överenskommelse i försäkringsavtalet, till dess Projektet faktiskt har fullbordats, dock ej längre än nio månader.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-82. Insurance period/Ref. Clause 1-5

  The Clause corresponds to Cl. 19-2, but as opposed to Cl. 19-2 is focusing also on attachment of the insurance. Sub-clause 1, first sentence, presupposes that the attachment date of the insurance is expressly set out in the insurance contract. If not, the default position of Cl. 1-5, sub-clause 1...

 • § 18-83. Försäkringsplatsen - projektplatsen

  Försäkringen gäller överallt i världen.

  Alla platser för varv, verkstäder, och/eller arbetsplatser för konstruktion och montering av huvuddelar ska avtalas med försäkringsgivaren. Förändring av sådana platser ska meddelas till och accepteras av försäkringsgivaren.

  Provturer är täckta inom områden godkända av MOUens certifikat.

  När det är avtalat att försäkringen täcker offshore-installation, koppling och idrifttagning ska den anvisade offshore-platsen vara angivet i försäkringsavtalet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-83. Place of insurance – project locations

  Sub-clause 1 provides that the insurance is in effect anywhere in the world, subject to the requirements under sub-clause 2, see further below. Thus, the assured is free to place orders with suppliers and constructors wherever they may be located. At what time the insurance will attach for the...

 • § 18-84. Ökning av försäkringsbeloppet

  Om värdet av Projektet överstiger försäkringsbeloppet ska den försäkrade meddela försäkringsgivaren så snart som möjligt om detta. Den försäkrade ska betala en premie för värdeökningen och försäkringsgivaren ska acceptera ökningen.

  Under inga omständigheter ska försäkringsbeloppet överstiga 110 % av det ursprungliga försäkringsbeloppet såvida inte försäkringsgivaren har givit sitt tidigare tillstånd till ökningen och överenskommelse har nåtts angående villkoren för en sådan ökning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-84. Escalation

  This Clause is verbatim the same as Cl. 19-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-7. 

 • § 18-85. Självrisk

  För varje haveri avdrages det belopp som anges i försäkringsbrevet. Ger samma haveri rätt till ersättning enligt avsnitt 6-2 och/eller 6-3, ska endast ett självriskbelopp dras av.

  Ersättning för totalförlust, jfr. § 18-89 och § 18-90, kostnader i samband med ersättnings-beräkningen, jfr. § 4-5, och förlust vid räddningsåtgärder, jfr. § 4-7 till § 4-12, ersätts utan självrisk.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-85. Deductible

  This Clause is verbatim the same as Cl. 19-8 apart from correcting the cross references as appropriate. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-8. 

 • § 18-86. Premien vid totalförlust

  Om försäkringsgivaren lämnar ersättning för totalförlust enligt § 18-89, jfr. § 18-88 första stycket, eller betalar ut försäkringssumman enligt § 4-21, så är denne berättigad till hela den avtalade premien.

  Om försäkringsgivaren lämnar ersättning för totalförlust enligt § 18-89, jfr. § 18-88  andra stycket så är han enbart berättigad till den del av den avtalade premien som motsvarar förhållandet mellan den utbetalda ersättningen och försäkringssumman.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-86. Premium in the event of total loss

  The combined effect of Cl. 6-3, cf. Cl. 1-5, sub-clause 4, is that for insurance contracts attaching for more than one year, the insurer would be entitled to only one year premium in case he pays the sum insured as a result of total loss, constructive total loss or payment pursuant to Cl. 4-21....