Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6-3: Tilläggstäckning

 • § 18-94. Gällande bestämmelser

  Om det har avtalats tilläggstäckningar enligt § 18-95 till § 18-99, gäller bestämmelserna i avsnitt 6-1 till 6-2, om inte annat är bestämt i avsnitt 6-3.

  Täckning för vart av intressena försäkrade härunder är beroende på om parterna har överenskommit om separata försäkringsbelopp, självrisker och premier för vart och en av de olika intressena. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-94. Applicable rules

  Sub-clause 1 expressly provides that Sections 6-1 and 6-2 shall apply also to any supplementary covers agreed according to Cl. 18-95 to Cl. 18-99 unless otherwise provided in Section 6-3. As explained in the introductory overview of the Commentary to Chapter 18, Section 1 applies to all sections ...

 • § 18-95. Extra kostnader vid misslyckad sjösättning

  Vid en misslyckad sjösättning av MOUen täcker försäkringsgivaren den försäkrades ansvar för extra kostnader som uppkommer för att fullborda sjösättningen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-95. Additional costs arising from unsuccessful launching

  This Clause corresponds to Cl. 19-18, and reference is made to the Commentary to Cl. 19-18. However, the wording of Cl. 18-95 states that “the insurer will indemnify the assured’s liability for any additional costs incurred to complete launching”. The cover is therefore limited to additional cost...

 • § 18-96. Kostnader för borttagning av vrak och spillror

  Försäkringsgivaren ersätter den försäkrades ansvar för borttagningskostnader för vrak och spillror av MOUen eller delar av den efter en förlust som täcks under avsnitt 6-2. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-96. Costs of removal of wreck and debris

  This Clause was new in 2016. It provides cover for the assured’s legal or contractual liability for the costs of removal of wreckage or debris of property insured under this Section which is lost as a result of a casualty. Compared with the cover under Cl. 19-19, which covers “necessary removal o...

 • § 18-97. Den försäkrades ansvar för kollision eller kontakt

  Avsnitt 2-4 gäller på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-97. Liability of the assured arising from collision or striking

  This Clause makes it expressly clear that Section 2-4 shall apply correspondingly and reference is made to the Commentary to Clauses 18-35 to 18-38.

 • § 18-98. Ansvarsförsäkring

  Försäkringsgivaren ersätter den försäkrades ansvar till följd av skada på person, eller förlust av liv, skada på eller förlust av föremål som tillhör tredje part, om förlusten har uppstått direkt i samband med genomförandet av Projektet.

  § 4-16 tillämpas på motsvarande sätt efter att MOUen har sjösatts, såvida skadan på eller förlusten av ifrågavarande föremål beror på kollision eller kontakt.

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar för utsläpp av bunkers i enlighet med nationell lagstiftning som bygger på bestämmelserna i 2001 års internationella konvention om ersättning för skada orsakad av förorening genom bunkerolja (bunkerkonventionen).

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar för skada på miljön om skadan inträffade direkt i samband med genomförandet av Projektet.

  Försäkringsgivaren täcker inte:

  • ansvar för  skada på person eller förlust av liv hos den försäkrades, en leverantörs eller en underleverantörs personal,
  • ansvar för skada på eller förlust av föremål som tillhör den försäkrades, en leverantörs eller en underleverantörs personal,
  • förlust eller ansvar som är av sådan art att den kan försäkras enligt bestämmelserna i kapitel 18 avsnitt 6-1, 6-2 och andra paragrafer i 6-3,
  • förlust eller ansvar som täcks av annan ansvarsförsäkring som den försäkrade, en leverantör eller en underleverantör har tecknat, och
  • förlust eller ansvar som enbart har sin grund i ett kontrakt.

  Vid ansvar för personskada täcker försäkringsgivaren inte

  • förlust som täcks genom sociala försäkringar eller pension genom arbets- förhållande eller yrke,
  • förlust som är av sådan art att den omfattas av obligatoriska försäkringar i kollektivavtal och finansieras av den ersättningsansvarige arbetsgivaren, och
  • förlust som  täcks i  enlighet  med  tillämplig lagstiftning om yrkes-skadeförsäkring i det land det relevanta Projektets arbetsplats är beläget.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-98. Liability insurance

  Clause 18-98 is verbatim identical with Cl. 19-20 and Cl. 19-21 as they were amended in 2016. The limitations of the liability insurance pursuant to Cl. 19-21 are included in Cl. 18-98 as sub-clauses 5 and 6. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-20 and Cl. 19-21. However, wreck removal...

 • § 18-99. Försenad leverans

  Reglerna i avsnitt 4 gäller på motsvarande sätt för försenad leverans på grund av skada som är ersättningsbar enligt avsnitt 6-2.  

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-99. Delay in delivery

  Section 4 shall apply correspondingly to delay in delivery of the Project caused by damage recoverable under Section 6-2. As provided in Cl. 18-94, a separate sum insured must be agreed as well as deductible and premium. For delay in delivery this means that the daily amount must be agreed, cf. C...