Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Räddningskostnader, inklusive bärgarlön och gemensamt haveri

 • § 4-7. Täckning av räddningskostnader

  Om ett haveri hotar inträffa eller har inträffat, är försäkringsgivaren ansvarig enligt bestämmelserna i § 4-8 till § 4-12 för åtgärd som vidtagits av hänsyn till risker som försäkringen omfattar, under förutsättning att åtgärden hade en extraordinär karaktär och måste anses som försvarbar.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-7. Compensation of the costs of measures to avert or minimise loss

  The provision states the general criteria for compensation of costs of measures to avert or minimise loss, including salvage awards and general average. The first part of the provision corresponds largely to Cl. 68 of the 1964 Plan as regards the criteria for the costs being recoverable. The...

 • § 4-8. Gemensamt haveri

  Försäkringsgivaren är ansvarig för det bidrag i gemensamt haveri som faller på den försäkrades intresse. Kaskoförsäkringsgivaren är också ansvarig för bidrag i gemensamt haveri som faller på frakt eller certepartihyra om den försäkrade står som ägare av detta intresse. Bidraget ersätts baserat på dispasch, lagligen upprättad enligt gällande rättsregler eller villkor som kan anses sedvanliga för berörd fart. Bidraget ersätts enligt dispaschen även om bidragsvärdet är högre än intressets försäkringsvärde. Försäkringsgivaren är också på motsvarande sätt ansvarig för bärgarlön i den mån den inte ersätts i gemensamt haveri. Försäkringsgivaren är emellertid inte ansvarig för räntor i den utsträckning de i dispaschen ersätts utöver förfallotid enligt § 5-6.

  Om den försäkrade som följd av kontraktsbrott i fraktavtalet är förhindrad att kräva bidrag från de övriga deltagarna i det gemensamma haveriet, ska försäkringsgivaren ersätta det belopp som enligt bestämmelserna om gemensamt haveri faller på den försäkrades intresse.

  Om den försäkrade väljer att inte kräva bidrag från övriga intressen i det gemensamma haveriet är försäkringsgivaren enligt den försäkrades val ansvarig antingen för

  • förlust, skador, ansvar och kostnader som skulle ha varit ersatta i det gemensamma haveriet upp till det belopp som anges i försäkringsavtalet,
   eller
  • för fartygets bidrag vid gemensamt haveri.

  Beräkning enligt föregående punkt ska baseras på York-Antwerpen reglerna 2016, men att § 4-11 andra stycket, andra punkten tillämpas på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-8. General average

  The second sentence of sub-clause 1 was editorially amended in the 2013 Plan to avoid any possible misunderstandings.  The Commentary was further amended in the 2019 Version. As mentioned in the introduction to this Section, the insurer will very often be liable for losses incurred in connection...

 • § 4-9. Fördelning vid gemensamt haveri när intressena tillhör en och samma person

  Om fartyg, frakt och last tillhör samma person, men förutsättningarna för fördelning vid gemensamt haveri för övrigt finns, är försäkringsgivaren ansvarig som om bidragsvärdena hade tillhört olika personer.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-9. General average apportionment where the interests belong to the same person

  The provision is necessary in order to implement the apportionment among the insurers with whom the assured has taken out his insurances. For the uninsured interests, the assured must bear his own proportionate share.

 • § 4-10. Skada på och förlust av försäkringsföremålet

  Om försäkringsföremålet har skadats eller har gått förlorat till följd av en åtgärd i gemensamt haveri har den försäkrade rätt att kräva kompensation för den skadan eller förlusten i enlighet med reglerna om enskilt haveri, utan att först använda sig av sin rätt till bidrag från andra parter.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-10. Damage to and loss of the object insured

  This Clause was amended in the 2019 Version. The provision gives the assured a right to claim compensation for general average damage to the vessel under the rules relating to particular average. The rationale is that the assured shall always have the right to claim under the insurance contract i...

 • § 4-11. Oegentligt gemensamt haveri

  Försäkringsgivaren är ansvarig för förlust som har uppstått för att rädda fartyg som går i barlast eller för att slutföra barlastresan om denne skulle ha varit ansvarig för fartygets andel av sådana kostnader enligt dispasch vid gemensamt haveri enligt York-Antwerpen reglerna 2016. § 4-10 ska tillämpas på motsvarande sätt.

  Däremot ersätts inte kostnader för avlöning och kost enligt York-Antwerpen reglerna 2016 XI (b) för den tid som krävs för permanent reparation. Kostnader för provision o. dyl. samt räntor ersätts enligt § 4-3 och § 5-4.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-11. Assumed general average

  As mentioned in the introduction to this Section, the general average rules shall also apply when measures have been taken to save a vessel in ballast (“assumed general average”), cf. sub-clause 1 . The rules also apply to losses incurred in order to complete the ballast voyage even though the...

 • § 4-12. Särskilda räddningskostnader

  Om en räddningsåtgärd enligt § 4-7 har genomförts utan att bestämmelserna i § 4-8 till § 4-11 är tillämpliga är försäkringsgivaren ansvarig för förlust av eller skada på den försäkrades föremål, och för ansvar och kostnader som har åsamkats den försäkrade. Förlust som avses i § 4-2 ersätts likväl inte enligt den här bestämmelsen.

  Om förlust, skada, ansvar och kostnader som nämns i första stycket har vållats vid åtgärd som berör flera intressen, är försäkringsgivaren ansvarig enbart för den del av förlusten som vid en proportionell fördelning hänför sig till den försäkrades intresse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-12. Costs of particular measures taken to avert or minimise loss

  The Commentary was amended in the 2019 Version. As mentioned in the Commentary on Cl. 4-7, during the Plan revision, the view was that it was expedient to state the criteria for the insurer’s liability for costs of particular measures to avert or minimise loss in a separate provision. The provisi...