Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Försäkringstagarens upplysningsplikt

 • § 3-1. Upplysningspliktens omfattning

  När avtalet ingås ska försäkringstagaren lämna fullständiga och korrekta upplysningar om alla omständigheter som är viktiga för försäkringsgivaren att känna till när denne ska avgöra om och på vilka villkor denne ska acceptera försäkringen.

  Om försäkringstagaren upptäcker att han har lämnat oriktiga eller ofullständiga upplysningar om risken, ska denne utan oskäligt dröjsmål underrätta försäkringsgivaren om detta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-1. Scope of the duty of disclosure

  The provision corresponds to Cl. 24 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The Commentary was amended in the 2010 version. Sub-clause 1 imposes on the assured a duty to disclose all information which is material to the insurer. Accordingly, the person...

 • § 3-2. Svek

  Om försäkringstagaren svikligt har försummat sin upplysningsplikt är avtalet inte bindande för försäkringsgivaren.

  Försäkringsgivaren kan också säga upp andra försäkringsavtal som denne har med försäkringstagaren med fjorton dagars varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-2. Fraudulent misrepresentation

  This Clause corresponds to Cl. 25 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision governs fraudulent misrepresentation. The corresponding rule in Cl. 25 of the 1964 Plan applied to both fraudulent and negligent misrepresentation. The relevant Nordic...

 • § 3-3. Annan försummelse av upplysningsplikten

  Om försäkringstagaren vid avtalets ingående på något annat sätt har försummat sin upplysningsplikt och det kan antas att försäkringsgivaren inte skulle ha accepterat försäkringen om försäkringstagaren hade lämnat de upplysningar denne borde, är avtalet inte bindande för försäkringsgivaren.

  Om det kan antas att försäkringsgivaren skulle ha accepterat försäkringen men på andra villkor, är denne endast ansvarig i den utsträckning det bevisas att förlusten inte beror på omständigheter som försäkringstagaren borde ha lämnat upplysning om. Ansvaret begränsas på samma sätt om försäkringstagaren försummar sin upplysningsplikt efter avtalets ingående, om det inte bevisas att förlusten har inträffat innan försäkringstagaren kunde ha korrigerat sina upplysningar.

  I de situationer som nämns i andra stycket kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen med fjorton dagars varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-3. Other failure to fulfil the duty of disclosure

  This Clause corresponds to Cl. 26 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Both the threshold for invoking/triggering sanctions and the criteria for the type of sanctions triggered/invoked in the Nordic ICAs differ from the Plan's provision regarding other...

 • § 3-4. Överträdelse av upplysningsplikten som inte kan belastas försäkringstagaren

  Om försäkringstagaren har lämnat oriktiga eller ofullständiga upplysningar utan att detta kan läggas denne till last, är försäkringsgivaren ansvarig som om denne hade fått korrekta upplysningar, men kan säga upp försäkringen med fjorton dagars varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-4. Innocent breach of the duty of disclosure

  This Clause is identical to Cl. 27 of the 1964 Plan and corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts. If information about the risk is incorrect or incomplete, and the person effecting the insurance is not to blame for this, the insurer is liable according to the terms of the...

 • § 3-5. Tillfälle när försäkringsgivaren inte kan åberopa att bristfälliga upplysningar har lämnats

  Försäkringsgivaren kan inte hävda att oriktiga eller ofullständiga upplysningar har lämnats om denne vid den tidpunkt när upplysning borde ha lämnats hade eller borde ha haft kännedom om förhållandet. Försäkringsgivaren kan heller inte åberopa § 3-3 eller § 3-4 om det förhållande som det har lämnats oriktiga eller ofullständiga upplysningar om har upphört att ha betydelse för denne.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-5. Cases where the insurer may not invoke breach of the duty of disclosure

  This Clause corresponds to Cl. 28 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The first sentence states that the insurer loses the right to invoke incorrect or incomplete information if he knew or ought to have known the true facts at the time the contract was...

 • § 3-6. Försäkringsgivarens upplysningsplikt

  Om försäkringsgivaren får kännedom om att oriktiga eller ofullständiga upplysningar har lämnats, ska han utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrätta försäkringstagaren om i vilken utsträckning han kommer att åberopa § 3-2, § 3-3 och § 3-4. Om han inte gör det förlorar han sin rätt att åberopa dessa bestämmelser.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-6. Duty of the insurer to give notice

  This Clause corresponds to Cl. 29 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision imposes on the insurer an obligation to inform the person effecting the insurance if he intends to invoke a breach of the duty of disclosure. In the corresponding...

 • § 3-7. Försäkringsgivarens rätt att få upplysningar från klassifikationssällskapet m.m.

  Försäkringstagaren är skyldig att på försäkringsgivarens anmodan lämna denne alla tillgängliga upplysningar från klassifikationssällskapet om fartygets tillstånd före och under försäkringstiden.

  Om försäkringstagaren försummar sin skyldighet i enlighet med första stycket kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen med fjorton dagars varsel, dock tidigast så att försäkringen löper ut vid fartygets ankomst till närmaste säkra hamn enligt försäkringsgivarens anvisning.

  Försäkringsgivaren har fullmakt att inhämta upplysningar som nämns i första stycket direkt från klassifikationssällskapet och från relevanta myndigheter i det land där fartyget är registrerat eller har genomgått hamnstatskontroll. Försäkringstagaren ska underrättas senast samtidigt med att sådant inhämtande av upplysningar sker.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-7. Right of the insurer to obtain particulars from the vessel's classification society, etc.

  The provision corresponds to Cl. 30 of the 1964 Plan and Cefor I.19 and PIC Cl. 5, no. 4. In shipowners’ insurance, the information held by the vessel's classification society will be of crucial importance. This is true at the time the contract is concluded and also during the period of insurance...