Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Räddningsåtgärder m.m.

 • § 3-29. Den försäkrades skyldighet att underrätta försäkringsgivaren om haveri

  Om ett haveri hotar inträffa eller har inträffat ska den försäkrade utan oskäligt dröjsmål informera försäkringsgivaren om detta, och hålla denne underrättad om den fortsatta utvecklingen.

  Den försäkrade och befälhavaren är skyldiga att informera försäkringsgivaren om sjöförklaringar och besiktningar som äger rum med anledning av haveriet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-29. Duty of the assured to notify the insurer of a casualty

  This Clause is identical to Cl. 52 of the 1964 Plan and corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Under sub-clause 1 , the insured has a duty to inform the insurer when a "casualty threatens to occur or has occurred". The rule corresponds to Nordic ICAs, but the duty ...

 • § 3-30. Den försäkrades skyldighet att avvärja och begränsa förlusten

  Om ett haveri hotar inträffa eller har inträffat ska den försäkrade göra det som rimligen kan förväntas av denne för att avvärja eller begränsa förlusten. Innan den försäkrade vidtar sina åtgärder ska denne, om det är möjligt, rådfråga försäkringsgivaren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-30. Duty of the assured to avert and minimise loss

  This Clause corresponds to Cl. 53 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The first sentence imposes on the assured a duty to avert or minimise the loss, while the second sentence requires the assured to consult with the insurer. The provision corresponds ...

 • § 3-31. Konsekvensen av att den försäkrade försummar sina skyldigheter

  Om den försäkrade uppsåtligt eller genom grov vårdslöshet underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt § 3-29 eller § 3-30, är försäkringsgivaren inte ansvarig för större förlust än det kan antas att denne skulle ha behövt täcka, om skyldigheten hade blivit uppfylld.

  Motsvarande gäller om befälhavaren försummar sina skyldigheter enligt § 3-29.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-31. Consequences of the insured neglecting its duties

  This Clause corresponds to Cl. 54 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). If the assured neglects his duty to report a casualty under Cl. 3-29 or implement measures to avert or minimise the loss under Cl. 3-30, the insurer shall be free from liability for...