Translations

Scroll to the top

Kapitel 12: Skada

 • § 12-1. Huvudregel om försäkringsgivarens ansvar

  Om fartyget har skadats utan att bestämmelserna för totalförlust är tillämpliga, är försäkringsgivaren ansvarig för kostnaderna för att reparera skadan så att fartyget återställs till det skick det var innan skadan inträffade.

  Ansvaret inträder allteftersom reparationskostnaderna uppkommer.

  Om reparationen har medfört speciella fördelar för den försäkrade genom att fartyget har förstärkts eller utrustningen har förbättrats, ska avdrag på ersättningen göras, begränsat till de merkostnader som förstärkningen eller förbättringen har föranlett.

  Om fullständiga reparationer av skadorna inte är möjligt men fartyget uppfyller kraven på teknisk och operativ säkerhet och kan göras tjänligt sitt syfte genom en mindre omfattande reparation, är försäkringsgivaren, utöver reparationskostnaderna, ansvarig för värdeminskningen. Om fullständiga reparationer av skadorna medför orimliga kostnader kan försäkringsgivaren kräva att dennes ansvar begränsas till vad den mindre omfattande reparationen skulle kosta, med tillägg av värdeminskningen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-1. Main rule concerning liability of the insurer

  The text itself was not been amended in the 2013 Plan, but some amendments were made to the Commentary. This Clause contains the substantive main rules concerning the extent of the insurer’s liability for repair costs and supersedes the relevant Nordic Insurance Contracts Acts to the effect that...

 • § 12-2. Ersättning för oreparerad skada

  Även om reparationen inte har utförts kan den försäkrade kräva att skadan ersätts när försäkringsperioden löper ut. 

  Ersättningen beräknas baserat på en ungefärlig uppskattning av den minskning av fartygets marknadsvärde som beror på skadan och gäller vid  tidpunkten då försäkringen upphör, men inte utöver de ungefärligt uppskattade reparationskostnaderna. Beräknade gemensamma kostnader ersätts inte, med undantag av 50 % av beräknad dock- och kajhyra.

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för oreparerad skada om fartyget är föremål för totalförlust eller är kondemnabelt enligt § 11-3 innan försäkringen upphör. Detta gäller också om totalförlusten inte är täckt enligt den försäkringen. 

  Om fartyget ska överlåtas kan den försäkrade överföra ersättningskrav för kända skador till köparen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-2. Compensation for unrepaired damage

  This Clause was amended in the 2007 version. It was further amended in the 2010 version. According to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs), the main rule is that the assured is entitled to full compensation for his economic loss, regardless of whether or not the damage is...

 • § 12-3. Bristande underhåll m.m.

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för kostnader för att förnya eller reparera den eller de delar av skrovet, maskineriet eller utrustningen som på grund av slitage, frätning, förruttnelse, bristande underhåll eller liknande orsaker inte var i försvarbart skick.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-3. Inadequate maintenance, etc.

  Sub-clause 2 was deleted in the 2007 version. The Clause otherwise corresponds to earlier versions of the 1996 Plan. The Commentary was also amended in the 2007 version in connection with the amendments to Cl. 3-22. The provision regulates the extent to which the assured is entitled to compensati...

 • § 12-4. Konstruktionsfel m.m.

  Om skadan beror på konstruktionsfel eller materialfel är försäkringsgivaren inte ansvarig för kostnaderna för att förnya eller reparera den eller de delar av skrovet, maskineriet eller utrustningen som inte var i försvarbart skick, om inte den berörda delen eller delarna var godkända av klassifikationssällskapet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-4. Error in design, etc.

  Introduction The scope of cover for parts suffering from errors in design and faulty material was extended in the 1996 Plan to apply to the whole vessel and not just parts of the main engine. Additional clarifications were introduced to the Commentary to Cl. 12-4 in connection with the 2007 versi...

 • § 12-5. Förlust som inte ersätts

  Försäkringsgivaren ersätter inte

  • kost och hyra för besättningen eller andra normala kostnader för driften av fartyget under den tid reparationen varar, utan särskilt avtal om detta,
  • kostnader för flänsning, lagring och borttagande av last,
  • kost och logi för passagerare,
  • föremål som normalt måste bytas ut flera gånger under fartygets förväntade livslängd och som har tagits i bruk och används vid förtöjning, bogsering och liknande, om inte förlusten beror på kollision, brand, stöld eller att fartyget har sjunkit. Motsvarande gäller för presenningar,
  • zinkblock, magnesiumblock och liknande som har anbringats till skydd mot frätning.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-5. Losses that are not recoverable

  Sub-clause (f) was deleted in 2016.  The Commentary was amended in the 2019 Version. Cl. 176 of the 1964 Plan contained a number of limitations in the hull insurer’s liability for damage to the vessel . Furthermore, the Special Conditions contained provisions relating to bottom painting, which...

 • § 12-6. Uppskjuten reparation

  Om reparation inte har utförts inom fem år efter det att skadan upptäcktes, är försäkringsgivaren inte ansvarig för de ökade kostnader för arbetet som senare inträder.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-6. Deferred repairs

  The provision corresponds to Section 177 of the 1964 Plan. The provision was amended in the 2002 version. In the 1996 version, the rule was formulated as an absolute time-limit for carrying out repairs, setting the time-limit at five years after the damage occurred, cf. Cl. 12-6, first sentence, ...

 • § 12-7. Temporär reparation

  Försäkringsgivaren svarar för kostnader vid en nödvändig temporärreparation när permanent reparation inte kan utföras på det ställe där fartyget befinner sig.

  Om en temporär reparation av det skadade föremålet utförs vid ett annat tilfälle är försäkringsgivaren ansvarig för kostnaderna upp till den besparing denne uppnår genom att den permanenta reparationen skjuts upp, eller upp till 20 % per år av det avtalade kaskoförsäkringsvärdet för den tid den försäkrade sparar om detta belopp är större.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-7. Temporary repairs

  This Clause corresponds to Cl. 178 of the 1964 Plan, Cefor I.7 and PIC Cl. 22. Sub-clause 1 is identical to Cl. 178 of the 1964 Plan and imposes full liability on the insurer for “necessary temporary repairs”. Temporary repairs are “necessary” when permanent repairs cannot be carried out in a...

 • § 12-8. Kostnader för att påskynda reparationsarbetet

  Om den försäkrade för att begränsa sin tidsförlust påskyndar reparationen av det skadade föremålet genom extraordinära åtgärder, är försäkringsgivarens ansvar för de kostnader som dessa åtgärder medför, begränsat till 20 % per år av det avtalade kaskoförsäkringsvärdet, för den tid som har sparats in för den försäkrade. Besparingen och ansvaret beräknas sammantaget för alla reparationer som utförs samtidigt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-8. Costs incurred in expediting repairs

  This Clause corresponds to Cl. 179 of the 1964 Plan, Cefor I.7 and PIC Cl. 5.22. The Commentary was amended in the 2010 version. The Clause is based on the view of the loss-of-time problem which was discussed in the preceding sub-clause. When the assured takes extraordinary measures to save time...

 • § 12-9. Reparation av kondemnabelt fartyg

  Om fartyget repareras trots att villkoren för kondemnation/konstruktiv totalförlust är uppfyllda är försäkringsgivarens ansvar begränsat till försäkringsbeloppet med eventuella tillägg enligt § 4-19, men reducerat med vrakets värde.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-9. Repairs of a vessel that is condemnable

  The provision is intended as a defence for the insurer if the assured insists on making repairs. If the assured repairs the vessel because the insurer refused to approve a claim for condemnation, or the parties agree that repairs are expedient, the insurer can not invoke Cl. 12-9 if the actual...

 • § 12-10. Besiktning av skadorna

  Innan skadorna repareras ska de besiktigas av en representant för den försäkrade och en representant för försäkringsgivaren. 

  Representanterna ska avge besiktningsrapporter i vilka de beskriver skadorna och uttalar sig om den troliga orsaken till de olika skadorna, tidpunkten när de inträffade och kostnaderna för att reparera dem.

  Om en av parterna så kräver ska representanterna, innan skadan repareras, avge preliminära rapporter där de ungefärligt uppskattar reparationskostnaderna.

  Om det råder oenighet mellan den försäkrades och försäkringsgivarens representant kan parterna tillkalla en skiljeman som ska lämna ett motiverat uttalande om de frågor som denne får. Om parterna inte kan enas om val av skiljeman, utses denne av en nordisk dispaschör.

  Varken den försäkrade eller försäkringsgivaren kan begära rättslig värdering av skadorna om inte detta krävs enligt respektive lands lagstiftning.

  Om den försäkrade utan tvingande orsak låter reparera fartyget utan att låta besiktiga det eller utan att kalla försäkringsgivaren till besiktningen, bär denne, utöver den bevisbörda som åvilar den försäkrade enligt § 2-12, också bevisbördan att skadan inte beror på orsaker som inte omfattas av försäkringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-10. Survey of damage

  This Clause corresponds to Cl. 181 of the 1964 Plan. Sub-clause 4 was amended in the 2010 version. Sub-clauses 1-3 are identical to the 1964 Plan and concern survey of damage and the submission of survey reports by the parties’ representatives prior to repairs. In practice, sub-clauses 1 and 2...

 • § 12-11. Inhämtande av anbud

  Försäkringsgivaren kan kräva att anbud på reparationsarbetet inhämtas från de verkstäder denne väljer. Om den försäkrade inte inhämtar sådana anbud kan försäkringsgivaren göra det.

  Om inhämtande av anbud medför längre tidsförlust än tio dagar räknat från det att anbudsinbjudan sänds ut, ersätter försäkringsgivaren tidsförlusten med 20 % per år av det avtalade kaskoförsäkringsvärdet under överskjutande tid.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-11. Invitations to tender

  Sub-clause 1, first sentence gives the insurer the right to demand that tenders be obtained. If the insurer is aware of the casualty, it must be his duty to clarify with the assured whether or not he will demand invitations to tender. If he fails to do so, he may not react if the assured commence...

 • § 12-12. Val av reparationsverkstad

  De inhämtade anbuden ska, för att kunna jämföras, korrigeras genom att kostnader för förflyttning läggs till anbudssumman.

  Den försäkrade bestämmer vilken verkstad som ska användas men försäkringsgivarens ansvar för kostnaderna vid reparationen och förflyttningen begränsas till ett belopp som motsvarar det belopp som skulle ha blivit ersatt om det lägsta korrigerade anbudet hade antagits, med ett tillägg av 20 % per år av det avtalade kaskoförsäkringsvärdet för den tid den försäkrade sparar genom att inte välja det anbudet. För det fall att bränsleförbrukningen för förflyttning minskas genom att inte välja det lägsta anbudet, skall försäkringsgivarens maximala ansvar höjas med upp till USD 40 (eller motsvarande enligt försäkringspolicyns valuta) per ton CO2 som därmed sparas. 

  Om den försäkrade på grund av särskilda omständigheter har skälig orsak att motsätta sig att reparationen utförs vid en av de verkstäder som har lämnat anbud, kan denne kräva att anbudet från den verkstaden inte beaktas.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-13. Removal of the vessel

  The Commentary was amended in the 2019 Version. The removal of the ship to the repair yard constitutes part of the repairs, and the costs of the removal must therefore be covered by the insurer, cf. sub-clause 1 . The costs of removal first and foremost cover costs of bunkers, towage if the ship...

 • § 12-13. Förflyttning av fartyget

  Med den begränsning som följer av § 12-12, är försäkringsgivaren ansvarig för kostnader vid förflyttning av fartyget till verkstad, inklusive kost och hyra för nödvändigt manskap, bunkerolja och liknande direkta kostnader för driften av fartyget under den tid som krävs. Om förflyttningen medför besparingar för den försäkrade, görs avdrag för ett motsvarande belopp.

  Om en annan försäkringsgivare i enlighet med § 3-20 uttryckligen har avsagt sig ansvaret under förflyttningen, är den försäkringsgivare som är ansvarig för fartygets skador också ansvarig för förlust som uppstår under eller till följd av förflyttningen, och som annars skulle ha ersatts av den andra försäkringsgivaren. 

  Försäkringsgivaren kan avsäga sig allt ansvar under förflyttningen i enlighet med § 3-20.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-13. Removal of the vessel

  The Commentary was amended in the 2019 Version. The removal of the ship to the repair yard constitutes part of the repairs, and the costs of the removal must therefore be covered by the insurer, cf. sub-clause 1 . The costs of removal first and foremost cover costs of bunkers, towage if the ship...

 • § 12-14. Fördelning av gemensamma kostnader

  Om det har uppstått kostnader som är gemensamma för reparationsarbeten som försäkringsgivaren är ansvarig för och arbeten som inte omfattas av försäkringen ska dessa kostnader fördelas baserat på vad var kategori har kostat. Dockningskostnader och kajhyra ska dock fördelas med hänsyn till den tid de ersättningsmässiga och de icke ersättningsmässiga arbetena skulle ha tagit om de respektive kategorierna av arbeten hade utförts var för sig. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-14. Apportionment of common expenses

  Cl. 12-14 was slightly amended in 2016, and the Commentary was largely rewritten to reflect current adjusting practice. The Clause regulates the apportionment of repair expenses that are common to more than one category of work effected during a stay at a single port or place of repairs. Accordin...

 • § 12-15. Isavdrag

  Skada som beror på sammanstötning med is eller kontakt med is - med undantag av sammanstötning med isberg i rum sjö - ersätts med avdrag enligt försäkringsavtalet. I tillägg ska även självrisken dras av i enlighet med § 12-18, första stycket. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-15. Ice damage deductions

  The  second sentence was added in 2016. For the sake of clarity, the new sentence emphasizes that the ice damage deduction comes in addition to the general deductible under Cl. 12-18, sub-clause 1. In line with the general deductible provision in Cl. 12-18 and other clauses of similar nature, it ...

 • § 12-16. Maskinavdrag

  Skada på maskineriet med tillbehör berörande framdrivningen eller fartygets operationer ersätts med avdrag enligt försäkringsavtalet. Därtill kommer den självrisk som anges i § 12-18 första stycket.

  Inget sådant maskinavdrag görs dock om skadan är en följd av:

  • att fartyget har utsatts för grundstötning, kollision eller kontakt,
  • vatteninträngning och översvämning av det utrymme i vilket skadat maskineri eller tillbehör är installerat, eller
  • brand eller explosion, om det har ursprung i det utrymme som innehåller det skadade maskineriet
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-16. Machinery damage deductions

  Cl. 12-16 provides for a machinery damage deduction in addition to the standard deductible which the parties can activate by agreeing on the amount to be deducted, cf. sub-clause 1 . Such a deduction may have a certain deterrent effect and it provides flexibility in the underwriting process. For...

 • § 12-17. Ersättning utan avdrag

  Följande ersätts utan avdrag enligt § 12-15 och § 12-16:

  • förlust som omfattas av § 12-1 fjärde stycket, § 12-11 andra stycket samt § 12-13,
  • oanvända reservdelar som skadas eller förloras,
  • temporär reparation.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-17. Compensation without deductions

  Certain losses are covered without deductions. This applies to depreciation in value under Cl. 12-1, sub-clause 4, normal loss of time under Cl. 12-11, sub-clause 2, costs of removal under Cl. 12-13, unused spare parts and temporary repairs. In practice, “shifting” within the port area is not...

 • § 12-18. Självrisk

  För varje enskilt haveri avdras det belopp som framgår av försäkringsavtalet. 

  Skada som beror på hårt väder eller gång i is och som har uppstått under tidsperioden från fartygets avgång från en hamn till dess det anlöper nästa hamn, räknas som ett haveri.

  Kostnader i samband med ersättningsberäkningen, jfr. § 4-5, och förlust vid räddningsåtgärder, jfr. § 4-7 till § 4-12, ersätts utan självriskavdrag.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-18. Deductible

  In Cl. 189, sub-clause 1, of the 1964 Plan the deductible (formerly “the franchise”) was set at one-thousandth of the sum insured, however, not less than NOK 1,000 and not more than NOK 10,000. The Special Conditions left the deductible to the parties’ negotiations, however, and this approach has...

 • § 12-19. Grund för beräkning av avdrag enligt § 12-15 till § 12-18 och § 3-15

  Avdrag enligt § 3-15 andra stycket, § 12-15, § 12-16 och § 12-18 beräknas på full ersättning enligt Planen och försäkringsvillkoren innan avdrag enligt någon av nämnda paragrafer har gjorts.

  Avdrag görs också när skada på fartyget ersätts enligt § 4-7 jfr. § 4-12 första stycket.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-19. Basis for calculation of deductions according to Clauses 12-15 to 12-18 and Clause 3-15

  This Clause corresponds to Cl. 190 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 is identical to the 1964 Plan, but a reference to Cl. 3-15, sub-clause 2, which contains a new deduction provision relating to the situation where a vessel proceeds beyond conditional trading areas, has been introduced. The provisi...