Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5: Sikredes forsettlige eller uaktsomme fremkallelse av havariet

 • § 3-32. Forsett

  Har sikrede forsettlig fremkalt havariet, har den intet krav mot assurandøren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-32. Intent

  This Clause is identical to Cl. 55 of the 1964 Plan and corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision confirms the traditional principle in insurance law to the effect that the insurer is not liable if the assured has intentionally brought about the even...

 • § 3-33. Grov uaktsomhet

  Har sikrede forårsaket havariet ved grov uaktsomhet, avgjøres det under hensyn til skyldgraden og omstendighetene forøvrig, om og i tilfelle hvor meget assurandøren skal betale.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-33. Gross negligence

  This Clause is identical to Cl. 56 of the 1964 Plan and corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The Clause regulates cases where the assured brings about the casualty through gross negligence. Gross negligence lies somewhere between ordinary negligence and inten...

 • § 3-34. Assurandørens oppsigelsesrett

  Har sikrede forsettlig fremkalt eller forsøkt å fremkalle et havari, kan assurandøren si opp forsikringen uten varsel. Har sikrede forårsaket et havari ved grov uaktsomhet, kan assurandøren si opp forsikringen med fjorten dagers varsel.

  Ved sikredes forsettlige fremkallelse av havariet kan assurandøren si opp andre forsikringer med sikrede med fjorten dagers varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-34. Right of the insurer to cancel the insurance

  This Clause corresponds to Cl. 57 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1, first sentence gives the insurer the right to cancel the insurance without notice if the assured has intentionally brought about or attempted to bring about the event...

 • § 3-35. Omstendigheter som utelukker anvendelse av § 3-32 til § 3-34

  Reglene i § 3-32 til § 3-34 kommer ikke til anvendelse:

  • hvis sikrede på grunn av sinnssykdom eller annen unormal sinnstilstand  - selvforskyldt rus unntatt - var ute av stand til å bedømme sin handlemåte,
  • hvis sikrede har forårsaket havariet under omstendigheter som nevnt i  § 3-12, annet ledd, forsåvidt dennes handlemåte etter de foreliggende  omstendigheter måtte ansees som hensiktsmessig og forsvarlig.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-35. Circumstances precluding the application of Clauses 3-32 to Clause 3-34

  This Clause corresponds to Cl. 58 of the 1964 Plan And the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision lists a number of cases where the assured will not lose cover despite having brought about the casualty intentionally or negligently. The 1964 Plan also contained a...