Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6: Tidsförlustförsäkring för fiskefartyg

 • § 17-33. Förhållandet till kapitel 16

  Bestämmelserna i kapitel 16 gäller med de ändringar som följer av § 17-34 till § 17-38.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-33. Relationship to Chapter 16

  Loss of income for fishing vessels is covered on the basis of Chapter 16, subject to the changes that follow from Cl. 17- 34 to Cl. 17- 38 . These special rules are intended to apply only to fishing vessels.

 • § 17-34. Försäkringsgivarens ansvar – i stället för § 16-1 gäller

  Försäkringen omfattar den försäkrades inkomstförlust som beror på att fartyget helt eller delvis har varit ute från intäktsgivande verksamhet på grund av skada på fartyget, såvida skadan är ersättningsgill enligt kapitel 17 avsnitt 2, eller skulle ha varit det om självrisk inte hade avtalats, jfr. § 12-18. Om kaskoförsäkringen har tecknats på andra villkor än i Planen, och dessa villkor skriftligen har accepterats av försäkringsgivaren, ska bestämmelserna i kapitel 17 avsnitt 2 ersättas med de motsvarande villkoren i ifrågavarande försäkring vid bedömningen av om skadan är ersättningsgill. Om kaskoförsäkringen omfattar utvidgad täckning enligt kapitel 17 avsnitt 3, gäller bestämmelserna i första och andra punkten på motsvarande sätt i förhållande till avsnitt 3.

  Försäkringsgivarens ansvar för vilken som helst enskild skada, samt för samtliga skador som uppstår under försäkringsperioden, skall vara begränsad till försäkringsbeloppet per dag multiplicerat med respektive antal försäkrade dagar så som statueras i försäkringsavtalet.

  Efterföljande en skada, skall försäkringsavtalet automatiskt återställas till de ursprungliga ansvarsbegränsningsnivåerna. Premien som skall betalas för sådan återställning skall vara 100% av den överenskomna premien relaterad till det involverade fartyget, beräknad pro rata på den återställda summan oberoende av tid.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-34. Liability of the insurer/applies instead of Clause 16-1

  This Clause corresponds to Cl. 16-1, but replaces Cl. 16-1,  sub-clauses 1 and 2 in its entirety because it is the provisions regarding hull insurance in Chapter 17, Section 2, that determine whether compensation is payable under the loss of hire cover. Sub-clause 2 of Cl. 16-1 has not been...

 • § 17-35. Totalförlust – i stället för § 16-2 gäller

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för intäktsförlust som beror en skada som ger den försäkrade rätt till totalförlustersättning under den gällande kaskoförsäkringen. Om ingen kaskoförsäkring är gällande, så skall utvärderingen baseras på kapitel 11 i Planen med § 11-3 andra stycket ändrat enligt § 17-11 eller enligt de korresponderande villkoren i den kaskoförsäkring som gäller för fartyget enligt § 17-34, första stycket andra punkten.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-35. Total loss/applies instead of Clause 16-2

  This Clause corresponds to Cl. 16-2, but is subject to the change that follows from Cl. 17-11 to the effect that the threshold for condemnation has been set at 90 %.

 • § 17-36. Ersättningsberäkning för fiskefartyg , ref. § 16-3

  Ersättning skall bestämmas baserat på den tid under vilken fartyget har varit utan intäktsgivande verksamhet (tidsförlust) och intäktsförlust per dag (dagsbeloppet). Tidsförlust som uppstått innan de händelser som beskrivs i § 16-1 skall ej vara återbäringsbara.

  Försäkringen omfattar inte förlust som beror på att fartyget inte har kunnat genomföra intäktsgivande fiske på grund av myndighetsregleringar eller att myndigheterna har stoppat fisket. 

  Kvoter som inte har fiskats i kvotåret på grund av skada på fartyget, jfr. § 17-34 och som av myndigheterna godkänns överförda till nytt kvotår, ska räknas som kvoter som fiskats i det ursprungliga kvotåret, såvida kvoten fiskas under det nya kvotåret. Detsamma gäller kvot som fartyget överför till andra fartyg under kvotåret. 

  Ersättningsberäkningen ska redovisas snarast möjligt efter utgången av kvotåret, men i de fall där kvoter överförs till nytt kvotår ska ersättningsberäkningen redovisas snarast möjligt efter utgången av det nya kvotåret, jfr. § 5-2 och § 5-6. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-36. Calculation of compensation for fishing vessels/Ref. Clause 16-3

  When calculating compensation for loss of time for fishing vessels, Cl. 16-3 will apply in full in addition to Cl. 17- 36 , but Cl. 17- 36 contains important limitations on the extent of the compensation that can be claimed under the loss of hire insurance. The rationale is that calculating...

 • § 17-37. Dagsbelopp för fiskefartyg – i stället för § 16-5 gäller

  Dagsbeloppet ska bestämmas på grundval av de genomsnittliga intäkterna per dygn av fiske för fartyg av vederbörande typ och storlek och geografiskt område där det är naturligt för fartyget att leverera fisk under den tidsperiod fartyget är ute från intäktsgivande verksamhet, med avdrag för kostnader som den försäkrade har eller borde ha sparat in till följd av att fartyget inte har varit i reguljär drift.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-37. The daily amount for fishing vessels/applies instead of Clause 16-5

  There were only editorial changes in the 2023 Version. This Clause corresponds to Cl. 16-5, but has been rewritten because fishing vessels do not normally have freight contracts and freight rates, but have earnings from fish that are delivered to a fish landing site.  Ordinarily, there is no...

 • § 17-38. Avtalat dagsbelopp för fiskefartyg – i stället för § 16-6 gäller

  Om det i försäkringsbrevet anges att intäktsförlusten ska ersättas med ett visst belopp per dygn, utgör detta belopp den maximala ersättning som kan utbetalas per dygn i enlighet med § 17-37, såvida det inte klart framgår av försäkringsbrevet att beloppet är ett avtalat dagsbelopp.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-38. Agreed daily amount for fishing vessels/applies instead of Clause 16-6

  The provision establishes that a daily amount agreed in the insurance contract is to be construed as the sum insured per day and the insurer’s maximum liability per day, unless it is clearly evident that the daily amount is to be regarded as an agreed amount. Under this approach, the presumption...