Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-5: Skada

 • § 18-72. Förhållandet till avsnitt 2-3 ovan

  Bestämmelserna i avsnitt 2-3 ovan gäller med följande undantag:

  • Försäkringen omfattar inte kostnader som anges i § 18-25 och § 18-28 andra stycket. Försäkringen omfattar inte heller hyra och kost och liknande kostnader för driften av MOUen som följer av § 4-11 eller § 18-30 första stycket. 
  • I stället för § 18-29 gäller följande:
   De inhämtade anbuden ska för jämförelsens skull korrigeras genom att förflyttningskostnaderna läggs till anbudssumman. Till de korrigerade anbuden läggs ett belopp som motsvarar produkten av dagsbeloppet enligt tidsförlustsförsäkringen och det antal dygn MOUen totalt kommer att vara förhindrat från intäktsgivande verksamhet om reparationen sker vid den aktuella verkstaden. Det resulterande totalbeloppet betecknas som totala kostnader för reparationen. Om den försäkrade på grund av speciella omständigheter har rimliga skäl att motsätta sig att reparationen utförs vid en av de verkstäder som har lämnat anbud, kan denne kräva att anbudet från den verkstaden inte beaktas. Den försäkrade bestämmer vilken verkstad som ska användas, men försäkringsgivarens ansvar begränsas till de belopp som anges i föregående stycken.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-72. Relationship to Section 2-3 above

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-14 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant Section and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-14.

 • § 18-73. Självrisk

  Förutom § 18-33 gäller följande:
  Om MOUen har blivit beslagtaget av främmande statsmakt, och det lämnas tillbaka utan att den försäkrade kan kräva ersättning för totalförlust, ska förlust som har uppstått under ingripandet i sin helhet anses förorsakad vid ett enskilt haveri.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-73. Deductible

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-15 apart from some editing and correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-15.