Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Ansvarsförsäkring

 • § 19-20. Ansvarsförsäkringens omfattning

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar till följd av skada på person eller förlust av liv, skada på eller förlust av föremål som tillhör tredje part, samt ansvar för borttagning av vrak som myndigheterna krävt, om förlusten har uppstått direkt i samband med genomförandet av byggkontraktet.

  § 4-16 tillämpas på motsvarande sätt efter att det försäkrade objektet har sjösatts, såvida skadan på eller förlusten av ifrågavarande föremål beror på kollision eller kontakt.

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar för utsläpp av bunkers i enlighet med nationell lagstiftning som bygger på bestämmelserna i 2001 års internationella konvention om ersättning för skada orsakad av förorening genom bunkerolja (bunkerkonventionen).

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar för skada på miljön om skadan inträffade direkt i samband med genomförandet av byggkontraktet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-20. Scope of the liability insurance

  The provision was amended in the 2013 Plan. In sub-clause 1 the term “imposed” has been replaced by “required” and sub-clause 4 regarding the assured’s liability for damage to the environment if the damage occurred in direct connection with the performance of the building contract is new. The...

 • § 19-21. Begränsningar i ansvarsförsäkringen

  Försäkringsgivaren täcker inte:

  • ansvar för skada på person eller förlust av liv hos den försäkrades, en leverantörs eller en underleverantörs personal,
  • ansvar för skada på eller förlust av föremål som tillhör den försäkrades, en leverantörs eller en underleverantörs personal,
  • förlust eller ansvar som är av sådan art att den kan försäkras enligt bestämmelserna i kapitel 19 avsnitt 1, 2 och 5,
  • förlust eller ansvar som täcks av annan ansvarsförsäkring som den försäkrade, en leverantör eller en underleverantör har tecknat, och
  • förlust eller ansvar som enbart har sin grund i ett kontrakt.


  Vid ansvar för personskada täcker försäkringsgivaren inte

  • förlust som täcks genom sociala försäkringar eller pension genom arbetsförhållande eller yrke,
  • förlust som omfattas av obligatoriska försäkringar i kollektivavtal och finansieras av den ersättningsansvarige arbetsgivaren, och
  • förlust som täcks i enlighet med tillämplig lagstiftning om yrkesskadeförsäkring i det land varvet är beläget. 
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-21. Limitations on the liability insurance

  Clause 19-21 was amended in 2016 to be verbatim the same as Cl. 18-98, sub-clauses 5 and 6. Apart from mere editorial amendments, the only amendment of substance is that the words “contractor or sub-contractor” were added in sub-clause 1, letters (a), (b) and (d). Sub-clause 1 (a) excludes...