Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2-1: Allmänna bestämmelser om kaskoförsäkringens omfattning

 • § 18-2. Försäkringens omfattning

  Försäkringen omfattar:

  • MOUens skrov och överbyggnad,
  • alla dess maskiner, utrustning, anläggning och reservdelar som
   1. tillhör den försäkrade eller har lånats, hyrts eller köpts med äganderättsförbehåll eller liknande villkor, och
   2. befinner sig ombord, över vattenytan, i vattnet eller i brunnen,
  • ombordvarande bunkerolja och smörjolja.

   

  Försäkringen omfattar inte:

  • proviant, maskin- och däcksrekvisita samt andra föremål avsedda för förbrukning.
  • helikoptrar.
  • ritningar, planer, specifikationer, journaler o. dyl.
  • miniubåtar och fjärrstyrd undervattensutrustning under drift
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-2. Objects insured

  This Clause corresponds to Cl. 18-2 of the 1996 Plan but was edited in the 2013 Plan. This provision is divided into two and patterned on Cl. 10-1 and Cl. 10-2. Cl. 18-2 regulates the objects of the insurance, while the cover of objects removed from the MOU is contained in Cl. 18-3. Sub-clause 1 ...

 • § 18-3. Föremål som tillfälligt avlägsnats eller skiljts etc. från MOUen

  Försäkringen omfattar:

  • Föremål som avses under § 18-2 första stycket punkt (b) som:
   1. befinner sig ombord i fartyg, inrättning eller fast installation, som är förtöjt till eller befinner sig i närheten av den försäkrade MOUen och har använts i samband med denna, eller
   2. temporärt har avlägsnats från MOUen för reparation, ombyggnad, lagring eller liknande,
   3. är under lagring, eller på väg till eller från lagringsplatser utan att omfattas av punkt (2).
    Försäkringsbeloppet för sådana föremål utgör 10 % av MOUens kaskoförsäkringsbelopp. § 2-4 gäller inte. Självrisk beräknas separat.
  • Förtöjnings/ankar system och liknande på den försäkrade enheten som har installerats på driftsplatsen.
  • BOPs som lämnas på brunnen eller på havsbotten i närhet av brunnen på grund av:
   1. ett haveri som omfattas av försäkringen, eller
   2. åtgärder för att undvika ett sådant haveri.
  • Bojar, risers, umbilicals och därvid förbunden utrustning som har installerats på driftsstället och ägs av den försäkrade, eller den som den försäkrade är kontraktuellt bunden att försäkra.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-3. Objects temporarily removed or separated etc. from the MOU

  This Clause corresponds to Cl. 18-3 of the 1996 Plan but was edited and amended in the 2013 Plan. The provision supersedes the provision relating to “insurance of objects removed from the vessel ” in Cl. 10-2, which does not quite fit in with insurance of MOUs. Sub-clause (a) corresponds to Cl....

 • § 18-4. Förlust som beror på normalt bruk

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som är en följd av normalt bruk av MOUen och dess utrustning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-4. Loss due to ordinary use

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 10-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-3.

 • § 18-5. Förlängning av försäkringen

  Om, vid försäkringsperiodens slut, MOUen har erhållit skada för vilket försäkringsgivaren ansvarar och som är av sådan art att reparationer är nödvändiga för att uppfylla kraven på teknisk och operativ säkerhet för MOUen, så förlängs försäkringen tills MOU har anlänt till en plats där permanenta reparationer kan utföras. Om reparationer utförs där så förlängs försäkringen tills dessa är färdiga.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-5. Extension of the insurance

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 10-10. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-10. 

 • § 18-6. Försäkringsgivarens ansvar om MOUen bärgas av den försäkrade

  Om den försäkrade MOUen är bärgad av ett fartyg eller annan enhet tillhörande den försäkrade, är försäkringsgivaren ansvarig som om bärgningen utförts av tredje part.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-6. Liability of the insurer if the MOU is salvaged by the assured

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 10-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-11.

 • § 18-7. Reducerat ansvar på grund av intresseförsäkring

  Om den försäkrade får ersättning utbetald från en kaskointresseförsäkring eller en fraktintresseförsäkring, och det utbetalda beloppet enligt de respektive försäkringarna överstiger 25 % av det avtalade kaskoförsäkringsvärdet enligt § 18-1, mot samma risk, reduceras kaskoförsäkringsgivarens ansvar motsvarande.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-7. Reduction of liability in consequence of an interest insurance

  This Clause was new in the 2013 Plan and is by and large verbatim the same as Cl. 10-12 apart from some editorial amendments. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-12.