Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5: Preskription m.m.

 • § 5-23. Frist för meddelande om haveri

  Rätten att kräva ersättning bortfaller om haveriet inte har anmälts till försäkringsgivaren inom tolv månader efter att den försäkrade fick kännedom om det.

  Rätten att kräva ersättning för annat än skrovskador under lätt vattenlinje bortfaller under alla omständigheter om haveriet inte har anmälts inom 24 månader efter att det uppstod.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-23. Time-limit for notification of a casualty

  This Clause was amended in the 2013 Plan to adapt the Plan to its future application in Denmark, Finland and Sweden.  Further amendments were made in the 2019 Version.  The provision does not contain any actual limitation rule, but a passivity rule which supplements Cl. 3-29 and Cl. 3-31. Accordi...

 • § 5-24. Preskription

  Den försäkrades krav på ersättning preskriberas efter tre år. Fristen börjar löpa vid utgången av det kalenderår då den försäkrade fick nödvändig kunskap om det förhållande som ligger till grund för kravet.  Kravet preskriberas dock senast tio år efter utgången av det kalenderår då haveriet ägde rum.

  Vid ansvarsförsäkring kan försäkringsgivarens ansvar dock inte preskriberas vid en tidigare tidpunkt än enligt de bestämmelser som gäller för den försäkrades ersättningsansvar.

  Krav som har anmälts till försäkringsgivaren innan kravet är preskriberat, kommer inte att bli preskriberat innan 6 månader efter att den försäkrade har erhållit skriftlig notifiering  om att preskription kommer att tillämpas. Notifieringen ska förklara hur preskriptionsperioden har blivit åsidosatt. Preskriptionsperioden kommer inte att förlängas enligt denna stadga om mer än 10 år har förflutit sedan kravet anmäldes till försäkringsgivaren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-24. Limitation

  The provision was amended in the 2013 Plan. According to the 1996 Plan, the limitation period was running even if the claim was pending before the average adjuster.  This provision conformed to the Norwegian Limitation Act, which is mandatory for the benefit of the debtor, cf. Section 28. The...

 • § 5-25. Regler angående meddelande om krav och begränsning gällande försäkringskontrakt beroende av finsk lag och jurisdiktion

  När försäkringsgivaren avslår ett krav fullt eller delvis, ska försäkringsgivaren meddela den försäkrade att denne är förpliktad att hänvisa kravet till finsk dispaschör för ersättningsberäkning inom en tidsperiod av ett år med risk att ha förverkat sin rätt gentemot försäkringsgivaren. Tidsperioden ska räknas från den dag den försäkrade erhåller skriftligt besked om försäkringsgivarens beslut och om denna tidsperiod.

  Försäkringsgivaren ska bifoga till sitt beslut en instruktion om över-klagande av krav som klart visar tidsperioden inom vilken kravet måste sändas till den finske dispaschören för ersättningsberäkning.

  Försäkringsgivaren är ansvarig för dispaschörens kostnader och hans arvode.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-25. Rules regarding claims notice and limitation for insurance contracts subject to Finnish law and jurisdiction

  This Clause was new in the 2013 Plan. Sub-clause 1 corresponds to Cl. 90, sub-clause 1, of the Finnish Marine Hull Insurance Conditions 2001 (English Version), but slightly rewritten to fit the terminology of the Plan. Sub-clause 2 corresponds to said Cl. 90, sub-clause 2. Sub-clause 3 correspond...