Translations

Scroll to the top

Kapitel 7: Medförsäkring av panthavare

 • § 7-1. Panthavarens rättigheter gentemot försäkringsgivaren

  Om det försäkringsintresse som försäkringen gäller är pantsatt, skyddar försäkringen också panthavarens intresse, emellertid så att försäkringsgivaren kan åberopa bestämmelserna om identifikation i § 3-36 till § 3-38.

  Om försäkringsgivaren har fått meddelande om pantsättning, ska bestämmelserna i § 7-2 till § 7-4 tillämpas. Om de medförsäkrade representeras av en huvudförsäkringsgivare, är det tillräckligt att en notifiering därom ges till den huvudförsäkringsgivaren enl. § 9-2, stycke 3 (a). Meddelandet träder i kraft när det når försäkringsgivaren eller huvudförsäkringsgivaren

  Försäkringsgivaren ska informera panthavaren om att denne blivit underrättad om pantsättningen enligt andra stycket ovan. Om de medförsäkrade representeras av en huvudförsäkringsgivare och denne har mottagit en sådan underrättelse, så skall huvudförsäkringsgivaren underrätta panthavaren om sådan information. 

  Vilka som helst särskilda krav från panthavaren som inkluderas i försäkringsavtalet utöver innehållet i reglerna § 7-2 - § 7-4 skall ej vara giltiga förutom om och förrän de är överenskomna med försäkringsgivaren. Om de medförsäkrade representeras av en huvudförsäkringsgivare så är denne auktoriserad att godkänna sådana särskilda krav på de medförsäkrades vägnar, under förutsättning att dessa krav är inom ramen för vad som utgör marknadssed enligt § 9-2, stycke 3 (b).

  Om ett fartyg är försäkrat som del i en flotta, skall varje fartyg i denna flotta anses som separat försäkrat med avseende på: (i) ändringar eller uppsägning (§ 7-2), och (ii) kvittning (§ 7-4, stycke 6).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-1. Rights of a mortgagee against the insurer

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. In the 2023 revision, sub-clauses 2 and 3 were amended, new sub-clauses 4 and 5 were added, and the Commentary to sub-clause 1 was amended. Sub-clause 1 states that the mortgagee's interest is automatically covered. As explained above in the...

 • § 7-2. Ändring och uppsägning av försäkringsavtalet

  Om försäkringsavtalet har ändrats eller sagts upp gäller detta inte gentemot panthavaren om inte försäkringsgivaren särskilt har meddelat denne om förhållandet med minst fjorton dagars varsel. Bestämmelsen gäller dock inte krigsförsäkring, jfr. § 15-8 första stycket andra punkten.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-2. Amendments and cancellation of the insurance

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. The first sentence of the provision states that amendments to or cancellation of the insurance contract may not be invoked against the mortgagee unless the mortgagee has been notified by the insurer. This expands somewhat the mortgagee's...

 • § 7-3. Haverihandläggning, ersättningsberäkning m.m.

  De beslut som krävs med anledning av haveri, ersättningsberäkning, drivande av krav mot tredje part eller ställandet av säkerhet för förlust eller ansvar som täcks under försäkringen, kan fattas utan panthavarens medverkan.

  Rätten till ersättning för totalförlust kan inte avstås ifrån helt eller delvis till skada för panthavaren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-3. Handling of claims, claims adjustments, etc.

  Sub-clause 1 was amended in the 2023 revision. The common practice in marine insurance is that handling of claims etc. is carried out by the person effecting the insurance or the assured who operates the vessel. It would be inefficient and administrative burdensome to involve the mortgagee in eve...

 • § 7-4. Utbetalning av ersättningen

  Vid totalförlust ska panthavarens intresse täckas först.

  Ersättning för skada som för ett enskilt haveri överstiger 5 %, eller vad annars är överenskommet, av försäkringsbeloppet kan försäkringsgivaren utan panthavarens medgivande endast betala mot kvitterad räkning för utförd reparation. Om fartyget är försäkrat mot samma risk hos flera försäkringsgivare, gäller denna begränsning för försäkringsgivarnas sammanlagda utbetalningar.

  Ersättning enligt § 12-1, fjärde stycket och § 12-2 kan inte utbetalas utan panthavarens samtycke.

  Ersättning för tidsförlust kan inte utbetalas utan samtycke från panthavare som har pant i fartygets fraktintäkter.

  Ansvar mot tredje part som försäkringsgivaren ska stå för, kan endast utbetalas mot kvitto av tredje part. Om huvudförsäkringsgivaren har utgivit säkerhet enligt § 7-3, stycke 1, så tillämpas § 9-7, stycke 2.  

  Utan panthavarens medgivande kan försäkringsgivaren endast avräkna krav som uppstått ur försäkringsförhållandet för respektive fartyg och som har förfallit under de två år som föregick utbetalningen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-4. Payment of compensation

  The Clause was amended in the 2023 revision. Sub-clause 1 gives the mortgagee «priority» in the event of total loss of a vessel, provided that the insurer is notified about the mortgage cf. Cl. 7-1, sub-clause 2. According to Cl. 7-1, sub-clause 2, the provision applies regardless who made the...