Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Tidstapforsikring

 • § 18-43. Hovedregler om assurandørens ansvar

  Forsikringen omfatter sikredes tap av inntekt som skyldes at MOUen helt eller delvis har vært ute av inntektsgivende virksomhet på grunn av skade på MOUen, såfremt skaden er erstatningsmessig etter Planen, eller ville ha vært det dersom det ikke hadde vært avtalt egenandel, jfr. § 18-33.  Er kaskoforsikringen tegnet på andre vilkår enn Planen, og disse vilkårene er skriftlig akseptert av assurandøren, skal reglene i Planens kapittel 18 avsnitt 2 erstattes med de korresponderende vilkårene i vedkommende forsikring ved vurderingen av om skaden er erstatningsmessig. 

  Forsikringen omfatter også sikredes tap av inntekt som skyldes at MOUen helt eller delvis er ute av inntektsgivende virksomhet:

  • fordi MOUen er grunnstøtt,
  • fordi MOUen som følge av fysisk innestengning (bortsett fra innestengning på grunn av is) er forhindret fra å forlate en havn eller et lignende avgrenset område, eller
  • som følge av tiltak for å berge eller fjerne skadet last, eller
  • som følge av en begivenhet som er dekningsmessig i felleshavari i henhold til York-Antwerpen reglene 2016


  Assurandørens ansvar som følge av et enkelt havari og for det totale tidstap som følge av alle havarier inntruffet i forsikringstiden, er begrenset til forsikringssummen per døgn multiplisert med det antall dager
  henholdsvis forsikret slik angitt i forsikringsavtalen.

  Etter et havari, skal forsikringsavtalen automatisk tre i kraft igjen med den opprinnelige ansvarssummen. Premien for slik ikrafttredelse skal være 100 % av den avtalte premien for vedkommende MOU, beregnet pro rata basert på opprinnelig ansvarssum og uten hensyn til tiden til den gjenværende perioden av forsikring.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-43. Main rules regarding the liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and  was amended in the 2019 and in the 2023 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-1.

 • § 18-44. Totaltap

  Assurandøren svarer ikke for tap av inntekt som følge av et havari som berettiger sikrede totaltapserstatning etter gjeldende kaskoforsikring. Dersom ingen kaskoforsikring er i kraft skal vurderingen baseres på kapittel 18, del 2-2 av Planen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-44. Total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-2.

 • § 18-45. Hovedregel om beregning av erstatningen

  Erstatningen fastsettes på grunnlag av den tid MOUen har vært hindret fra inntektsgivende virksomhet (tidstapet) og inntektstapet per døgn (dagsbeløpet). Tidstap som er inntrådt før begivenhetene beskrevet i § 18-43 har inntruffet, erstattes ikke.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-45. Main rule for calculating compensation

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-3.

 • § 18-46. Beregningen av tidstapet

  Tidstapet angis i dager, timer og minutter. Tid hvor sikrede bare delvis har vært hindret fra inntektsgivende virksomhet, omregnes til tilsvarende tid med full driftsstans.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-46. Calculation of the loss of time

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2019 and in the 2023  Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-4.

 • § 18-47. Dagsbeløpet

  Dagsbeløpet skal avgjøres basert på frakten pr. døgn i henhold til den løpende fraktavtale, med fradrag av utgifter som sikrede har eller burde ha spart som følge av at MOUen ikke har vært i regulær drift.

  Hvis MOUen er usluttet, beregnes dagsbeløpet på grunnlag av de gjennomsnittlige fraktrater for MOUer av vedkommende type, størrelse og operasjonsområde i det tidsrom MOUen er ute av inntektsgivende virksomhet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-47. The daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-5 apart from the words “area of operation” which are added to sub-clause 2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-5. The Commentary is amended accordingly. This Clause lays...

 • § 18-48. Avtalt dagsbeløp

  Den daglige forsikringssummen i forsikringsavtalen, jf. § 18-43 tredje ledd, skal anses å innebære et avtalt dagsbeløp (forsikringsverdi), hvis ikke noe annet klart fremgår av forholdene.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-48. Agreed daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in 2023. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-6. The Commentary was amended accordingly, including a more detailed elaboration regarding agreed daily amount. This Clause regulates the agreed...

 • § 18-49. Egenandelsperiode

  For hvert enkelt havari fastsettes en egenandelsperiode som regnes fra tidstapets begynnelse og varer inntil tiden tapt som følge av havariet er nådd opp i den egenandelsperiode som er angitt i forsikringsavtalen, beregnet etter regelen i § 18-46. Tidstap i egenandelsperioden erstattes ikke av assurandøren.

  Skade som skyldes hårdtvær eller gange i is, og som er oppstått i tiden fra avgangen fra en havn eller sted til anløpet av neste havn eller sted, regnes som ett enkelt havari. 

  Skader som skyldes hårdtvær og som er oppstått som et resultat av samme atmosfæriske forstyrrelse mens MOUen er stasjonær på ett sted, skal anses som ett enkelt havari.   

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-49. Deductible period

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause  corresponds to Cl. 16-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-7.  Sub-clause 1 is verbatim the same as Cl. 16-7, sub-clause 1. In sub-clause 2 the words “or location” is added as MOUs seldom enters port...

 • § 18-50. Besiktelse av skadene

  Bestemmelsen i § 18-27 gjelder tilsvarende for denne forsikring.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-50. Survey of damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-8.

 • § 18-51. Valg av reparasjonssted

  Assurandøren kan kreve at det blir innhentet anbud på reparasjonsarbeidet fra de verksteder assurandøren ønsker. Hvis sikrede ikke innhenter slike anbud, kan assurandøren gjøre det.

  Som sammenligningsgrunnlag, skal reparasjonstiden i innkomne anbud, omgjort til monetær utgift ved hjelp av det relevante dagsbeløpet, korrigeres ved å legge til:

  • estimert dekningsberettiget tilleggstid etter § 18-52 og/eller § 18-55, etter beregning i henhold til det ovenstående.
  • reparasjonskostnader som ikke er dekningsberettigede under kaskoforsikringen begrunnet kun med at reparasjonsalternativet var dyrere enn det billigste alternativet.

  Sikrede bestemmer hvilket verksted som skal benyttes. Assurandørens ansvar er likevel begrenset til det laveste korrigerte anbudet. Velger sikrede dette verkstedet, skal erstatningsoppgjøret bygge på det faktiske tidstapet, selv om dette er større enn hva anbudet forutsatte. 

  Har sikrede på grunn av særlige omstendigheter rimelig grunn til å motsette seg at reparasjonen blir utført av et av de verkstedene som har gitt anbud, kan sikrede kreve at anbudet fra dette verksted settes ut av betraktning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-51. Choice of repairer

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-9.

 • § 18-52. Forseiling til reparasjonssted o.l.

  Tidstap ved forseiling til verksted belastes den gruppe arbeider som har nødvendiggjort forseilingen.

  Hvis forseiling til verkstedet var nødvendiggjort av mer enn en gruppe arbeider, fordeles forseilingstiden i forhold til den tid hver gruppe arbeider ville ha krevet hvis de var utført separat. Forseiling i egenandelsperioden fordeles ikke.

  Reglene i første og annet ledd gjelder også for tidstap ved besiktelser, innhenting av anbud, tankrengjøring, venting for selve reparasjonen og lignende forhold som er nødvendige for at arbeidet skal kunne utføres.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-52. Move to the repair location, etc.

  This Clause was new in the 2013 Plan and is nearly verbatim the same as Cl. 16-10, but the words “class of works” has been replaced by “category of work”. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-10 which was amended in 2023.

 • § 18-53. Ekstraomkostninger anvendt for å avverge eller begrense tap

  Assurandøren svarer for ekstraomkostninger ved midlertidige reparasjoner og ved ekstraordinære tiltak, iverksatt for å avverge eller begrense tidstap som forsikringen omfatter, i den utstrekning disse ekstraomkostninger ikke skal dekkes under gjeldende kaskoforsikring. Kapittel 4, del 2 skal ikke gjelde.

  Ansvaret for slike kostnader er begrenset til det beløp assurandøren skulle ha betalt dersom foranstaltningene ikke var blitt foretatt.

  Dersom tap avverges eller begrenses til fordel for flere interesser, er assurandøren kun ansvarlig for den andelen av ekstraomkostningene som er knyttet til den forsikrede interessen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-53. Extra costs incurred in order to avert or minimise loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-11.

 • § 18-54. Samtidige reparasjoner

  Hvis reparasjonsarbeid som er resultat av et havari som omfattes av denne tidstapsforsikringen gjennomføres samtidig med: 

  1. reparasjonsarbeid som er resultat av annet havari som er dekket under denne eller annen tidstapsforsikring, og /eller
  2. arbeider som ikke omfattes av noen tidstapforsikring, men som er:
   • utført til oppfyllelse av pålegg gitt av klasseinstitusjonen, eller
   • er nødvendige av hensyn til MOUens evne til å oppfylle kravene til teknisk og operativ sikkerhet eller sine kontraktsforpliktelser eller
   • gjelder ombygging av MOUen,

  skal den felles reparasjonstiden som faller utenfor egenandelsperioden fordeles på følgende måte:

  1. Hvor felles tid faller utenfor egenandelsperioden for alle havarier, og det ikke samtidig iverksettes reparasjonsarbeid som nevnt i første ledd punkt 2, skal felles tid fordeles forholdsmessig mellom alle havariene.
  2. Hvor felles tid faller utenfor egenandelsperioden for alle havarier, men reparasjonsarbeidet iverksettes samtidig med arbeid som nevnt i første ledd punkt 2, skal halvparten av slik felles tid fordeles likt mellom havariene.
  3. Hvor felles tid faller innenfor egenandelsperioden for det ene havariet, men utenfor egenandelsperioden for det andre havarier, skal halvparten av slik felles tid fordeles likt mellom havariene hvor egenandelsperioden har utløpt, uavhengig av om arbeid nevnt i første ledd punkt 2 har blitt iverksatt samtidig.

  Arbeid under første ledd punkt 2 (a) til (c) som ikke ville ført til inntektstap for MOUen dersom arbeidet ble utført separat og som ikke ville ha forsinket reparasjonen av havariskaden skal ikke tas i betraktning. Dersom en havariskade oppdages eller oppstår i en periode MOUen er uten inntekt som følge av arbeid nevnt i første ledd punkt 2 (a) til (c), skal reparasjonstid for arbeid utført samtidig med planlagt arbeid under (a) til (c) ikke erstattes.

  Ved anvendelse av reglene i første ledd skal hver enkelt gruppe arbeider ansees for å ha pågått i det antall dager arbeidene ville ha krevet hvis hver gruppe arbeid var blitt utført separat, regnet fra det tidspunkt arbeidene ble påbegynt. Med mindre forholdene klart utpeker et annet tidspunkt, antas alle grupper arbeider for å være påbegynt ved MOUens ankomst til reparasjonsstedet. Den forsinkelse som måtte oppstå fordi flere grupper arbeider er blitt utført samtidig, skal belastes alle grupper i forhold til det antall dager hver gruppe arbeide ville ha krevet hvis de var blitt utført separat, regnet fra det tidspunkt arbeidene ble påbegynt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-54. Simultaneous works

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 16-12 with exception of  two sentences to sub-clause 1. The Clause was substantially amended in the 2023 Version, and previous sub-clauses 1 to 3 is replaced by a new sub-clause 1. The two sentences that deviate from Cl. 16-12 has become...

 • § 18-55. Tidstap etter avslutningen av en reparasjon

  Assurandøren er ikke ansvarlig for tidstap etter ferdigstilte reparasjoner, med unntak for tidstap:

  • inntil MOUen kan gjenoppta oppdraget under den avtalen som var i kraft ved havaritidspunktet, eller
  • mens MOUen flyttes tilbake til en posisjon som tilsvarer den posisjonen hvor MOUen uten havariet ville startet forflytning til neste område under en kontrakt som var bindende inngått før MOUen startet forflytning til reparasjonsstedet. 


  For tidstap etter avslutningen av reparasjonen gjelder § 18-52 tilsvarende. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-55. Loss of time after completion of repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause corresponds to Cl. 16-13, but letters (b) and (d) are not deemed relevant to MOUs and are therefore not included in Cl. 18-55. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-13, letter (a) , Cl. 18-55 is for the...

 • § 18-56. Reparasjoner etter utløpet av forsikringstiden

  Tidstap som påbegynnes etter utløpet av forsikringstiden erstattes etter reglene i § 18-47, selv om dagsbeløpet etter § 18-48 er avtalt, dersom dette leder til lavere erstatning.

  Assurandøren skal ikke være ansvarlig for tap av tid som påbegynnes mer enn to år etter utløpet av forsikringsperioden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-56. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-14. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-14.

 • § 18-57. Assurandørens ansvar når MOUen overdras til ny eier

  Hvor en overdragelse til ny eier må utsettes som en konsekvens av skade eller en hendelse erstatningsberettiget under § 18-43, erstatter assurandøren sikredes rentetap på salgssummen basert på renten i § 5-4 tredje ledd, i tillegg til for lønn og vedlikehold av mannskapet, fastsatt etter reglene i § 5-4, selv om MOUen ikke ville hatt inntekt under utsettelsen. Imidlertid skal assurandøren ikke være ansvarlig for tiden som uansett ville vært tapt i forbindelse med overdragelse til ny eier. 

  Erstatning etter første ledd skal ikke være høyere enn erstatningen beregnet på grunnlag av forsikringssummen pr. døgn og den tid leveringen var utsatt med fradrag for avtalt egenandelsperiode. Egenandelsperioden regnes i løpende dager selv om rentetapet er forskjellig fra forsikringssummen pr. døgn. Det kan ikke kreves erstatning for tap av tid etter ferdigstillelse av reparasjonene, unntatt ved tap av tid under flytting etter reparasjoner. Hvis flytting resulterer i at sikrede sparer tid, skal tilsvarende tid trekkes fra.

  Sikredes krav mot assurandøren kan ikke overdras til ny eier.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-57. Liability of the insurer when the MOU is transferred to a new owner

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-15. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-15.

 • § 18-58. Forholdet til andre assurandører og felleshavari

  Reglene om dekningskrav i § 5-13 skal anvendes tilsvarende på:

  • sikredes krav på erstatning av tidstap og erstatning av driftsutgifter under flytting til verkstedet i henhold til § 18-28 eller § 18-30, eller tilsvarende bestemmelser i slike andre vilkår som MOUens kaskoforsikring er dekket på, og
  • de krav sikrede forøvrig måtte ha på å få tapet erstattet av en annen assurandør eller i felleshavari.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-58. Relationship to other insurances and general average

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-16. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-16 which was amended in 2023.