Translations

Scroll to the top

Kapitel 1: Inledande bestämmelser

 • § 1-1. Definitioner

  I den här Planen avses med:

  • försäkringsgivare: den som genom avtalet har åtagit sig att tillhandahålla försäkring,
  • försäkringstagare: den som har ingått avtal om försäkring med försäkringsgivaren,
  • den försäkrade: den som enligt försäkringsavtalet har rätt till ersättning eller försäkringsbelopp. Vid ansvarsförsäkring är den försäkrade den part  vars ersättningsansvar försäkringen omfattar,
  • mäklaren: den som har blivit instruerad av försäkringstagaren att agera som förmedlare mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-1. Definitions

  This Clause was amended in 2016. The definitions of “loss” and “particular loss” in previous versions were deleted and a new definition of “broker” was added in sub-clause (d). Sub-clauses (a), (b) and (c) remain unchanged. Sub-clause (a) requires no comments. Sub-clause (b) gives a definition of...

 • § 1-2. Försäkringsbrev

  När avtalet har slutits, kan försäkringstagaren kräva ett försäkringsbrev.  Försäkringsbrevet ska bekräfta att avtal har ingåtts och hänvisa till villkoren.  Om försäkringsgivaren vill åberopa villkor som inte framgår av försäkringsbrevet eller hänvisningar i detsamma, ligger bevisbördan för att försäkringstagaren kände till berörda villkor och att dessa skulle gälla, hos försäkringsgivaren.

  Försäkringstagaren ska framföra eventuella invändningar mot innehållet i försäkringsbrevet utan oskäligt dröjsmål. Om försäkringstagaren inte gör det anses försäkringsbrevet vara godkänt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-2. Policy

  Sub-clause 1, first sentence, was editorially amended in 2016 replacing the term “require” with “demand”. Sub-clause 1, first sentence , states that the person effecting the insurance may demand that a policy be issued. A “policy” according to the Plan is the insurer´s written confirmation of the...

 • § 1-3. Slutande av avtal genom mäklare

  Mäklaren agerar på uppdrag av försäkringstagaren i samtliga fall, med undantag då försäkringsgivaren har givit en skriftlig fullmakt till mäklaren att utföra ett specifikt uppdrag å dennes vägnar.

  Om försäkringstagaren kräver försäkringsbrev enligt § 1-2, ska mäklaren hjälpa till att utställa detta. Om mäklaren utställer försäkringsbrev på försäkringsgivarens vägnar, ska det uttryckligen anges i försäkringsbrevet att det är utställt av mäklaren i enlighet med försäkringsgivarens fullmakt.

  Mäklaren är auktoriserad att mottaga återbetalning av premier eller återbetalning av skaderegleringar på vägnar av försäkringstagaren och den försäkrade. Försäkringstagaren och/eller den försäkrade kan när som helst återkalla denna auktorisering genom att meddela försäkringsgivaren.

  Försäkringstagaren kan betala premien till försäkringsgivaren via en mäklare, men i enlighet med första stycket anses inte premien vara betald förrän den faktiskt är försäkringsgivaren till handa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-3. Contracts entered into through a broker

  This Clause was amended in 2016. Sub-clause 1 was rewritten based on the new definition of “broker” in Cl. 1-1 (d). The new sub-clause 1 replaced both sub-clauses 1 and 2 in earlier versions of the Plan. In sub-clause 2 (former sub-clause 3), first sentence, the word “requires” was replaced with...

 • § 1-4A. Jurisdiktion och lagval

  Om försäkring baserad på denna Plan har tecknats med en nordisk huvudförsäkringsgivare, är det överenskommet att rättslig process mot huvudförsäkringsgivaren om vilket som helst ärende, tvist eller oenighet av alla slag som uppstår under eller i samband med detta försäkringsavtal eller som på något sätt har beröring med det, kan enbart föras vid domstol där huvudförsäkringsgivaren har sitt huvudkontor och enligt där gällande lag, varvid uteslutande denna lag ska gälla.

  Om försäkring baserad på den här Planen har tecknats med en icke-nordisk huvudförsäkringsgivare, så har det överenskommits att bestämmelserna i § 1-4B, om skiljedom, ska gälla.

  Talan kan väckas mot medförsäkringsgivarna vid huvudförsäkringsgivarens laga domstol.

  Förändringar i villkoren enligt överenskommelsen i första stycket ska vara i skrift.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-4A. Jurisdiction and choice of law

  This Clause was amended in the 2013 Plan to adapt the Plan to its future application in Denmark, Finland and Sweden. The word “Nordic” in Cl. 1-4 A embraces only Denmark (including Greenland and the Faroe Islands), Finland (including Åland), Norway and Sweden. Iceland is a non-Nordic country in t...

 • § 1-4B. Skiljedomsklausul

  Om parterna skriftligen kommit överens att tvister ska hänvisas till skiljedomstol, gäller följande istället för § 1-4A:

  Alla tvister som härrör sig från, eller i förbindelse med försäkringsavtalet, inklusive tvister gällande förekomsten, kontraktsbrott, upphörande eller giltighet av densamma, ska slutgiltigt avgöras av skiljedomstol enligt de av Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association (Nordic Arbitration) antagna procedurregler, vilka var gällande vid den tidpunkt då skiljeförfarandet påbörjades.  

  Om försäkring baserad på denna Plan har tecknats med en nordisk huvudförsäkringsgivare, ska skiljeförfarandet föras där huvudförsäkringsgivaren har sitt huvudkontor när försäkringsavtalet tecknades, och enligt där gällande lag, varvid uteslutande denna lag ska gälla.

  Om försäkring baserad på denna Plan har tecknats med en icke-nordisk huvudförsäkringsgivare, ska skiljeförfarandet föras i Oslo om inget annat avtalats i försäkringsavtalet. Norsk lag ska då uteslutande gälla. Om parterna avtalat om skiljeförfarande i annat nordiskt land ska lagen i detta land uteslutande gälla. Om parterna avtalat om skiljeförfarande i ett icke-nordiskt land ska norsk lag uteslutande gälla.

  Samtliga ändringar av villkoren i försäkringsavtalet enligt stycke 2, 3 och 4 måste ske skriftligt.  

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-4B. Arbitration Clause

  Cl. 1-4B was new in the 2019 Version.  There are two main reasons to insert an arbitration clause as an alternative to ordinary court proceedings. The first reason is that several insurers today refer to arbitration as their main dispute resolution solution, and it is therefore convenient to have...

 • § 1-5. Försäkringstid

  Om inte något annat har avtalats, ska försäkringsgivarens ansvar börja löpa när försäkringstagaren eller försäkringsgivaren har godtagit de villkor som den andra parten har ställt.

  Om försäkringsgivarens ansvar enligt avtalet ska börja löpa en bestämd dag utan att tidpunkten har angivits, börjar ansvaret löpa kl. 00:00. Om en försäkring gäller till en bestämd dag utan att tidpunkten har angivits, upphör ansvaret kl. 23:59:59. Klockslaget beräknas enligt UTC.

  Försäkringen upphör när den avtalade försäkringstiden har löpt ut om inte parterna är ense om att förnya den. Vid en eventuell förnyelse gäller de villkor som då kommer att avtalas. Bestämmelsen i § 1-2 gäller på motsvarande sätt.

  Om det har avtalats att försäkringen ska löpa under en längre period än ett år, räknas försäkringstiden ändå som ett år i förhållande till bestämmelserna i § 2-2, § 2-11, § 5-3 sista stycket, § 5-4 tredje stycket, § 6-3 första stycket, § 12-2, § 16-1, tredje och fjärde stycket, samt § 16-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-5. Insurance period

  This provision corresponds to Cl. 4 of the 1964 Plan and relevant sections of the Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 4 was added in the 2003 Version of the 1996 Plan. Sub-clause 4 was further amended in the 2007 version in connection with the amendment to Cl. 12-2. Changes...