Translations

Scroll to the top

Kapitel 21: Ansvarsforsikring

 • § 21-1. Tillämpning

  Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas bara om detta anges i försäkringsavtalet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-1. Scope of application

  This Clause was new in 2019 as a consequence of the independent status of the liability cover. As in all special covers under the Plan, the insurance in Chapter 21 is only applicable if agreed upon in the insurance contract between the parties.

 • § 21-2. Förlängning av försäkringen, ref. § 1-5

  Vid försäkringstidens utgång förlängs försäkringen automatiskt i tolv månader för samma premie och på samma villkor.

  Om försäkringsgivaren inte vill förlänga försäkringen, eller om denne bara vill förlänga den med en annan premie eller på andra villkor, måste försäkringsgivaren underrätta försäkringstagaren om detta senast en månad före försäkringstidens utgång.

  Om försäkringstagaren vill säga upp försäkringen eller denne inte vill acceptera en förlängning med en ny premie eller med nya villkor, måste försäkringsgivaren underrätta försäkringsgivaren om detta senast fjorton dagar före försäkringstidens utgång.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-2. Renewal of the insurance/Ref. Clause 1-5

  This Clause was new in 2019 because of the independent status of the liability cover. Reference is made to the Commentary to the equivalent Clause 20-2.

 • § 21-3. Klassning och tillsyn, ref. § 3-14 och § 3-8

  Om fartyget vid försäkringstidens början är klassat av ett klassifikationssällskap som är godkänt av försäkringsgivaren, gäller § 3-14 och § 3-8 andra stycket.

  Fartyg som inte har klassats, ska vid försäkringstidens början ha giltigt certifikat i enlighet med fartygets flaggstats regler. Bortfall av giltigt certifikat likställs med förlust av klass jfr. § 3-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-3. Classification and vessel inspection/Ref. Clause 3-14 and Clause 3-8

  This Clause was new in 2019 as a consequence of the independent status of the liability cover. Reference is made to the Commentary to the equivalent Clause 20-3.

 • § 21-4. Den försäkrades besparing

  Om den försäkrade som följd av haveri eller ansvar som täcks av försäkringen har uppburit extra intäkter, sparat kostnader eller avvärjt ansvar som annars skulle ha uppstått och som inte skulle ha varit täckt av försäkringsgivaren, kan denne göra avdrag i ersättningen med ett belopp som motsvarar den fördel som har uppnåtts.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-4. Savings to the assured

  The Clause is taken from the P&I conditions in the 1964 Plan, but contains a general principle of insurance law and has therefore been generalised .

 • § 21-5. Täckta risker

  Försäkringsgivaren täcker ansvar och annan förlust som anges i § 21-6 till § 21-18, om den har uppstått i direkt samband med driften av det fartyg försäkringen gäller. Används fartyg som snörpevadsfartyg, omfattar försäkringen också ansvar som övriga fartyg i samma fiskelag ådrar sig.

  Försäkringen omfattar både krigsrisk och sjörisk, jfr. § 2-8 och § 2-9. § 15-5, § 15-6 och § 15-8 gäller på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-5. Perils covered

  Former Cl. 17-33.  Sub-clause 1, first sentence  specifies the perils covered by the insurance as losses mentioned in Cl. 21-6 to Cl. 21-18. The provision reflects the basic principle that the P&I insurance only covers liability and other losses which are specifically stated. In other words, this...

 • § 21-6. Ansvar för personskada

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar som följd av skada på person eller förlust av liv, samt ansvar för bärgarlön vid räddning av liv. Den försäkrades ansvar gentemot manskapet eller deras efterlevande för hyra vid förlisning, dödsfall, sjukdom eller skador är dock inte täckta.

  Den försäkrades ansvar för förlust av liv eller skada på passagerare är bara täckt när det framgår av försäkringsavtalet eller av senare skriftligt avtal mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-6. Liability for personal injury

  Former Cl. 17-34.  Sub-clause 1  defines the cover in the event of personal injury or loss of life. The main rule in the first sentence affords a very comprehensive cover. If the injury is “sustained in direct connection with the operation of the vessel covered by the insurance”, the insurer cove...

 • § 21-7. Ansvar för sakskada

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar som följd av skada på eller förlust av föremål som inte tillhör den försäkrade.

  Från detta undantas ansvar för:

  • kostnader vid reparation av emballage, omplacering i andra säckar, sortering och liknande åtgärder som måste anses som led i uppfyllelsen av ett transportåtagande,
  • skada på eller förlust av fartygsutrustning, fiskeredskap eller annan utrustning som har lånats, hyrts eller köpts med äganderättsförbehåll, eller som tillhör fartygets befraktare,
  • skada på eller förlust av föremål som tillhör besättningen eller andra personer som följer med fartyget och har sin verksamhet ombord.
  • förlust som har uppstått vid anlöp av inrättning för förvaring av levande fiskar. Med anlöp menas även ankomst, ankring, arbete, lastning, lossning samt avresa,
  • skada på eller förlust av levande fiskar som fraktas med fartyget,
  • skada på eller förlust av last som beror på läckage i träfartyg.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-7. Liability for property damage

  Former Cl. 17-35. The Clause was amended in 2016 by adding new letters (d), (e) and (f) to sub-clause 2. The said letters are identical to previous sub-clause 2 (b), (c) and (a) respectively. Sub-clause 3 was consequently deleted. The following sentence was added to new letter (d) "By a call is...

 • § 21-8. Beskrivningsansvar

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar för bristande eller inkorrekt beskrivning av godset eller andra oriktiga upplysningar i konossement eller liknande dokument, såvida inte den försäkrade eller fartygets befälhavare känner till att handlingen innehåller en inkorrekt beskrivning av lasten, lastens mängd eller lastens skick.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-8. Liability for description

  Former Cl. 17-36.  The  first sentence  establishes that the insurer covers the assured’s liability for inadequate or incorrect description of the goods or other incorrect information in the bill of lading or similar document. In principle, the liability covers all types of liability under bills ...

 • § 21-9. Utlämningsansvar

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar vid utlämning av gods till obehörig mottagare.

  Försäkringsgivaren svarar dock inte för ansvar, förlust och kostnader som följd av att godset har lämnats ut till en person utan att erforderligt konossement har lagts fram, om inte godset har transporterats av den försäkrade under ett icke-förhandlingsbart dokument och lämnats ut som angivet i handlingen, och den försäkrade kan hållas ansvarig enligt ett förhandlingsbart dokument som har utfärdats av eller på en annans än den försäkrades vägnar för transport av godset dels på den försäkrades fartyg, dels på ett annat fartyg.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-9. Liability for the misdelivery of goods

  Former Cl. 17-37.  The cover of the assured’s liability for wrongful delivery is on inter alia Gard’s P&I Conditions. The basic principle is admittedly still that the assured’s liability for wrongful delivery is covered, see  sub-clause 1.  However, due to sub-clause 2, this principle will in...

 • § 21-10. Gemensamt haveribidrag

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades förlust genom att han som följd av brott mot fraktavtalet hindras från att kräva in lastens bidrag i gemensamt haveri.

  Försäkringsgivaren täcker också den försäkrades nödvändiga kostnader för indrivning av lastens bidrag.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-10. General average contributions

  Former Cl. 17-38.  Sub-clause 1  establishes that the insurer covers the assured’s loss resulting from his being precluded from claiming cargo’s contribution in general average by reason of a breach of the contract of affreightment. In the event of general average, the assured will normally be...

 • § 21-11. Ansvar för borttagning av vrak

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar för borttagning av vrak såvida myndigheterna kräver sådan borttagning. Försäkringsgivarens ansvar omfattar den försäkrades ansvar för borttagning och destruktion.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-12. Liability for special salvage compensation

  Former Cl. 17-40. According to this provision the insurer is required to cover the assured’s liability for special compensation to the salvor where the assured is required to pay such compensation under the rules of the relevant sections of the Nordic Maritime Codes or other rules of law or...

 • § 21-12. Ansvar för särskild ersättning vid bärgning

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar för särskild ersättning till bärgaren, om ersättningen har fastställts enligt relevanta avsnittet i de nordiska sjölagarna eller har rättsligt stöd i annan lagstiftning eller kontrakt som bygger på artikel 14 i Bärgningskonventionen av 1989.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-12. Liability for special salvage compensation

  Former Cl. 17-40. According to this provision the insurer is required to cover the assured’s liability for special compensation to the salvor where the assured is required to pay such compensation under the rules of the relevant sections of the Nordic Maritime Codes or other rules of law or...

 • § 21-13. Ansvar för föroreningskada vid utsläpp av bunker och skada på miljön

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar för utsläpp av bunker i enlighet med bestämmelserna i 2001 års internationella konvention om ersättning för skada orsakad av förorening genom bunkerolja (bunkerkonventionen).

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar för skada på miljön.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-13. Liability for bunker oil pollution damage and damage to the environment

  Former Cl. 17-41. Sub-clause 1  of the provision establishes that the insurer covers the assured’s liability for bunker oil pollution damage in accordance with the provisions laid down in national legislation that are based on the provisions of the International Convention on Civil Liability for...

 • § 21-14. Fripassagerare

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar och direkta kostnader till följd av att fartyget har fått ombord fripassagerare, men inte kostnader till kost och logi som har eller kunde ha skaffats dem ombord.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-14. Stowaways

  Former Cl. 17-42.  The provision regulates expenses and liability relating to stowaways. The assured’s liability and direct expenses resulting from the vessel having stowaways on board are covered. Such liability is first and foremost relevant in the event of deportation, etc., if the stowaways g...

 • § 21-15. Ansvar för böter m.m.

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar för:

  • immigrations- och tullböter,
  • böter som följd av besättningens förhållanden,
  • kostnader vid myndighetsbeslut om deportation av besättningen, passagerare eller andra personer som följer med fartyget utan att tillhöra besättningen.


  Även om det inte åvilar den försäkrade ett personligt ansvar, täcker försäkringsgivaren sådana böter och kostnader när betalning kan framtvingas genom kvarhållande eller täckning i fartyget.

  Försäkringsgivaren täcker dock inte den försäkrades ansvar för böter till följd av:

  • överlastning av fartyget,
  • att fartyget har fler passagerare än tillåtet,
  • olaglig fiskeverksamhet,
  • bristande underhåll av fartygets räddnings- eller navigationsutrustning,
  • att fartyget inte har föreskrivna certifikat ombord.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-15. Liability for fines, etc.

  Former Cl. 17-43.  According to  sub-clause 1 (a) , the assured’s liability for immigration and customs fines is covered regardless of who has committed the offence. It is sufficient that the assured becomes liable and that liability has been incurred in direct connection with the running of the...

 • § 21-16. Ansvar för socialtjänster till besättningen

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades ansvar i enlighet med lag eller tariffavtal för:

  • vård och underhåll av besättning i land vid sjukdom eller skada,
  • kostnader för besättningens hemresa och underhåll vid sjukdom, skada eller förlisning,
  • kostnader för begravning och hemtransport av askurna och den bortgångnes ägodelar,
  • kostnader för besättningens hemresa och underhåll vid sjukdom eller död i den närmaste familjen.


  Det ska inte beräknas självrisk om inte annat har avtalats.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-16. Liability for social benefits for the crew

  Former Cl. 17-44. Sub-clause 1  establishes that the insurance covers the assured's liability for certain specific social benefits for the crew in accordance with the law or collective wage agreements. Under  sub-clause 1 (a) , the care and maintenance of the crew on shore in the event of illness...

 • § 21-17. Resekostnader för avlösare

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades nödvändiga resekostnader för avlösare när befälhavare eller andra befäl är döda eller har mönstrat av på grund av skada eller plötslig sjukdom. Täckningen är dock begränsad till resekostnader till första hamn som angörs efter dödsfallet, eller den hamn där avmönstring ägde rum, även om utresan sker till en mer avlägsen hamn.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-17. Travel expenses for replacement crew

  Former Cl. 17-45.  The  first sentence  establishes that the insurer must cover the necessary expenses of a replacement, and is based on the fact that a number of countries have rules concerning minimum manning and refuse to let a vessel leave a port unless these requirements are met. If the mast...

 • § 21-18. Kostnader för desinfektion och karantän

  Försäkringsgivaren täcker den försäkrades nödvändiga kostnader i samband med myndighetsbeslut om karantän eller med desinfektion av fartyg eller besättning på grund av smittsamma sjukdomar ombord. Driftskostnader under uppehållet ersätts inte.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-18. Expenses for disinfection and quarantine

  Former Cl. 17-46.  The  first sentence  deals with the cover of the costs of quarantine orders and disinfection of the vessel. By “quarantine orders” is meant orders from public authorities, and the expenses are “necessary” to the extent that they must be incurred in order to comply with the orde...

 • § 21-19. Begränsning på grund av annan försäkring o. dyl.

  Försäkringsgivaren täcker inte:

  • förlust som är av sådan art att den kan försäkras enligt bestämmelserna i del II, del III eller del IV kapitel 17 avsnitt 1 till 5,
  • förlust som anges i § 13-1, andra stycket punkt (a). Vid försäkring av fiskefartyg svarar försäkringsgivaren ändå för ansvar som uppstår under bogsering av fartyg som tillhör samma fiskelag, och som inte täcks under de allmänna villkoren för kaskoförsäkring,
  • förlust som anges i § 4-16, såvida den kunde ha täckts genom brandförsäkring, varuförsäkring eller annan sedvanlig skadeförsäkring.


  Försäkringsgivaren täcker dock förlust som anges i § 13-1, om den överstiger det belopp som enligt § 13-3 kan krävas täckt under en kaskoförsäkring med ett försäkringsbelopp som täcker fartygets fulla värde. För förlust som avses i § 4-16 görs också avdrag för det belopp som kunde ha varit täckt genom försäkring som nämns i första stycket punkt (a) och (c).

  Vid ansvar för personskada och sociala tjänster till besättningen täcker försäkringsgivaren inte:

  • förlust som täcks genom socialförsäkring eller pensionssystem i arbetsförhållande eller yrke,
  • förlust som är av sådan art att den omfattas av försäkringstjänster som åläggs i tariffavtal och som finansieras av den ersättningsansvarige arbetsgivaren,
  • förlust som är av sådan art att den innefattas i lagstiftning av yrkesskadeförsäkring.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-19. Limitation due to other insurance, etc.

  Former Cl. 17-47.  The definition in  sub-clause (a)  concerns losses which according to their nature are insurable under a hull insurance according to Part II of the Plan, or Part IV, Chapters 17 and 20, or other insurances for ocean-going vessels in Part III of the Plan. The provision establish...

 • § 21-20. Säkerhetsföreskrifter, ref. § 3-22 och § 3-25

  Följande särskilda säkerhetsföreskrifter gäller, jfr. § 3-25 andra stycket:
  Den försäkrade ska avskriva sig ansvar för skada på och förlust av last och ansvar gentemot passagerare, så långt detta är tillåtet enligt gällande rättsbestämmelser.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-20. Safety regulations/Ref. Clause 3-22 and Clause 3-25

  Former Cl. 17-48.  This rule is patterned on the limitation of liability rule in  inter alia  Gard’s Conditions, but in the form of a safety regulation. The assured’s duty to incorporate disclaimers of liability is tied directly to his right to exclusion of liability and limitations of liability...

 • § 21-21. Den försäkrades egna misstag

  Försäkringsgivaren täcker inte förlust som den försäkrade har framkallat genom en grovt vårdslös handling eller underlåtelse, eller som beror på att denne, då en annan rimlig utväg låg öppen för denne, har handlat utifrån en förståelse av lagbestämmelser eller kontraktsvillkor försäkringsgivaren bort ha vetat var oriktig eller visste var osäker.

  Bestämmelserna i första avsnittet gäller inte om den försäkrade är befälhavare på fartyget eller medlem av besättningen, och den försummelsen denne har gjort sig skyldig till, är av nautisk art.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-21. Assured's fault

  Former Cl. 17-40. Sub-clause 1  regulates the causing of an event insured against by a negligent act or omission. The provision supplements and modifies Cl. 3-32 et seq. It follows from Cl. 3-32 that the insurer does not cover liability which the assured has intentionally caused, whereas in the...

 • § 21-22. Försäkringsgivarens rättigheter vid ansvar

  Om försäkringsgivaren är villig att göra upp i godo eller betala ansvarsbeloppet, är denne inte ansvarig för ytterligare kostnader i tvisten.

  Försäkringsgivaren har rätt att betala vilken som helst ersättning direkt till den som har lidit skada.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-22. The insurer's rights in the event of liability

  Former Cl. 17-50. By the term “the liability amount” is meant the lowest of the injured party’s claim, the limitation amount under the law and the insurer’s maximum liability under Cl. 21-25. Sub-clause 2  refers to the mandatory provision in Section 7-8 of the Norwegian Insurance Contracts Act....

 • § 21-23. Ansvar för förlust som har uppstått under annan transport m.m.

  Försäkringsgivaren täcker inte ansvar gentemot passagerare och för last som uppstår:

  • under tidsperioden före lastning eller efter lossning, eller under transport till och från det fartyg försäkringen gäller, när godset inte är under transportörens tillsyn,
  • när godset är under tillsyn hos en undertransportör, om det uttryckligen har avtalats att vederbörande undertransportör ska utföra en viss del av transporten,
  • under transport av passagerare som utförs av annan transportör, när denne är namngiven i fraktavtalet och enligt avtalet ska utföra ifrågavarande del av transporten, eller passageraren enligt avtalet har rätt att helt eller delvis använda den andra undertransportören,
  • under tidsperioden innan passageraren går ombord och efter att han har kommit i land, bortsett från ansvar under sjötransport mellan fartyget och land som är inkluderat i biljettpriset eller utförs med transportmedel som transportören ställt till förfogande.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-23. Liability for loss that occurred during other transport, etc.

  Former Cl. 17-51.  Sub-clause (a)  refers to Sections 254 and 274 of the Norwegian Maritime Code, while s ub-clause (b)  refers to Section 285 of the same Act. The provision must also be seen in conjunction with the basic principle in Cl. 17-33 to the effect that the liability insurer only covers...

 • § 21-24. Ansvarsbegränsning för fiskefartyg

  Försäkringsgivaren svarar inte för ansvar mellan deltagare i samma fiskelag och mellan par-trålare.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-24. Limitation of liability for fishing vessels

  Former Cl. 17-52. The provision refers to the “knock-for-knock” principle which is mentioned in the Commentary on Cl. 17-9 and Cl. 17-16. When several vessels are fishing together in the same fishing team or as pair trawlers, damage to the assured’s own and other vessels with accessories and catc...

 • § 21-25. Begränsning av försäkringsgivarens ansvar för räddningsaktioner

  Som förlust vid räddningsaktioner i enlighet med § 4-12 täcks inte under några omständigheter följande:

  • kostnader vid lossning, återinlastning, omstuvning, lagring, läktring och liknande åtgärder som följd av att fartyget var överlastat, för tungt lastat för resan eller dåligt trimmat, eller att lasten var felaktigt eller olämpligt stuvad,
  • kostnader vid åtgärder som har eller kunde ha genomförts av fartygets manskap eller genom försvarbar användning av fartyget eller dess utrustning,
  • den försäkrades ansvar för åsidosatt eller för sent uppfyllt transportåtagande eller avtal om försäljning av fartyget,
  • kostnader för att få fartyget i sjövärdigt skick för att motta lasten.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-25. Limitation of the insurer's liability for measures to avert or minimise loss

  Former Cl. 17-53. Basically, the liability insurer covers costs of measures to avert or minimise loss according to the rules in Cl. 4-7  et seq.  Provided that the conditions are met, the insurer will be fully liable regardless of the nature of the loss, damage or expenses in question. As regards...

 • § 21-26. Försäkringsbeloppet som gräns för försäkringsgivarens ansvar

  Försäkringsgivaren svarar upp till försäkringsbeloppet för ersättningsansvar som har uppstått vid enskilt haveri.

  § 4-19 gäller motsvarande.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-26. The sum insured as a limit to the insurer's liability

  Former Cl. 17-54.  The limitation also applies if the injured party files the claim directly against the insurer. If the assured, according to current rules of law, is entitled to limit his liability to the injured party, the insurer is obviously also entitled to invoke this limitation vis-à-vis...

 • § 21-27. Självrisk

  För varje enskilt haveri avdrages det belopp som framgår av försäkringsavtalet. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-27. Deductible

  Former Cl. 17-55.  In accordance with the other deductible provisions of the Plan, the actual amount of deductible has been removed from the provision.