Translations

Scroll to the top

Kapitel 14: Särskilda försäkringar mot totalförlust

 • § 14-1. Försäkring mot totalförlust och överskjutande kollisionsansvar (kaskointresseförsäkring)

  Om försäkring mot totalförlust och överskjutande kollisionsansvar (kaskointresseförsäkring) har tecknats är försäkringsgivaren ansvarig med det belopp som anges i försäkringsavtalet:

  • för totalförlust enligt bestämmelserna i kapitel 11 och § 15-10, och
  • särskilt för den försäkrades ansvar för kollision eller kontakt enligt bestämmelserna i § 13-1 till § 13-3, när kaskoförsäkringsgivaren inte ersätter ansvaret därför att det överskrider ett försäkringsbelopp som motsvarar hela det avtalade kaskoförsäkringsvärdet.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-1. Insurance against total loss and excess collision liability (hull interest insurance)

  With the approach of the Plan to the separate forms of total loss cover, it is not necessary to draw a sharp dividing line between the interests covered under the various types of insurance. The primary issue will be one of expediency as to how the total capital value of the vessel is to be...

 • § 14-2. Försäkring mot förlust av långsiktiga fraktintäkter (fraktintresseförsäkring)

  Om en försäkring har tecknats mot förlust av långsiktiga fraktintäkter (fraktintresseförsäkring), är försäkringsgivaren ansvarig för totalförlust i enlighet med bestämmelserna i kapitel 11 med det belopp som anges i försäkringsavtalet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-2. Insurance against loss of long-term freight income (freight interest insurance)

  As mentioned in relation to Cl. 14-1, it is unnecessary to define which interest is covered under the different insurances against total loss. Consequently, it is sufficient to state what freight interest insurance covers. The provision specifies that freight interest insurance like hull interest...

 • § 14-3. Gemensamma regler för särskilda försäkringar mot totalförlust

  Försäkringsgivarens ansvar för totalförlust villkoras av att den försäkrade kräver ersättning för totalförlust av kaskoförsäkringsgivaren. Om kaskoförsäkringsgivaren har utbetalat försäkringsbeloppet enligt § 4-21, kan den försäkrade kräva ersättning av försäkringsgivaren mot att överlåta vraket till denne. Om både kaskointresseförsäkring och fraktintresseförsäkring har tecknats, har kaskointresseförsäkringsgivaren företrädesrätt till vraket.

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust vid räddningsåtgärder, jfr. § 4-7 till § 4-12.

  Bestämmelserna i kapitel 10 och 11 tillämpas på motsvarande sätt.

  Bestämmelserna i § 1-4A, § 9-4, § 9-5 första punkten, § 9-6 och § 9-8, jfr. § 9-2, får motsvarande användning beträffande förhållandet mellan försäkringsgivarna för de särskilda försäkringarna mot totalförlust m.m. och huvudförsäkringsgivaren under kaskoförsäkringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-3. Common rules for separate insurances against total loss

  A fundamental prerequisite for cover under the separate insurances against total loss is that the assured claim compensation for total loss from the hull insurer, cf. sub-clause 1, first sentence . Thus, the assured cannot demand payment under the separate insurance for total loss while at the sa...

 • § 14-4. Begränsning av möjligheten att teckna särskilda försäkringar mot totalförlust

  Om en kaskointresseförsäkring har tecknats för ett belopp som överstiger 25 % av det avtalade försäkringsvärdet mot samma risk, är den överskjutande delen av kaskointresseförsäkringen ogiltig. Samma sak gäller vid täckning av fraktintresseförsäkring.

  Om flera kaskointresseförsäkringar eller flera fraktintresseförsäkringar har tecknats minskas försäkringsgivarens ansvar proportionerligt.

  Bestämmelserna i första stycket hindrar inte att den försäkrade förutom kaskointresseförsäkring och fraktintresseförsäkring tecknar försäkring med öppet försäkringsvärde mot förlust av ett befintligt tidscerteparti eller ett kontrakt om en serie resor. Får den försäkrade ersättning utbetalad enligt en sådan försäkring, minskas fraktintresseförsäkringsgivarens ansvar enligt § 14-2 motsvarande.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-4. Limitations on the right to effect separate insurances against total loss

  Cl. 14-4, sub-clause 1 contains a limitation on the right to effect a separate insurance against total loss, set at 25 % of the agreed insurable value under the hull insurance for each of the insurances. Accordingly, if either hull or freight interest insurance has been effected for an amount...