Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Särskilda försäkringar mot totalförlust

 • § 18-39. Försäkring mot totalförlust och överskjutande kollisionsansvar (kaskointresseförsäkring)

  Om försäkring mot totalförlust och överskjutande kollisionsansvar (kaskointresseförsäkring) har tecknats är försäkringsgivaren ansvarig med det belopp som anges i försäkringsavtalet:

  • för totalförlust enligt bestämmelserna i § 18-8 till § 18-16, 
   och
  • särskilt för den försäkrades ansvar för kollision eller kontakt enligt bestämmelserna i § 18-35 till § 18-37, när kaskoförsäkringsgivaren inte ersätter ansvaret därför att det överskrider det maximala ansvaret enligt § 18-37.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-39. Insurance against total loss and excess collision liability (hull interest insurance)

  This Clause corresponds to Cl. 18-15 of the 1996 Plan, but is in the 2013 Plan verbatim the same as Cl. 14-1. Similarly to Cl. 18-37 it introduces a cap on the collision/striking liability. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-1. Cl. 18-39 (b) provides that the hull interest insurer, as...

 • § 18-40. Försäkring mot förlust av långsiktiga fraktintäkter (fraktintresseförsäkring)

  Om en försäkring har tecknats mot förlust av långsiktiga fraktintäkter (fraktintresseförsäkring), är försäkringsgivaren ansvarig för totalförlust i enlighet med bestämmelserna i § 18-8 till § 18-16 med det belopp som anges i försäkringsavtalet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-40. Insurance against loss of long-term freight income (freight interest insurance)

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 14-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-2.

 • § 18-41. Gemensamma regler för särskilda försäkringar mot totalförlust

  Försäkringsgivarens ansvar för totalförlust villkoras av att den försäkrade kräver ersättning för totalförlust av kaskoförsäkringsgivaren. Om kaskoförsäkringsgivaren har utbetalat försäkringsbeloppet enligt § 4-21, kan den försäkrade kräva ersättning av försäkringsgivaren mot att överlåta vraket till denne. Om både kaskointresseförsäkring och fraktintresseförsäkring har tecknats, har kaskointresseförsäkringsgivaren företrädesrätt till vraket.

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust vid räddningsåtgärder, jfr. § 4-7 till § 4-12.

  Bestämmelserna i § 18-2 till § 18-16 tillämpas på motsvarande sätt.

  Bestämmelserna i § 1-4A, § 9-4, § 9-5 första punkten, § 9-6 och § 9-8, jfr. § 9-2, får motsvarande användning beträffande förhållandet mellan försäkringsgivarna för de särskilda försäkringarna mot totalförlust m.m. och huvudförsäkringsgivaren under kaskoförsäkringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-41. Common rules for separate insurances against total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 14-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-3.

 • § 18-42. Begränsning av möjligheten att teckna särskilda försäkringar mot totalförlust

  Om en kaskointresseförsäkring har tecknats för ett belopp som överstiger 25 % av det avtalade värdet för kaskoförsäkringen mot samma risk, är den överskjutande delen av kaskointresseförsäkringen ogiltig. Samma sak gäller vid täckning av fraktintresseförsäkring.

  Om flera kaskointresseförsäkringar eller flera fraktintresseförsäkringar har tecknats minskas försäkringsgivarens ansvar proportionerligt.

  Bestämmelserna i första stycket hindrar inte att den försäkrade förutom kaskointresseförsäkring och fraktintresseförsäkring tecknar försäkring med öppet försäkringsvärde mot förlust av ett befintligt tidscerteparti eller ett kontrakt för en serie uppdrag. Får den försäkrade ersättning utbetalad enligt en sådan försäkring, minskas fraktintresseförsäkringsgivarens ansvar enligt § 18-40 motsvarande.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-42. Limitations on the right to insure separately against total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 14-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-4.